Makó Város Önkormányzatának …/2003.(…) Makó ör. rendelete a mezőőri járulék 2003. évi alkalmazásáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a) pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a mezőőri járulék 2003. évi alkalmazásáról a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

 

A 2003. évben a földhasználó, illetve a földtulajdonos – a mezőgazdasági aszálykárokra való tekintettel - a mezőőri járulék 38/1998.(XII. 17.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) 4.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékének 10%-kal csökkentett összegét köteles megfizetni.

 

2.§

 

Ezen rendelet 1.§-ában foglaltakra tekintettel a képviselő-testület az Ör. 4.§ (6) bekezdésében meghatározott jogkörét 2003. évben nem gyakorolja. Egyebekben a mezei őrszolgálatra és a mezőőri járulékra az Ör. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

3.§

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

Dr. Buzás Péter                                                                       Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                jegyző