Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2003.(VIII. 28.) Makó ör. számú rendelete Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 10.§ (1) c) pont szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. fejezet

 

A VÁROSI CÍMER

 

A címer leírása és értelmezése

 

1.§

 

(1) Makó város címere (a továbbiakban: címer) álló, csücsköstalpú vágott pajzs. A pajzsfő kék, a pajzstalp zöld. A pajzsfő 7:8, a pajzstalp 1:8 rész. A címerben a kék mező középvonalán aranyszínű latin kereszt látható, mely a pajzstalp közepén elhelyezett, nyitott, háromágú, aranyszínű koronából nő ki. A keresztre jobbról balra, felül félkört formázva zöld kígyó tekergőzik. A kígyó fejével a jobb oldalon aláhajolva az ezüst holdsarlóra sziszeg. A kereszt tetején ezüstszínű, jobbra néző holló ül. A bal alsó részen jobbra tekintő ezüstszínű darumadár áll. Előtte két zöld, ívelt szárú gyékényszál látható. A kígyó nyelve, valamint a madarak lába és csőre vörös.

(2) A címerpajzson lévő bibliai rézkígyó előképe Krisztus megváltó keresztjének, bajelhárító jelkép-motívum, a pogányság feletti győzelem szimbóluma. A hanyatló holdsarló a pogányság feletti győzelmet, a töröktől való megszabadulást jelképezi. A kereszt tetején a hírvivést jelentő holló, tövénél Makó város környékének egykori vízivilágára utaló gyékényszál mellett az éberséget kifejező darumadár áll.

(3) A címer megjelenítési formáit ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A címer használata a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett eredeti példány (etalon) alapul vételével történik.

 

A címerhasználat köre

 

2.§

 

(1) A címer kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címert alkalmazni kell:

a)      a polgármesteri hivatal épületén és helyiségeiben,

b)      az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

c)      ünnepségek, rendezvények meghívóin,

d)      a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre utaló emléktárgyakon.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer alkalmazható:

a)      a képviselő-testületi ülés meghívóin,

b)      a települési képviselők által használt névjegykártyán,

c)      a polgármester, a képviselő-testület és bizottságai, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói által a hivatali tevékenységük során használt levélpapíron,

d)      az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, kiadványain, tervein, a nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,

e)      az önkormányzat által alapított sajtóterméken és a helyi média adásában,

f)       nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi célból,

g)      az önkormányzati intézmények épületén, helyiségeiben és kiadványain.

(4) A nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban, és egyéb, a város érdekét szolgáló indokolt esetben engedély alapján nem önkormányzati intézmény is használhatja a címert.

 

A címerhasználat módja

 

3.§

 

(1) A címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartása mellett szabad ábrázolni.

(2) Meghatározott esetben engedély alapján, az abban megjelölt módon a címer készülhet kizárólag az anyag (fém, fa, bőr stb.) színében is.

(3) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

 

A címerhasználat engedélyezése

 

4.§

 

(1) A címernek a 2.§ (4) bekezdésben és a 3.§ (2) bekezdésben meghatározott esetekben történő használatát, illetve a 2.-3.§-ban foglaltakon kívül más által történő használatát az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság (a továbbiakban: engedélyező) engedélyezi.

(2) A címer használata ingyenes.

 

5.§

 

(1) A címerhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)      a kérelmező nevét és címét (székhelyét),

b)      a címer felhasználásának, illetve előállításának célját és módját,

c)      előállítás esetén az előállítandó mennyiséget vagy a használat időtartamát,

d)      a forgalombahozatal vagy terjesztés módját.

(3) Amennyiben a kérelmező nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer használatáért felelős személy megnevezését is.

(4) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell csatolni.

 

6.§

 

(1) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a)      az engedélyes nevét és címét,

b)      az engedélyezett felhasználási célt,

c)      a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát,

d)      a terjesztés és a forgalombahozatal módját,

e)      a címer hiteles megjelenítésére vonatkozó követelményeket.

(2) Az engedély érvényessége meghatározott időpontig vagy visszavonásig szól.

(3) Az engedélyező az engedélyben ezen rendeletben foglaltakon túl egyéb feltételeket is kiköthet.

(4) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

 

7.§

 

(1) A címer használatára nem adható engedély, ha az az önkormányzat vagy Makó város lakossága jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

(2) Az engedélyező a címer használatára vonatkozó engedélyt visszavonja, ha az engedélyes a 15.§ (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövette, vagy a címer használatára egyéb okból méltatlanná vált.

 

 

II. fejezet

 

A VÁROSI ZÁSZLÓ ÉS LOBOGÓ

 

A zászló és a lobogó leírása

 

8.§

 

(1) Makó város zászlaja téglalap alakú, 180×90 cm-es, egyoldalas, vízszintes felező osztású. A felső sáv vörös, az alsó sáv kék színű. A zászló “A” oldalának közepén Makó város 38×48 cm-es, aranyszegéllyel kiemelt címere látható. Felette Times New Roman nagybetűs, félkövér betűtípusból képzett, aranyszínű “MAKÓ” felirat helyezkedik el. A zászló lengőrész-szegélyét 4 cm-es aranyrojt díszíti.

(2) Makó város lobogója téglalap alakú, 90×180 cm-es, egyoldalas, függőleges felező osztású. A sávok vörös és kék színűek. A lobogó “A” oldalának felső harmadában középütt Makó város 38×48 cm-es, arany szegéllyel kiemelt címere látható. Felette Times New Roman nagybetűs, félkövér betűtípusból képzett, aranyszínű “MAKÓ” felirat helyezkedik el. A lobogó lengőrész-szegélyét 4 cm-es aranyrojt díszíti.

(3) Makó város zászlajának és lobogójának (a továbbiakban: zászló) rajzát ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

A zászlóhasználat köre

 

9.§

 

(1) A zászlót használni kell:

a)      a polgármesteri hivatal épületén és helyiségeiben,

b)      a képviselő-testület üléseinek idején,

c)      kiemelkedő helyi események alkalmával.

(2) A zászló használható:

a)      az önkormányzati intézmények kiemelkedő helyi ünnepségein és rendezvényein,

b)      más települések részvételével tartott rendezvényeken, megkülönböztető célzattal,

c)      a város bel- és külföldi kapcsolataiban.

(3) A zászló a rendezvényeken az állami zászló elsőbbsége mellett használható.

(4) Egyebekben a zászlóhasználatra a címerhasználatra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

 

 

III. fejezet

 

A MILLENNIUMI EMLÉKZÁSZLÓ ÉS A MILLENNIUMI VÁROSI ZÁSZLÓ

 

A millenniumi emlékzászló leírása

 

10.§

 

(1) A millenniumi emlékzászló fehér, duplaselyem, kétlapos, egyoldalas, téglalap alakú, 127×83 cm-es. A felső és az alsó lengőrész arany zsinórszegésű, egymással szembefordított, ezüst hímzéssel elválasztott, vörös és zöld színű háromszögekből képzett, 5 cm-es szegélysáv díszíti. A lengőrész-szegélyen 5 cm-es aranyrojt látható.

A zászlómező közepén ezüstszínű sugárkoszorúban a Magyar Köztársaság hímzéssel és selyemrátéttel kialakított hivatalos címere tűnik elő. Felette félkör alakban elhelyezkedő, Times New Roman betűtípusból képzett “Magyar Millennium” felirat olvasható. Alatta félkörívben a 2000-es évszám látható, melyből stilizált tölgyfa- és olajág nő ki.

A millenniumi emlékzászlóhoz fehér, duplaselyem, egyoldalas, csokorra kötött, 180×105 cm-es szárú, 11,5 cm széles zászlószalag tartozik. A zászlószalag szélei aranyszegésűek, végein 5 cm-es aranyrojt van. Rajta Times New Roman betűtípusból képzett “Magyar Millennium 2000”, illetve “Magyar Köztársaság Kormánya” felirat olvasható. A szalagot a jogar aranykoszorúban elhelyezett képe díszíti.

(2) A millenniumi emlékzászló képét ezen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

A millenniumi emlékzászló használatának köre

 

11.§

 

A millenniumi emlékzászló használható:

a)      az önkormányzati intézmények kiemelkedő helyi ünnepségein és rendezvényein,

b)      kiemelkedő helyi események alkalmával,

c)      az önkormányzati intézmények bel-és külföldi kapcsolataiban.

 

A millenniumi városi zászló leírása

 

12.§

 

(1) Makó város millenniumi városi zászlója (a továbbiakban: millenniumi zászló) fehér, duplaselyem, kétlapos, egyoldalas, fecskefarkú, 180×90 cm-es. A csúcsok belső szegélyének hossza 56 cm. A zászlómezőt a rúdrész kivételével 5-5 cm-es vörös (cinóberpiros) és kék (ultramarinkék) szegélysáv keretezi.

A zászló “A” oldalának közepén Makó város millenniumi emblémája van elhelyezve. Az embléma Monotype Corsiva betűtípusból képzett, fekete kontúrral hímzett, aranyszínű (óarany) “M” betű. Az “M” betű jobb oldali talpán stilizált, fekete kontúrral hímzett, aranyszínű (bronzarany) hagyma látható. Az “M” betű bal felső csúcsához háromszög alakú, piros-kék zászló kapcsolódik.

Az embléma alatt félkövér, dőlt Arioso betűtípusú, hímzett, aranyszínű “Millennium Makó 2000-2001” felirat olvasható. Az embléma fölött Times New Roman betűtípusból képzett, nagybetűs, hímzett, aranyszínű “Makó Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala” felirat látható.

(2) A millenniumi zászló rajzát ezen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

A millenniumi városi zászló használatának köre

 

13.§

 

(1) A millenniumi zászló használható:

a)      az önkormányzati intézmények kiemelkedő helyi ünnepségein és rendezvényein,

b)      kiemelkedő helyi események alkalmával,

c)      megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,

d)      az önkormányzati intézmények bel-és külföldi kapcsolataiban.

(3)A millenniumi zászló a rendezvényeken az állami zászló elsőbbsége mellett használható.

 

 

 

IV. fejezet

 

A MAKÓ VÁROSRA UTALÓ ELNEVEZÉS HASZNÁLATA

 

A névhasználat köre

 

14.§

 

(1) Magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére az elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a “Makó”, Makói”, “Makó Város”, “Makó Városi” név, illetve megjelölés (a továbbiakban: név) használatát az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nevet engedély nélkül használhatja:

a)      az önkormányzat és annak szervei,

b)      az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és társadalmi szervek,

c)      önkormányzati alapítású közhasznú társaságok.

 

A névhasználat engedélyezése

 

15.§

 

(1) A névhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)      a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b)      a kérelmező tevékenységi körét,

c)      a névhasználat célját és módját,

d)      a névhasználat időtartamát.

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a)      a jogosult megnevezését és székhelyét,

b)      az engedélyezett névhasználat célját,

c)      az engedély érvényességének időtartamát.

(4) Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az engedélyben ezen rendeletben foglaltakon túl egyéb feltételeket is kiköthet.

(5) Az engedély érvényessége

a)      a tevékenység folytatásának időtartamára,

b)      meghatározott időpontig történő felhasználásra,

c)      meghatározott időtartamra, vagy

d)      visszavonásig szól.

(6) Az engedély kiadása megtagadható, ha

a)      a névhasználat az önkormányzat vagy Makó város lakossága jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti,

b)      azonos vagy hasonló tevékenység folytatására már adtak ki engedélyt,

c)      más jogszerűen használja a kérelemben feltüntetett nevet,

d)      az eset körülményei azt indokolják.

(7) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha

a)      a névhasználat az önkormányzat vagy Makó város lakossága jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti,

b)      az engedélyes a 15.§ (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövette.

(8) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

 

 

 

V. fejezet

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szabálysértési rendelkezések

 

16.§

 

(1) Szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

a)      a címer, a zászló, valamint a Makó városra utaló elnevezés használatára kiadott engedélyben kikötött feltételeknek nem tesz eleget,

b)      engedélyköteles használat esetén a címert, a zászlót, valamint a Makó városra utaló elnevezést engedély nélkül használja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.

(3) A címer és a zászló közterületen történő használatára irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet gondoskodik.

(4)Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértésre egyebekben a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

17.§

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az V. fejezet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Aki az ezen rendeletben meghatározott címert, zászlót, illetve nevet jelen rendelet hatálybalépése előtt kezdte el használni, illetve vette fel, és azóta folyamatosan használja, utólag engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 4/1974. Tr., az 1/1990.(I.31.) MVT r. és a 17/2001.(VI. 28.) Makó ör. számú rendeletek.

 

 

 

 

Dr. Buzás Péter s.k.                                                             Dr. Ortutay Miklós s.k.

polgármester                                                                                  aljegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület 2003. augusztus 27-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. augusztus 28-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. augusztus 28.

 

 

Dr. Ortutay Miklós

                                                                                                         aljegyző