Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

61/2003.(XII.18.)Ör rendelete a vásárokról és piacokról szóló

többször módosított 25/1995.(VI.22).MÖKT

rendelet módosítására

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló többször módosított 25/1995.(VI.22).MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következő rendeletet alkotja meg:

 

1.§

 

A R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzata által fenntartott

a./       országos és helyi vásárra

b./      napi és heti piacra.”

2. §

 

Az R 1. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki.

E rendelet alkalmazásában

·pad: rögzített, fedett és fedetlen, beton árusítóhely, amelynek mérete      90 cm x 2 m, valamint a mobil árusítópad, amelynek mérete 1 m x 2 m, ehhez 0,50 cm árusítóterület is tartozik.

 

3. §

 

A R 2. § (2) bekezdés helyében az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg az R 1. számú melléklete hatályát veszti:

„(2) A városi piac a 7533/2 hrsz. Makó, Deák Ferenc u. 41. szám alatt működik a hét minden napján.  A piac nyitva tartási ideje május 1-jétől augusztus 31-éig 5,00-12,00 óra, szeptember 1-jétől április 30-áig 6,00-13,00 óra. A piac nyitva tartása a piac területén működő üzletek nyitvatartási idejét nem érinti.        

A vásár helye a 10600/6 és 10600/2 hrsz. az Aradi utca és a Wekerle utca által határolt vásártér, amely kizárólag állatok adásvételi lehetőségét biztosítja. A vásár nyitvatartási ideje szerdánként 6,00-8,00 óra.”

 

4. §

 

Az R 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

 

5. §

 

A R 9. § (2) bekezdésébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (2) Az árus a bérleti díjat a következő évre a tárgyév december 15-éig egy összegben köteles megfizetni.”

6. §

 

Az R 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az árusító a bérelt padot illetve sátorhelyet nyári időszakban 6 óráig, téli időszakban 7 óráig köteles elfoglalni, ellenkező esetben a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.”

7. §

 

A R 12. § (1) bekezdése hatályát veszti, a (2) bekezdés számozása (1) bekezdésre változik. 

8. §

 

Az R 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (4) bekezdés  hatályát veszti.

„(3) Az árusítósátrakat, asztalokat, árukat, göngyölegeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.”

 

9. §

 

Az R 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

 

10. §

 

E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

            Dr. Buzás Péter                                                           Dr. Bánfi Margit

              polgármester                                                                      jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. december 17-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                  jegyző