Makó Város Önkormányzata

6/2003.(II.13.) Makó Ör. számú rendelete

a helyi közművelődésről

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában kapott át nem ruházható hatáskörében eljárva „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: közművelődési törvény) 77. §-a felhatalmazása alapján a helyi közművelődési feladatokról az alábbi rendeletet alkotja.

 

I. rész

Általános rendelkezések

 

Alapelvek

1. §

 

(1)    Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési törvény 2-3. §-ában megfogalmazott alapelveket, valamint a 4. §-ba foglalt jogokat érvényesíti.

 

(2) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra tekintet nélkül mindenkit megilletnek.

 

(3) A város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.

 

A rendelet célja

2. §

 

A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek, kulturális, és művészeti szükségleteinek figyelembe vételével - a közművelődési törvény, a helyi hagyományok, lehetőségek, sajátosságok alapján - meghatározza a közművelődési tevékenységek, feladatok körét, formáit, ellátásának módját és feltételeit

 

A rendelet hatálya

3. §

 

A rendelet hatálya kiterjed

 

a) az önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményekre, közösségi színterekre és azok alkalmazottaira,

 

b) az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatot ellátó közhasznú társaságaira,

 

c) a nem önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, magánszemélyekre, amennyiben az önkormányzat közművelődési megállapodást köt, ill. támogatást nyújt,

 

d) a közművelődési tevékenységek résztvevőire, szolgáltatást igénybevevőkre.

 

 

 

 

 

II. rész

 

Az önkormányzat közművelődési céljai, feladatai, formái

4. §

 

(1)    Az önkormányzat az alapelvek érvényesülése érdekében az alábbi általános célokat tűzi ki:

 

- a nemzeti és egyetemes kultúra megismertetését és közvetítését, közkinccsé tételét,

 

- a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, a lakosság kulturális

életének fejlesztését, a kezdeményezések segítését,

 

- a település szellemi értékeinek a fenntartását és megismertetését,

 

 - a helyi művelődési szokások ápolását és gazdagítását, a kialakuló hagyományok gazdagítását és megőrzését,

 

- a közművelődés tárgyi emlékeinek a fenntartását, megőrzését, gondozását,

 

- a település kulturális közéletének, eredményeinek, a település hagyományainak, értékeinek mind szélesebb körben történő megismertetését, melyben kiemelt feladata van a helyi sajtónak, egyéb telekommunikációs eszközöknek,

 

- a kulturális rendezvények, helyi évfordulók (nemzeti, kisebbségi, egyházi (vallási) és világi évfordulók, hagyományos ünnepek közismertté tételét, az ünnepek kultúrájának gondozását, gazdagítását, támogatását,

 

- a település önszerveződő közművelődési életének szervezését, azon helyi szerveződő közösségek támogatását, amelyek elősegíthetik a kulturális élet gazdagodását.

 

(2) Az önkormányzat a következő főbb kulturális, közművelődési feladatköröket, feladatokat határozza meg:

 

a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, segítését, támogatását.

 

b) A város természeti, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását.

 

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását.

 

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére.

 

e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését.

 

f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, egymás értékeinek megismerését, tiszteletét.

 

- a helyi kisebbségi önkormányzatokkal és nemzetiségi egyesületekkel szoros együttműködés kialakítását, kapcsolatépítést,

- a nemzetközi kapcsolatok - testvérvárosi kapcsolatok - révén más népek kultúrájának megismerését, megismertetését.

 

g) A helyi díjak, kitüntetések, ösztöndíjak alapítását.

 

h) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.

 

i) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását:

- az un. klasszikus művészeti értékek közvetítését,

                        - a lakosság kulturális értékeinek bemutatását,

-          a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését.

 

j) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetésével.

 

III. rész

 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

5. §

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladataival kapcsolatos alapítói, fenntartói, irányítói és döntési, valamint egyéb jogköreit a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben az önkormányzat szakmailag illetékes bizottsága, valamint a polgármester gyakorolja.

 

(2) A képviselő-testület

 

a)  Kiadja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratát, meghatározza alapfeladatait, valamint elfogadja a közhasznú társaságok alapító okiratát, tevékenységi körét, üzleti tervét, az éves beszámolót az 1959. évi IV. törvény (Pkt.) az 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.), az 1997. évi CLVI. törvény alapján.

 

b) Közművelődési megállapodást köt az önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatainak ellátására.

 

c) Jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét, éves költségvetését.

 

d) Ellátja az intézmények fenntartásával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat.

 

e) Biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi - szakképzettség -, anyagi és tárgyi feltételeket.

 

f) Figyelemmel kíséri az önkormányzat közművelődési intézményeinek, közhasznú társaságainak szakmai munkáját, feladatellátását.

 

g) Szakmai beszámoló, tájékoztató keretében értékeli az intézmények, gazdasági társaságok tevékenységét, feladatvégzését. Külső szakértők közreműködésével értékelheti az intézmények, a gazdasági társaságok szakmai tevékenységét, feladatellátását.

 

h) Biztosítja, hogy a lakosság, az önszerveződő közösségek megfelelő rendszerességgel és időtartamban igénybe vehessék az intézmények szolgáltatásait. Ennek részletes szabályait a 7. § (2) bekezdés alatt megnevezett használati szabályzat tartalmazza.

 

(3) Az önkormányzat feladatköre és hatásköre szerint illetékes bizottsága

 

a) Részt vesz a közművelődési célok, a feladatellátás és formáinak meghatározásában.

 

b) Közreműködik a könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásában, a közösségi hagyományok, művészeti önszerveződések és művészeti alkotó munkát szolgáló kulturális célok megvalósításában.

 

c) Közreműködik a kulturális, művészeti intézmények belföldi és külföldi kapcsolatrendszerének alakításában, fejlesztésében.

 

d) Jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi feladatot ellátó költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát és használati szabályzatát, ellenőrzi hatályosulásukat.

 

e) Jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi intézmények éves munkatervét, feladattervét.

 

f) Dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt helyi önkormányzati támogatások pályázati kiírásáról, a pályázatok elbírálásáról, ellenőrzi a felhasználást.

 

g) Előzetesen állást foglal, véleményt nyilvánít a képviselő-testület közművelődési feladatait érintő döntéstervezetekről.

 

h) Részt vesz a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, figyelemmel kíséri jelen rendelet hatályosulását.

 

(4) A polgármester

 

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri – a Polgármesteri Hivatal útján - az intézmények alapító okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatainak végzését, az intézmények működését, pénzügyi-gazdasági tevékenységét.

 

b) Folyamatosan ellátja - a Polgármesteri Hivatal útján - a feladatellátás szakmai irányításával, szervezésével, szabályozásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a felügyeleti szerv vezetőjeként az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási – tervezési, előirányzat-gazdálkodási, előirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi ellenőrzési - teendőket, ha jogszabály másként nem rendelkezik, ill. jogszabály más szerv feladat-és hatáskörébe nem utalja.

 

c) Megköti a feladat-ellátási szerződést a közhasznú társaságokkal a képviselő-testület által elfogadott üzleti terv alapján.

 

Feladatellátás szervezeti keretei, intézményrendszere

6. §

 

(1) A közművelődési törvény 76. § (2) bekezdésében, valamint jelen rendelet 4. §-ában kitűzött célok, meghatározott feladatok ellátásának intézményi, szervezeti kerete, formája, módja: az önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményeket, gazdasági társaságokat működtet, közművelődési megállapodásokat köt, együttműködik partnerekkel, közművelődési pályázati alapot működtet.

 

Az önkormányzat a szervezeti kereten belül biztosítja, hogy az önkormányzat és egyéb szervezetek tevékenységük során, összehangoltan, egymás feladatait kiegészítve működjenek együtt.

 

a) Az önkormányzat kötelező közművelődési alapfeladatainak ellátása érdekében közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményt működtet, közösségi színteret biztosít:

Az önkormányzat kulturális intézményei az alapító okiratban rögzített alapfeladatokat látják el, melyet éves munkatervben rögzítenek.

 

b) Az önkormányzat közművelődési és művészeti tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat alapít és felügyel.

Az önkormányzat közhasznú társaságai tevékenységi körük, feladat-ellátási szerződés keretei között látják el kulturális, közművelődési feladataikat, melyet üzleti (feladat) tervben rögzítenek.

 

c) Az önkormányzat kapcsolatot tart és együttműködik:

            - a városban működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel

            - helyben működő, közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel, közösségekkel,

- az önkormányzat illetékességi területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokkal, gazdasági társaságokkal,

            - egyházi szervezetekkel és intézményekkel,

            - a térség települési önkormányzatainak kulturális intézményeivel,

            - a megyei önkormányzat által működtetett kulturális intézményekkel,

- a kisebbségi önkormányzatokkal.

 

d) Közművelődési feladatainak megvalósítására, szolgáltatás nyújtására közművelődési és együttműködési, társulási megállapodást köthet.

 

Az önkormányzat az intézményei, gazdasági társaságai által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses, társulásos kapcsolatot létesíthet. A közművelődési megállapodás megkötése a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik.

 

A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény rendelkezései szerint:                              - az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,                                                        - a közművelődési tevékenységben érintettek körét,                                                              - az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,                                           - a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közösségi szintér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,                                                                                                                     - a megállapodás személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételeit,                                                           - közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.

 

A közművelődési megállapodást helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

e) Közművelődési célú pályázati alapot működtethet, keretösszeget különíthet el.                  

 

f) Kiemelt rendezvények rendezése.

 

(2) A város közművelődési intézményhálózati rendszerét, az egyes intézmények, szervezetek, szerveződések tevékenységi és feladatkörét, a közművelődés rendszerében betöltendő szerepkörét, nyújtandó szolgáltatásokat  – az alapító okiratban, alapszabályban, egyéb szabályzatokban rögzítettek alapján - a rendelet függeléke foglalja magába. A függelék továbbvezetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(3) A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fórumaként Közművelődési Tanács alakítható.

(4) Az önkormányzat e rendeletében rögzített feladatok és egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását.

 

(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó költségvetési intézmények, a gazdasági társaságok, valamint a feladatellátásban közreműködő egyéb szerveződések (Művésztelep) minden év december hónapban jóváhagyásra beterjesztik a következő évre szóló munkatervet, feladattervet, üzleti tervet. A jóváhagyott munka-, feladat- és üzleti tervek alapján történik a feladat finanszírozás.

(6) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények, valamint a közművelődési megállapodás alapján támogatásban részesülő szervezetek, pályázati alapból támogatott civil és egyéb szervezetek évente tájékoztatják a képviselő-testületet tevékenységükről, és beszámolnak a pénzügyi támogatás felhasználásáról.

IV. rész

 

A feladatellátás finanszírozása

6. §

 

(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetésből finanszírozza. Ennek forrásai: a központi költségvetési hozzájárulás, a helyi önkormányzati támogatás, az intézményi bevételek, a pályázati jellegű forrásokból befolyt támogatások, hozzájárulások.

 

a) A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott költségvetési szervek részére az alapító okiratban, valamint az éves munkatervben, feladattervben meghatározott feladataik ellátásához szükséges források az éves költségvetési rendeletben kerülnek megállapításra. (feladat finanszírozás)

A közhasznú társaságok finanszírozása az üzleti terv, a feladat-ellátási szerződés alapján az éves költségvetési rendeletben átadott pénzeszközként kerülnek megállapításra.

 

b) Az egyes pályázatokhoz, a pályázati összegek elnyeréséhez szükséges önrész - az érdekeltségnövelő támogatás - éves költségvetési rendeletben kerül elkülönítésre. (keretösszeg)

 

c) A nem önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok finanszírozását szolgálja az önkormányzat által költségvetési rendeletben elkülönített éves szintű keret. (támogatási pályázati alap) A keretösszeg felhasználásáról a feladatköre szerint illetékes önkormányzati bizottság dönt.

 

d) A különböző szervezetektől átvett és pályázati pénzeszközök.

 

Díjmentes és díjköteles szolgáltatások köre

(2) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézmények, valamint közhasznú társaság által nyújtott szolgáltatások esetén:

a) díjmentes szolgáltatásként végezhető – a központi jogszabályokban rögzített ingyenesen végezhető szolgáltatásokon túl - a 4. §-ban rögzített közművelődési tevékenység, amennyiben az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem jár, vagy amelynek összes költségét (közvetett és közvetlen költségek együttes értékét) az önkormányzat teljes mértékben céltámogatásként biztosította. Az előbbiek figyelembe vételével a díjmentes szolgáltatásként végezhető feladatok konkrét meghatározásáról a képviselő-testület évenként a költségvetési rendelet keretében dönt.

b) díjköteles szolgáltatásként végezhető a 4. §-ban rögzített közművelődési tevékenység, amennyiben az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénye van, vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értéke) az önkormányzat részben finanszírozza.

 

c) díjköteles továbbá az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység.

 

d) A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos összes bevétel (szolgáltatási díj, a saját bevétel és a támogatások együttes összege) a közművelődési tevékenység esetében a közvetlen költségekre, az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes összegére fedezetet nyújtson.

 

V. rész

 

A közművelődés tárgyi, személyi feltételei

7. §

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az általa fenntartott közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratában megjelölt és használatba adott - az önkormányzat tulajdonát képező - ingatlanokat, gondoskodik a meglévő infrastruktúra fejlesztéséről, a személyi és tárgyi feltételekről.

 

(2) Az önkormányzat biztosítja az intézmények használói számára a helyszínterek, valamint a tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó részletes szabályokat a használati szabályzat tartalmazza.

 

(3) Az önkormányzat a közművelődési törvény 93. és 95. §-aiban foglaltak alapján az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakemberek számát – a központi jogszabályok figyelembe vételével - az önkormányzati fenntartású közművelődési, közgyűjteményi intézményei esetében az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

 

(4) Az önkormányzati tulajdonú kötelező önkormányzati közművelődési feladatot ellátó közhasznú társaság által foglalkoztatandó, minimum szakember számát a jogszabályok figyelembe vételével a közhasznú/feladatellátási szerződés keretében a szerződő felek állapítják meg. Vezető beosztású tisztségviselője felsőfokú szakirányú végzettséggel, képzettséggel rendelkező munkavállaló bízható meg.

 

(5) A közművelődési tevékenység helyi elismeréséről az önkormányzat külön rendeletet alkot.

 

Záró rendelkezések

8. §

 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a SZMSZ előírása alapján a jegyző gondoskodik.

 

 

Dr. Buzás Péter s.k.                                                                Dr. Bánfi Margit s.k.

polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:

 

Jelen rendeletet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. február hó 12-i ülésén alkotta meg.

 

A rendelet az SZMSZ vonatkozó szabálya alapján 2003. február 13. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

 

M a k ó, 2003. február 13.

 

                                                                                  Dr. Bánfi Margit                                                                                                                           jegyző