Makó Város Önkormányzatának

50/2003. (XI.27.)  Makó ör. rendelete

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről,

mint kötelező közszolgáltatásról szóló

28/1999. (VII.1.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  23. §-ában, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 40/2000.(XII.14.), a 36/1999.(X.15.), a 45/1999.(XII.16.) Makó ör. rendelettel módosított 28/1999.(VII.1.) Makó ör. rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

Az Ör. 1. §-a  az alábbiak szerint módosul:

„1. § (1) Jelen rendelet célja

a) Makó város lakosságának egészsége védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) Makó környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás Makó város közigazgatási területére terjed ki.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező települési szilárd hulladékra.

(4) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.

(6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(7) A Hgt. 13. §-ában előírtak szerintinek minősül a települési szilárd hulladék kezelése (hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet

a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy

b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti.

(8) A (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a (7) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(9) A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű települési szilárd hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretében köteles gondoskodni. A gazdálkodó szervezet köteles az ilyen hulladékának elkülönített gyűjtésére, ha a gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységéből keletkezett hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat az (7) bekezdés értelmében. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást valamennyi hulladékra igénybe kell venni.

(10) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;

c) hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók, hulladékgyűjtő udvarok, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;

d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására;

e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés).”

 

 

2.  §

Az Ör. 9. § (1) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„9. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást a rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) A szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között a jogviszony a szolgáltató rendelkezésre állásával jön létre.”

 

3.  §

Az Ör. 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„10. § (2) A díjakat az igénybevevő számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni, a számlázási időszakot követő 8 napon belül készpénzben, átutalással, vagy postai úton. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hgt. rendelkezései szerint.”

 

4. §

Az Ör. 11. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11. § (1)  a) aki az ör. 2. § (1), a 3. §, az 5. § (1), a 7. § (2), a 8. § (2), a 9. § (4)-(5), a 9. § (9) bekezdésben foglaltakat megsérti,”

5. §

Az Ör. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

„E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) települési szilárd hulladék:

aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,

ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -

veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

b) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;

c) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

d) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

e) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;

f) hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek vagy tevékenység valamelyike végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat;

g) hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék tekintetében az önkormányzat által szervezett és fenntartott begyűjtési és szállítási, valamint ártalmatlanítási közszolgáltatások együttes elnevezése;

h) közszolgáltató: Makó város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás - gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe -, illetve a vállalkozások által megjelölt - jelen rendeletben nevesített - jogi személy;

i) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz;

j) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

k) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása;

 

6. §

Ez a rendelet 2003. december 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

           Dr. Buzás Péter                                                                               Dr. Bánfi Margit

             polgármester                                                                                             jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. november 26-i fogadta el.

A rendelet 2003. november 27-étől – hiredetőtáblán kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                                      Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                              jegyző