Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

46/2003.(X.2).Makó ör. rendelete

a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról

szóló 30/2001. (X.18.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzata – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény ( a továbbiakban: Ktv.) 4.§-ban kapott felhatalmazás alapján - a Ktv-t és más törvényeket módosító 2003. évi XLV. törvény 137.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001. (X.18.) Makó ör. (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§

 

A R. 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A rendelet hatálya a Hivatal köztisztviselőire és ügykezelőire (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.”

 

2.§

 

A R. 2. §-a a következő d), e), f), pontokkal egészül ki:

  / A köztisztviselőket megillető juttatások:/

„ d)családalapítási támogatás,

   e)üdülési hozzájárulás,

   f)szociális támogatás.”

 

3.§

 

 

Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy az 1.§  rendelkezéseit 2003. július 01. napjától  kell alkalmazni.

 

 

 

                                   Dr. Buzás Péter s.k.                                      Dr. Bánfi Margit s.k.

                                      polgármester                                                  jegyző

Záradék:

A képviselő-testület a rendeletet a 2003. október 1-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. október 2-ától – hirdetőtáblán - kifüggesztésre került.

 

M a k ó, 2003. október 2..

 

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                  jegyző