Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

55/2003.(XII.18.) Makó ör. rendelet

Makó Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési

gazdálkodásának átmeneti viteléről

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működés folyamatos biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés l. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76-78. §-ai szerint a 2004. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti viteléről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1. §.

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Makó Város Önkormányzata 2004. évi végleges költségvetés hatályba lépésének napjáig  a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásai az előző évi  időarányos kiadási előirányzatokon belül, kizárólag az üzemeltetéshez és a működéshez szükséges mértékben teljesíthetők.

(3) Az előző évben teljesített, de a 2004. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.

(4) A kiadások Makó Város Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 3/2003.(II.13.) Makó ör. számú rendeletében jóváhagyott előirányzatok, illetve a 2003. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.

 

2. §.

 

Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat az új, végleges költségvetésbe be kell illeszteni.

 

 

3. §.

 

A Makó Város Kulturális - Közművelődési KHT, a Makói Kommunális és Közbeszerzési KHT és a Makói Városi Televízió KHT 2004. január 1-től március 31-ig terjedő időszakra részletes feladatellátási szerződés alapján, az időarányos igénylése alapján kerül finanszírozásra.

 

 

4. §.

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetményalapot 2004. évre 33.000 Ft-ban állapítja meg.

 

 

 

5. §.

 

 

(1) A rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet Makó Város Önkormányzata 2004. évi végleges költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

 

 

 

 

 

 

                               dr. Buzás Péter                                      dr. Bánfi Margit

                                polgármester                                                 jegyző

 

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. december 17-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18..

 

 

 

 

                                                                                                                             Dr. Bánfi Margit                                                                                                                                                                                    jegyző