Makó Város Önkormányzatának 46/2003.(X.2) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003.(IV. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a) pont szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003.(IV. 24.) Makó ör. (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

 

Az Ör. 37.§ (10) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(10) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvben rögzített, külön törvény szerinti közérdekű adatról és közérdekből nyilvános adatról a polgármestertől írásban információ kérhető, aki azt – a törvényi feltételek fennállása esetén – 15 napon belül köteles megadni.”

 

2.§

 

Az Ör. 8. melléklet 10.§ (4) d) pontja a következővel egészül ki:

„dc) Szociális és Gyermekvédelmi Csoport,”

 

3.§

 

(1) Az Ör. 8. melléklet 11.§ (1)-(2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester közvetlenül irányítja:

a)       az Ellenőrzési és Minőségirányítási Csoportot,

b)       a Polgármesteri Irodát,

c)        a Vállalkozásokat Segítő Innovációs Irodát és Mezőgazdasági Termelők Innovációs Irodáját,

d)       a művészeti főtanácsadót,

e)        a városi főépítészt.

(2) A jegyző közvetlenül irányítja:

a)       a Jegyzői Irodát,

b)       a Pénzügyi Osztályt,

c)        a Hatósági Osztályt

d)       a Közoktatási Osztályt,

e)        az Adócsoportot,

f)        az Építésügyi Hatósági Csoportot,

g)        a Gyámhivatalt.”

(2) Az Ör. 8. melléklet 11.§ (6) bekezdése a következővel egészül ki:

„c) Szociális és Gyermekvédelmi Csoport.”

 

4.§

 

Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

                                   Dr. Buzás Péter                                       Dr. Bánfi Margit

                                      polgármester                                                  jegyző

Záradék:

A képviselő-testület a rendeletet a 2003. október 1-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. október 2-ától – hirdetőtáblán - kifüggesztésre került.

 

M a k ó, 2003. október 2..

 

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                  jegyző