Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

58/2003.(XII.18.) Makó ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló

4/2000.(III.30.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § a.) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2000.(III.30.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

Ör. rendelet melléklete helyébe e rendelet szerinti melléklet lép.

 

 

 

2.§.

Záró rendelkezések

 

E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

 

 

             Dr. Buzás Péter s.k.                                                                 Dr. Bánfi Margit s.k.

              polgármester                                                                                      jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. december 17-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                                           jegyző

 

  

 

 

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

58/2003.(XII.18.)  Makó ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló

4/2000.(III.30.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

a személyes gondoskodást nyújtó

szociális  ellátások

intézményi térítési díjai:

 

 

 

 

1./        Szociális étkeztetés

            ebéd                                                                                         362,-Ft/fő/nap

 

 

2./        Házi segítségnyújtás                                                                  605,-Ft/óra

 

 

 

3./        Nappali ellátást nyújtó intézmény

           

            Idősek klubja

            csak ebéd                                                                                 362,-Ft/fő/nap

 

 

4./        Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

 

            Időskorúak gondozóháza: ebéd                                                  362,-Ft/fő/nap

            egy ellátottra jutó önköltség                                                       940,-Ft/fő/nap