Makó Város Önkormányzata

59/2003.(XII.18.) Makó ör. rendelete

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

45/1995. (XI. 30.) Makó ör. rendelet módosításáról

  

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-a és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 45/1995. (XI.30.) Makó ör., (továbbiakban: Ör.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

1.§

 

Az Ör. Gyógyszertámogatás cím alatt a következő 19/B. §-al egészül ki:

 

„Gyógyfürdőellátás támogatása

 

19/B.§ (1) Gyógyfürdőellátás támogatásra jogosult az, aki Makó Város Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdő által nyújtott társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság további feltétele, hogy az orvos által rendelt valamennyi kezelést a beteg igénybe vegye és a fürdő ezt igazolja.

 

(3) A kérelmező által fizetett gyógyfürdőellátások árát számlával kell igazolni.”

 

2.§

 

Az Ör. 25.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(6) Határozathozatal előtt – a gyógyfürdőellátás támogatása, a lakásfenntartási, gyógyszer- és adósságcsökkentési támogatás kivételével, ha a tényállás tisztázott a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt kell készíteni. Ha a körülményei egyéb eljárásból ismertek és a rendelkezésre álló környezettanulmány hat hónapnál nem régebbi, nem szükséges újat készíteni.”

 

3. §

 

(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

(2) A 19/B. § gyógyfürdőellátás támogatása esetén a 2003. október 1-ét követően kiállított számlák vehetők figyelembe.

 

 

 

            Dr. Buzás Péter                                                                   Dr. Bánfi Margit

              polgármester                                                                            jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. december 17-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                             jegyző