Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete  9/2003. (III.26.) Makó ör. rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001.(IX.27.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001.(IX.27.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az Ör. 3.§ (2) bekezdése az alábbi l. ponttal egészül ki:

3.§

 

4.§

                        Az Ör. 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1)Szabadpiaci feltételekkel bérbeadott lakásnak minősül az az önkormányzati bérlakás, melyet a képviselő-testület ezen fejezet szerint ad bérbe.

(2)Az egyes lakások lakbérének pontos összegét a lakásbizottság határozza meg a (3)-(5) bekezdések alapján.

(3) A szabadpiaci feltétekkel bérbeadható bérlakás lakbér alapjának mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén 550,-Ft/m2/ hónap,

b) komfortos lakás esetén 500,-Ft/m2/ hónap,

c) félkomfortos lakás esetén 450,-Ft/m2/ hónap,

d) komfort nélküli lakás esetén 400,-Ft/m2/ hónap.

(4) A lakbér mértéke függ az (3) bekezdésben felsorolt tényezőkön kívül:

a) a lakás állapotától, minőségétől, ennek megfelelően a lakásbizottság a  lakbér megállapításánál  a (3) bekezdésben meghatározott tényezők figyelembevételével meghatározott összegtől legfeljebb 20%-kal eltérhet;

b) a lakás fekvésétől, ennek megfelelően a Lakásbizottság a  lakbér megállapításánál  az (3) bekezdésben meghatározott tényezők figyelembevételével meghatározott összegtől legfeljebb 50%-kal eltérhet.

(5) A (3) és (4)  bekezdésben meghatározott feltételeket együttesen is figyelembe lehet venni.

(6) Nem tehet pályázati ajánlatot:

a./aki Makó városban önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyával rendelkezik,

b./akinek - az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában - Makó Város Önkormányzata felé        lakbér hátraléka áll fenn,

c./ha a pályázó és a vele együtt költöző családtagjai  havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a kevesebb mint a megpályázott lakás havi lakbére.

(7) Nem minősül jövedelemnek a (6) bekezdés c./ pontja szempontjából az alkalmi munkából származó jövedelem.

(8) A (6) bekezdés a. pontja alól kivétel abban az esetben tehető, ha a – közüzemi díj hátralékkal nem rendelkező - pályázó a 4.§ alapján szociális alapon bérbeadott  önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyával rendelkezik, de kisebb vagy nagyobb lakásba illetve más komfortfokozatú lakásba kíván költözni. Ebben az esetben a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nyertessége esetén a korábbi bérleményét beköltözhető állapotban visszaadja a bérbeadónak a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.

(9) A képviselő-testület a bérlő személyéről - a lakásbizottság javaslata alapján -  a pályázó  havi átlagos nettó jövedelmét, illetve  a pályázó és a vele együtt költöző családtagjai  havi átlagos nettó összjövedelmét figyelembe véve dönt.

5.§

Az Ör. 8.§ (2) bekezdés második mondata hatályon kívül helyezésre kerül.

 

6.§

Az Ör. 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) Ha a (2) bekezdés szerint meghatározott lakbér nem fedezi az adott bérlakás  üzemeltetésének, fenntartásának, és felújításának költségeit, a képviselő-testület a lakbér mértékét a (2) bekezdésben foglaltaknál magasabb mértékben is megállapíthatja, addig a mértékig, míg a lakbér az említett költségeket fedezi.

7.§

Az Ör. 33.§ (2) bekezdése az alábbi l. ponttal egészül ki:

 

l./a  képviselő-testület a helyiség bérleti díját minden év március 1-jével– legfeljebb a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamat mértékével – emeli.

 

8.§

Az Ör. 35.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

9.§

                        Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

                       Dr. Buzás Péter s.k.,                                       Dr. Bánfi Margit s.k.,                            

                 polgármester                                                                        jegyző