Makó Város Önkormányzatának 38/2003.(VIII.28.) Makó ör. rendelete a  lakáscélú  helyi

támogatásokról szóló 25/2001. (IX.27.)   Makó ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001.(I.31.) Korm. rend. 23.§-ának felhatalmazása alapján a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001.(IX.27.) Makó ör.  ( továbbiakban :ör.) módosítására a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

  

Ahol az Ör.  Képviselő-testület Szociális Bizottság Lakásügyi Albizottságát említi,  ott az  „illetékes bizottság” kifejezést kell alkalmazni.

 

2.§

 

Az Ör. V. fejezet számozása VI. fejezetre változik és helyébe az alábbi V. fejezet lép:

 

„V. fejezet

 

A védendő épületek felújításának támogatása

 

26.§

 

( 1) Kamatmentes kölcsönt ( a továbbiakban: támogatás) lehet igényelni a Makó Város Általános

      Rendezési Tervéről szóló többször módosított 10/1991. (V.17.) Makó ör. 5.sz. mellékletében, a

     “védendő épületek “ címjegyzékében szereplő épületek felújítására, kivéve az önkormányzati

      tulajdonú épületeket.

( 2 ) Az (1) bek. szerinti felújítási munka: a homlokzat és a homlokzat részének felújítása és

       helyreállítása.

 

A védendő épületek megóvása, támogatása, a támogatás általános feltételei

 

 27.§

 

(1)   A védendő épületek fenntartása és állagmegóvása a tulajdonos kötelessége. A tulajdonos pályázat útján az önkormányzattól  utófinanszírozással működő kamatmentes kölcsönt igényelhet a rendelet

      hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek felújítására, rekonstrukciója érdekében végzett                  

      munkák költségeinek részbeni fedezésére. A támogatás mértékét és forrását a tárgyévi költségvetés

     tartalmazza.

(2)   Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz megfelelő önrésszel rendelkezik. Önrészként készpénz, hitel, illetve a már elvégzett munkákat számlával igazoló összeg vehető figyelembe.

(3)   A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg 50 %-a, maximum brutto 500.000 Ft.

(4)   Pályázatot az nyújthat be, akinél a közös háztartásban élők havi nettó összjövedelmének 1 főre jutó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kettő és félszeresét. A képviselő-testület a lakásbizottság javaslata alapján ezen jövedelemhatárt maximum 20%-kal megemelheti.

(5)   Az országos védettségű (műemlék) épületek támogatására nincs lehetőség. Támogatást nem lehet tervezésre, illetve értékvizsgálati munkarészek elkészítésére igényelni.

(6)   Minden pályázathoz be kell szerezni az építésügyi hatóság engedélyét, amely a pályázat

      mellékletét képezi.

     A pályázatok elbírálása

 

28.§

 

(1)   A pályázatokat az illetékes bizottság javaslata alapján a képviselő-testület bírálja el.

(2)   A döntésről a pályázók a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesítést kapnak.

 

        29.§

 

(1)    A nyertes pályázóval a támogatás kifizetésére vonatkozóan az önkormányzat támogatási szerződést  köt.

(2)    A támogatási szerződésben foglaltak teljesítését az illetékes bizottság ellenőrzi. Az elszámoláshoz mellékletként csatolni kell a támogatás felhasználását bizonyító számlákat. A vállalt önrész kizárólag pályázati célra fordítható, amit az elszámolásnál igazolni kell.

(3)    A felújítási és helyreállítási munkák  elvégzésére és a költségekkel való elszámolásra a pályázat elbírálásától számított 1 év áll rendelkezésre.

(4)    Az elszámolást követő 30 napon belül az önkormányzat a pályázó számlájára utalja a pályázattal elnyert összeget.”

 

3.§

 

Az Ör. 26.§-a 30.§-ra változik. és az alábbi l. ponttal egészül ki:

 

l. helyreállítás: sérült, nem teljes egészében tönkrement építmény, építményrész eredetihez hasonló állapotának visszaállítása érdekében végzett építési munka.

 

4.§

 

Az Ör. 27.§-a 31.§-ra változik.

 

5.§

 

Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

                       

                        Dr. Buzás Péter                                                         Dr. Ortutay Miklós

                  polgármester                                                                          aljegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. augusztus 27-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. augusztus 28-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. augusztus 28.

 

 

 

                                                                                                 Dr. Ortutay Miklós

                                                                                                             aljegyző