" /> " /> ""?"\r\n":""); ?> .css" />

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 6.

Tel.: 62/510-077
Fax: 62/510-078

E-mail: makovtv@vnet.hu

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend Hajcsárné Antal Amarilla
E-mail: makovtv@vnet.hu

Közzétételi egység: Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Feltöltés alatt

Közzétételi egység: A szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Ügyvezető: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea

Tel.: 62/510-077
Fax: 62/510-078

E-mail: makovtv@vnet.hu

Gazdasági vezető: Hajcsárné Antal Amarilla

Felügyelőbizottsági tagok:

Varga Márta
Orosné Spák Hedvig
Czibolya Kálmán

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége -

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A társaság alapítója: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Képviselője: Farkas Éva Erzsébet polgármester
Részesedés mértéke: 100%
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800
Fax: 62/511-821
E-mail: info@mako.hu
Web: www.mako.hu

 

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai -

 

1.5. Lapok

Közzétételi egység: Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér. 22.
Tel.: 62/511-800
Fax: 62/511-821
E-mail: info@mako.hu
Web: www.mako.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. alapító okirata
Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven -
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai -

 

2.2. Hatósági ügyek intézése

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok -

 

2.3. Közszolgáltatások

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Feltöltés alatt

 

2.4. A szerv nyilvántartásai

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei -

 

2.5. Nyilvános kiadványok

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza -
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -

 

2.7. Pályázatok

Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -

 

2.8. Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.-nek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

 

2.9. Közzétételi listák

Közzétételi egység: Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.-nek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

 

III. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Feltöltés alatt

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Feltöltés alatt

Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, nyilvános megállapításai Feltöltés alatt

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Üvegzseb

Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Feltöltés alatt

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: Éves költségvetések, Számviteli beszámolók,

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója Üvegzseb

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók Üvegzseb

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Feltöltés alatt

Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok Feltöltés alatt

Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama Feltöltés alatt

Közzétételi egység: Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Feltöltés alatt

Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Feltöltés alatt
Felolvasó program letöltése

":""; ?> Created by ML Art Consulting