Makó Város Önkormányzatának

60/2003.(XII.18.) Ör. rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díjakról szóló

40/1995.(X.26.) Makó ör. rendelet módosítására

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a a közterület használatáról és a közterületi használati díjakról szóló módosított 40/1995.(X.26).MÖKT rendelet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1)Az R 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

A R. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

,,12.§ (1) Szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

a) közhasznlatra szolgáló parkban, ligetben, sétányon, játszótéren, egyéb fásított, parkosított zöldterületen a növényzetet elpusztítja, megcsonkítja, a padokat, egyéb felszerelési tárgyakat megrongálja, a parkot, ligetet, sétányt, játszóteret meg nem engedett módon vagy célra használja

b) ezen rendelet 2.§ (2) a.)-s) pontjában foglalt közterület- használat esetén az engedélyt nem szerzi be,

c) ezen rendelet  2.§ (4) a.)-1)  pontjában meghatározott célra használja a közterületet,

d)  ezen rendelet 2.§ (5) bekezdés  a.)-g) pontjában meghatározott helyeken hirdető berendezést vagy hirdetményt helyez el."

3.§

(1)E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2)Ezen rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezést a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

           

 

            Dr. Buzás Péter                                                                    Dr. Bánfi Margit

              polgármester                                                                             jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. december 17-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                                          jegyző