Makó Város Önkormányzatának 36/2003.(VIII. 28.) Makó ör. rendelete a Makó város környezetvédelmérõl szóló 18/2001.(VI. 28.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ a) pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva a 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Makó város környezetvédelmérõl szóló 18/2001.(VI. 28.) Makó ör. (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következõ rendeletet alkotja:

 

1.§

 

Az Ör. 23.§-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eddigi (2)-(6) bekezdések számozása (3)-(7) bekezdésre változik:

“(2) Ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza Makó város kiemelten védendõ összefüggõ zöldterületei felsorolását.”

 

2.§

 

Az Ör. 29.§-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eddigi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

“(3) Amennyiben a 23.§ (1) bekezdésben meghatározott zöldfelületen fa pótlása válik szükségessé, úgy annak gyakorlati megvalósítására, ültetésére, valamint a fafajta meghatározására Makó város favédelmi és fásítási tervében foglaltakat kell alkalmazni.”

 

3.§

 

Az Ör. a következõ VI. fejezettel egészül ki, egyidejûleg az eddigi VI.-VIII. fejezet számozása VII.-IX. fejezetre, illetve az eddigi 31.-37.§ számozása 34.-40.§-ra változik:

 

“VI. fejezet

 

Helyi jelentõségû védett természeti értékek

 

31.§

 

(1)Helyi védettség alatt állnak a Makó város közigazgatási területén található, jelentõs értéket képviselõ fák, amelyek hozzájárulnak a városkép megõrzéséhez és a biológiai sokféleség fenntartásához.

(2)A helyi védettség alatt álló fák (továbbiakban: védett fák) megóvásával, fenntartásával és helyreállításával kapcsolatos feladatokat Makó város önkormányzata látja el.

(3)A fák védettségét az ingatlan tulajdonosváltozása esetén is biztosítani kell.

(4)A védett fák felsorolását ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

32.§

 

(1)Tilos a védett fa veszélyeztetése, a természetvédelmi hatóság engedélye nélküli kivágása, elpusztítása, károsítása, valamint élõhelyének veszélyeztetése, károsítása.

(2)Gondoskodni kell a védett fák fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás megõrzésérõl.

(3)A védett fa természetes állapotának megváltoztatását, kivágását, ágainak levágását a természetvédelmi hatóság engedélyezi, amennyiben:

a)az a lakosság egészségét, testi épségét, vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetõleg abban kárt okoz,

b)a közlekedést, közmûhálózatot veszélyezteti vagy károsítja,

c)az a fa vagy a növényzet más egyedének épsége, egészsége megóvása végett válik szükségessé.

(4)A természetvédelmi hatóság az engedélyrõl tájékoztatja az erdészeti hatóságot és a nemzeti park igazgatóságot.

 

 

33.§

 

(1)A védett fa gyökérzónájában a közmû-építés hagyományos árokásásos módszere nem alkalmazható. Amennyiben a közmû-fejlesztés során a fa gyökérzónája nem kerülhetõ el, úgy a közmû átvezetését átfúrással kell megoldani.

(2)A védett fán szükséges metszések elvégzése a városi fõkertész felügyelete mellett történik.

(3)A védett fa esetleges elpusztulása esetén annak elszállításáról – a nemzeti park igazgatóság értesítésével egyidejûleg – az önkormányzat gondoskodik.

(4)A védett fákról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.”

 

4.§

 

Az Ör. 40.§ (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

“Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet:

4.§ (1)-(3), (6), 5.§ (1)-(2), (4)-(9), 6.§ (1)-(2), (4)-(5), 7.§ (1), (4), 8.§ (2), (6), 10.§ (1)-(5), 12.§ (2)-(3), 13.§ (1)-(2), 14.§ (1)-(3), 15.§ (1)-(2), (5)-(7), 16.§ (1), 17.§ (2)-(6), 18.§ (1)-(2), 21.§ (1)-(4), 22.§, 23.§ (3), (6), 24.§ (1), 26.§ (1)-(4), 28.§ (1), (3)-(5), 29.§ (1), 30.§ (1), 32.§ (1)-(3), 33.§ (1)-(2), 35.§ (2), (6)-(7), valamint a 36.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések bármelyikét megszegi.”

 

5.§

 

(1)Az Ör. 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)Az Ör. ezen rendelet 2. számú mellékletével egészül ki, egyidejûleg az eddigi 2.-4. számú mellékletek számozása 3.-5. számú mellékletre változik.

 

Záró rendelkezések

 

6.§

 

Ezen rendelet a kihirdetése napjától számított nyolcadik napon lép hatályba.

 

 

 

 

               Dr. Buzás Péter s.k.,                                                     Dr. Ortutay Miklós s.k.,

                  polgármester                                                                          aljegyzõ

 

Záradék:

A rendeletet a képviselõ-testület 2003. augusztus 27-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. augusztus 28-ától – hirdetõtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. augusztus 28.

 

 

 

                                                                                                 Dr. Ortutay Miklós

                                                                                                             aljegyzõ

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzatának a Makó város környezetvédelmérõl szóló 18/2001.(VI. 28.) Makó ör. rendelet módosításáról szóló 36/2003. (VIII. 28.) Makó ör. rendelete

 

1. számú melléklet

 

Makó város kiemelten védendõ összefüggõ zöldterületei

 

Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal) elõtti park

Széchenyi tér

Csanád vezér tér - Nosztalgia park

Csanád vezér téri “Celtis occidentalis” fasor

Petõfi park

Marczibányi tér

Juhász Gyula tér

Erdei Ferenc tér

Szent István tér

Kertész utca és Kelemen L. utca keresztezõdése

Patai tér

Vásárhelyi utcai játszótér

Nagyér sétány

Hunyadi utcai lakótelep

Tömörkény utcai lakótelep

Bajcsy-Zsilinszky lakótelep

Hagymaház elõtti tér és a Posta utca

Babapark

Kertész utca platánfasora

Kökény utca platánfasora

Platán utca platánfasora

Lisztes utca platánfasora

Harmat utca platánfasora

 

 

 

Makó Város Önkormányzatának a Makó város környezetvédelmérõl szóló 18/2001.(VI. 28.) Makó ör.

 

                            rendelet módosításáról szóló 36/2003.(VIII. 28.) Makó ör. rendelete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó város helyi védettség alatt álló fái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térkép sorszám

Név

Hely

Kor (év)

Érték (eFt)

Megjegyzés

1.

Quercus robur kocsányos tölgy

Barcsay u. 18/A. sz. alatti udvarban, magánterület   

95

2.850

alapérték egységára 2.500 Ft

2.

Platanus acrifolia

Vasútállomáson, Bárányos sor, magánterület                                                                                           

70

1.750

alapérték egységára 2.500 Ft

3.

Quercus robur kocsányos tölgy

Zrínyi Miklós u. 39. sz. alatti udvarban, magánterület

90

2.250

alapérték egységára 2.500 Ft

4.

Quercus robur kocsányos tölgy

Petõfi park 12. sz. alatti udvarban, magánterület

80

2000

alapérték egységára 2.500 Ft

5.

Celtis occidentalis ostorfa

Vásárhelyi utca  87. sz. alatti udvarban, magánterület

100

2.500

alapérték egységára 2.500 Ft

6.

Celtis occidentalis ostorfa csoport

Vásárhelyi utca 89. sz. alatti udvarban, magánterület

85

5.312

5 db, alapérték egységára 2.500 Ft

7.

Quercus robur kocsányos tölgy

Új u. 32. sz. alatti udvarban, magánterület

65

1.625

alapérték egységára 2.500 Ft

8.

Quercus robur kocsányos tölgy

Megyeház utca, Bajza utca és Hajnal utca keresztezõdésében, közterület

193

4.825

Juhász Gyula-emlékfa, a város legértékesebb fája, alapérték egységára 2.500 Ft

9.

Quercus robur kocsányos tölgy

Honvéd u. 1. sz. alatt, magánterület

40

400

 

10.

Paularnia tomentosa császárfa

Nagycsillag u. 34. sz. elõtt, közterület

25

155

 

11.

Sophora japonica japánakác

Liget u. 66. sz. elõtt, közterület

35

305

 

12.

Morus alba pendula szomorú eper

Wekerle u. 51. sz. elõtt, közterület

15

125

2 db

13.

Sophora japonica japánakác

Juhász Gy. u. 74. sz. elõtt, közterület

40

400

 

14.

Quercus robur kocsányos tölgy

Mikes u. 30. sz. elõtt, közterület

40

400

 

15.

Fraxinus ornus  virágos köris

Mikes u. 29. sz. elõtt, közterület

35

610

2 db

16.

Tilia sp. hárs változat

Lonovics u. 3. sz. elõtt, közterület

45

575

 

17.

Tilia sp. hárs változat

Lonovics u. 16. sz. elõtt, közterület

40

400

 

18.

Tilia sp. hárs változat

Lonovics u. 18. sz. elõtt, közterület

40

800

2 db

19.

Tilia sp. hárs változat

Lonovics u. 20. sz. elõtt, közterület

40

800

2 db

20.

Morus alba pendula szomorú eper

Bárányos sor 2. sz. elõtt, közterület

5

87,5

7 db, 12.500,-/db

21.

Morus alba pendula szomorú eper

Bárányos sor 4. sz. elõtt, közterület

5

50

4 db

22.

Platanus acerifolia platánfa

Károlyi M. u. 3. sz. elõtt, közterület

20

50

 

23.

Sorbus aucuparia fastigiata        oszlopos berkenye

Toldi u. 68. sz. elõtt, közterület

10

25

 

24.

Quercus robur kocsányos tölgy

Toldi u. és Kazinczy u. keresztezõdésében, közterület

35

366

2 db 60%-os

25.

Fraxinus ornus  virágos köris

Bajza u. 59. sz. elõtt, közterület

35

305

 

26.

Quercus robur kocsányos tölgy

Bajza u. 4. sz. elõtt, közterület

45

575

 

27.

Ulmus sp.           szílfa változat

Murányi u. 1. sz. elõtt, közterület

40

400

 

28.

Platanus acerifolia platánfa

Móra F. u. 65. sz. elõtt, közterület

35

183

60%

29.

Tilia tomentosa ezüsthárs

Thököly u. 3. sz. elõtt, közterület

20

50

 

30.

Taxodium disbeyem mocsári ciprus

Baross u. 18. sz. elõtt, közterület

10

75

3 db

31.

Paulownia tomentosa császárfa

Kossuth Lajos u. 41. sz. udvarában, magánterület

15

25

 

32.

Paulownia tomentosa császárfa

Dobó u. 5. sz. elõtt, közterület

15

25

 

33.

Platanus acerifolia platánfa

Jókai u. 9. sz. elõtt, közterület

25

93

60%

34.

Tilia sp. hárs változat

Gyóni G. u. 47. sz. elõtt, közterület

20

150

3 db

35.

Ulmus szíl

Vásárhelyi u. 10. sz. elõtt, közterület

40

400

 

36.

Tilia tomentosa ezüsthárs

Návay tér 11. sz. elõtt, közterület

45

575

 

37.

Tilia tomentosa ezüsthárs

Tulipán u. 3/A. sz. elõtt, közterület

45

1.150

2 db

38.

Tilia tomentosa ezüsthárs

Tulipán u. 3/B. sz. elõtt, közterület

45

1.150

2 db

39.

Sophora japonica japánakác

Hosszú u. 72. sz. udvarán, magánterület

35

183

 

40.

Sophora japonica japánakác

Hosszú u. 11. sz. udvarán, magánterület

35

183

 

41.

Sophora japonica japánakác

Megyeri u. 2. sz. elõtt, közterület

35

183

 

42.

Sophora japonica japánakác

Attila u. és Juhász Gy. u. sarkán, közterület

35

549

3 db 60%-os

43.

Sophora japonica japánakác

Attila u. 26. sz. udvarán, magánterület

35

305

 

44.

Sophora japonica japánakác

Attila u. 49. sz. elõtt, közterület

45

575

 

45.

Paulownia tomentosa császárfa

Attila u. és Cédula ház u. sarokudvarán, magánterület

20

50

 

46.

Ulmus sp.           szílfa változat

Bárány u. 65. sz. elõtt, közterület

50

750

 

47.

Quercus robur kocsányos tölgy

Kisfaludy u. és Sírkert u. sarkán, közterület

45

575

 

48.

Tilia sp. hárs változat

Kürt u. 10/b. sz. elõtt, közterület

35

610

2 db

49.

Sophora japonica japánakác

Almási u. 38. sz. elõtt, közterület

40

240

60%

50.

Sophora japonica japánakác

Almási u., Nazarénus temetõ közepén, közterület

35

305

 

51.

Ulmus sp.           szílfa változat

Szent István téren, a katolikus templommal szemben, közterület

60

2.500

2 db

52.

Paulownia tomentosa császárfa

Szent István tér 8/B. sz. udvarán, magánterület

20

50

 

53.

Tilia tomentosa ezüsthárs

Hajnóczy u. 5/A. sz. elõtt, közterület

30

210

 

54.

Tilia sp. hárs változat

Ibolya u. 18. sz. elõtt, közterület

25

490

4 db 80%-os

55.

Tilia sp. hárs változat

Ibolya u. 20. sz. elõtt, közterület

25

155

 

56.

Tilia sp. hárs változat

Ibolya u. 22. sz. elõtt, közterület

25

155

 

57.

Tilia sp. hárs változat

Ibolya u. 28. sz. elõtt, közterület

25

155

 

58.

Tilia sp. hárs változat

Esze Tamás u. 29. sz. elõtt, közterület

30

210

 

59.

Tilia sp. hárs változat

Alkotmány u. 40. sz. elõtt, közterület

35

305

 

60.

Sophora japonica japánakác

Fiume u. 2. sz. elõtt, közterület

40

400

 

61.

Tilia sp. hárs változat

Munkás u. 21. sz. elõtt, közterület

25

310

2 db

62.

Tilia sp. hárs változat

Dohány u. 13. sz. elõtt, közterület

25

310

 

63.

Sophora japonica japánakác

Szerecseny u. és Holló u. sarkán, közterület

30

105

 

64.

Sophora japonica japánakác

Csanád vezér téren, közterület

50

750

 

65.

Quercus robur "Pyramidalis" kocsányos tölgy

Széchenyi tér 22. sz. alatt, a Polgármesteri Hivatal udvarán, magánterület

100

8.000

5 db

66.

Sophora japonica japánakác

Makó-Rákos, Rákóczi u. 3. sz. alatt, magánterület

40

400

 

67.

Sophora japonica japánakác

Makó-Rákos, Rákóczi u. 5. sz. alatt, magánterület

40

400

 

Összesen:

 

 

53.229,5