Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

32/2003. (VIII. 07.) Makó ör. számú rendelete

a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

I. FEJEZET

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSK

 

A rendelet célja

 

1.§

 

A rendelet célja a helyi érdeket szolgáló közút és járda (továbbiakban: helyi közút) használatában érdekeltek által vállalt anyagi hozzájáruláshoz biztosított önkormányzati pénzeszközök felhasználásával földutak szilárd burkolattal történő ellátása, illetve járdák építése és meglévő járdák felújítása.

A rendelet hatálya

 

2.§

 

(1)   A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Makó város közigazgatási területén megvalósuló helyi közút építésére és felújítására.

(2)   A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi közút használatában érdekeltekre.

 

Értelmező rendelkezések

 

3.§

 

E rendelet alkalmazásában:

a)      helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában (kezelésében) lévő, a település közigazgatási területén található, továbbá több települést összekötő, valamint több megyét érintő olyan közút, amely az országos közúthálózat részét nem képezi. A helyi közúthálózat részét képezi a kerékpárút, gyalogút és járda is,

b)      helyi közút használatában érdekeltek: a helyi közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkező magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,

c)      érdekeltségi hozzájárulás: a helyi közút használatában érdekelt, de az útépítési együttműködésben részt nem vevők által ezen rendeletben foglaltaknak megfelelően teljesítendő fizetési kötelezettség.

 

 

 

 

 

II. FEJEZET

 

A HELYI KÖZÚT ÉPÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSE

 

A támogatás feltételei

 

4.§

 

A helyi közút építésének és felújításának megvalósítására a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a helyi közút használatában érdekeltek legalább 2/3-os részvétellel út-, illetve járdaépítési közösséget hoznak létre a jelen rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően. Az építési közösségi szerződésben az érdekeltek meghatározzák az általuk vállalt hozzájárulás nagyságát ingatlanonként, és kedvező elbírálás esetén vállalják annak az önkormányzat által meghatározott határidőig történő megfizetését.

 

5.§

 

(1)   A helyi közút építéséhez és felújításához - a helyi közút használatában érdekeltek által vállalt anyagi hozzájáruláson felül - szükséges önkormányzati támogatás összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

(2)   A helyi közút építése és felújítása során lehetőség szerint figyelembe kell venni az önkormányzat egyéb, középtávú közműfejlesztésre vonatkozó koncepcióit is.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati támogatást ezen rendeletben meghatározott feltételek alapján pályázati úton nyerheti el az építési közösség.

 

6.§

 

(1) Önszerveződő kezdeményezésre induló út,- és járdaépítéshez szükséges önkormányzati támogatás elnyerésére irányuló pályázatnak tekintendő az építési közösség tagjai által aláírt ezen rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal elkészített, és a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott szerződés.

(2) Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra eső hozzájárulást az önkormányzat fizeti meg.

 

7.§

 

A helyi közútépítés és -felújítás beruházói feladatait és szakmai irányítását a Polgármesteri Hivatal térítésmentesen látja el.

 

Az önkormányzati támogatás mértéke

 

8.§

 

(1) Az egy ingatlanra jutó önkormányzati támogatás mértékét az építési közösség tagjai által vállalt hozzájárulás százalékában kell meghatározni.

(2) Útépítés esetén az önkormányzat vállalja a földmunkák bekerülési költségének teljes megfizetését.

(3) Saroktelek esetében az ingatlan tulajdonosát 50 %-os támogatás illeti meg.

(4) Útépítésnél féloldalas beépítés esetén az önkormányzat 50 %-os támogatást nyújt.

(5) Átnyúló telek esetében, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a kapubejárót mindkét oldalon meg kívánja tartani, úgy építési közösségenként a tagok által vállalt hozzájárulás teljes összegét meg kell fizetni, ahhoz támogatás nem adható. Járdaépítés esetén az átnyúló telek tulajdonosára a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Járdaépítés esetében az önkormányzat a  bekerülési költség és az építési közösség tagjai által vállalt hozzájárulás különbözetét teljes egészében megfizeti.

 

Eljárási szabályok

 

9.§

 

A 6.§-ban meghatározott pályázatokat az egyéni választókerületekben megválasztott települési képviselők nyújtják be a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb minden év március 15. napjáig.

 

10.§

 

(1)   A beérkezett és összesített építési közösségi szerződésekről a képviselő-testület a 9.§-ban meghatározott határidő lejártát követő soros testületi ülésén dönt, figyelembe véve az önkormányzat rendelkezésére álló, támogatásként adható költségvetési keretet.

(2)   Az elbírálás szempontjai a következők:

a)      az építési közösségben az út, illetve járdaépítésben érdekeltek több,  mint 2/3-ának részvétele,

b)       egy ingatlan esetén minél magasabb lakossági önrész vállalása,

c)      a létesítendő közmű-fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési és városrendezési szempontok figyelembevétele alapján.

(3) A fedezet hiányában elutasított pályázatokat – amennyiben az építési közösség azt írásbeli nyilatkozatával a továbbiakban is fenntartja, és vállalja a hozzájárulás adott évben meghatározott összegének megfizetését – a Polgármesteri Hivatal a következő évben az új pályázatokkal együtt elbírálásra ismételten előterjeszti. Ezen pályázatokat az elbírálás során elsőbbség illeti meg.

(4) Az elbírálás eredményeként támogatásban részesülő építési közösségekről az önkormányzat a helyi lapban tájékoztatja a lakosságot.

 

11.§

 

A költségek csökkentése érdekében a pályázatot nyert közösségek dönthetnek arról, hogy útépítés esetén az útalap elkészítéséről – a Polgármesteri Hivatal által meghatározott műszaki tartalom szerint – saját maguk gondoskodnak.

 

 

12.§

 

(1)   A támogatás elnyerését követően az építési közösségek a kivitelezés feltételeire vonatkozóan az önkormányzattal az ezen rendelet 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást kötnek.

(2)   A kivitelezési munkálatok megkezdésére az együttműködési megállapodások aláírását követően, valamint az építési közösség tagjai által vállalt hozzájárulásoknak Makó Város Önkormányzata részére történő megfizetése után kerülhet sor.

(3)   A kivitelezést követő elszámolást a Polgármesteri Hivatal térítésmentesen végzi.

  

Az érdekeltségi hozzájárulás

 

13.§

 

(1)   A helyi önkormányzat – ha az együttműködésben az érdekeltek több mint 2/3-a részt vesz – az abban részt nem vevő, de a helyi közút használatában érdekelteket a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig érdekeltségi hozzájárulás (továbbiakban: hozzájárulás) megfizetésére kötelezi.

(2)   Amennyiben ugyanannak az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelesek a hozzájárulást megfizetni.

(3)   A hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége a helyi közút használatbavételét követően keletkezik.

(4)   A hozzájárulás megfizetésére való kötelezést a polgármester határozatban állapítja meg.

(5)   A hozzájárulást a (4) bekezdésben meghatározott határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül kell Makó Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára befizetni.

 

14.§

 

(1) Amennyiben az érdekelt magánszemély igazolt jövedelmi viszonyaira tekintettel a hozzájárulást egy összegben megfizetni nem képes, kérelmére a polgármester méltányosságból a hozzájárulás összegének legfeljebb hat havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

(2) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(3) A részletfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a kapott kedvezmény megszűnik és a hozzájárulás fennmaradó részét egy összegben kell megfizetni.

 

Egyéb rendelkezések

 

15.§

 

Az ezen rendeletben foglaltak szerint épített helyi közút önkormányzati tulajdon. A megvalósult közművek nyilvántartásba vétele a tulajdonos feladata.

 

16.§

 

(1)   A rendelet kihirdetésének évében elinduló építéseknél és felújításoknál a 4.§-ban meghatározott építési közösségi szerződéseknek a Polgármesteri Hivatalhoz történő beadási határideje 2003. augusztus 15. napja.

(2)   A rendelet kihirdetésének évében az ezen rendelet 10.§-ában foglaltak tárgyában a polgármester dönt.

17.§

 

Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénynek és végrehajtási rendeletének a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  

18.§

 

(1)   Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/1997.(V. 5.) Makó ör. számú rendelettel módosított 53/1996.(XII. 18.) Makó ör. rendelet.

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter                                    Dr. Bánfi Margit

                           polgármester                                              jegyző

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

 a helyi érdeket szolgáló közút- és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról szóló 32/2003. (VIII. 07.) Makó ör. számú rendelete

 1. sz. melléklete

 

 

Út/járda* építési közösségi szerződés

 

 

1.) Alulírott szerződő felek elhatározzák, hogy a Makó …………….utca …..házszámtól…..házszámig, …… m2, ……. fm út/járda* építésére építési közösséget hoznak létre és kötelezettséget vállalnak, hogy az építés érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátják.

 

2.) Az építési közösség tagjai a vagyoni hozzájárulás mértékét ……………. Ft/ingatlanban határozzák meg.

 

3.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy pályázatuk kedvező elbírálása esetén az előző pontban meghatározott vagyoni hozzájárulást 200………………. napjáig Makó Város Önkormányzata részére, a részükre átadott csekken megfizetik.

 

4.) A tagok tudomásul veszik, hogy az 1.) pontban megjelölt építmény tulajdonosa Makó Város Önkormányzata lesz.

 

5.) A tagok megállapodnak abban, hogy az építési közösség ügyeinek vitelével és képviseletével …………………. egyéni választókerületi képviselőt bízzák meg. A nem megfelelő ügyvitel ellen vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a tagok többsége dönti el. A tagok megállapodnak továbbá abban, hogy a képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől.

 

6.) A tagok megállapodnak abban, hogy az építési közösség megszűnik:

            - ha a cél megvalósulása többé már nem lehetséges,

            - az építés befejezésével,

            - a tagok közös elhatározásával.

 

7.) A szerződésből eredő jogviták elbírálására felek a Makó Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

9.) Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

 

Sorsz.

Név/

cégnév

Szem. ig. szám/Adószám

Utca, házszám/székhely, telephely

Hozzájárulás összege

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makó, 200……………………..


Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

 a helyi érdeket szolgáló közút- és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról szóló 32/2003. (VIII. 07.) Makó ör. számú rendelete

 2. sz. melléklete

 

Együttműködési megállapodás

 

 

amely létrejött egyrészről a Makó ………………… utca ingatlantulajdonosai által út/járda* megépítésére létrehozott építési közösség (képviseli: ……………………… egyéni választókerületi képviselő), valamint Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester) között az alábbi feltételekkel:

 

1.) Felek megállapodnak, hogy a Makó ……………….. utca út/járda* építése során, amely helyi érdeket szolgáló beruházás, együttműködnek.

 

2.) Felek egyezően rögzítik, hogy az út/járda* építés anyagi fedezetéül:

            - a lakosság által biztosított készpénz hozzájárulás,

            - az önkormányzat által biztosított támogatás,

            - esetleges vállalkozói hozzájárulás,

            - képviselői alapból történő hozzájárulás szolgál.*

 

3.) Az építési közösség tudomásul veszi, hogy az együttműködési megállapodás érvényességének feltétele, hogy:

- az utca ingatlantulajdonosainak legalább 2/3-a az út/járda* építésben való érdekeltségét az építési közösségi szerződésben aláírásával igazolta

- a tagok által vállalt hozzájárulást a vállalt határidőre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

 

4.) Az építési közösség tudomásul veszi, hogy az út/járda* építési kivitelezési munkálatok mindaddig nem kezdődnek meg, míg az építési közösség tagjai által vállalt hozzájárulások az önkormányzat elkülönített bankszámlájára nem érkeznek meg.

 

5.) Felek a kivitelezési munkák megszervezésével, lebonyolításával Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát bízzák meg, egyúttal felhatalmazzák az önkormányzatot a kivitelezővel történő szerződés megkötésére, valamint a kivitelezővel és harmadik személyekkel szembeni igények érvényesítésére.

 

6.) A kivitelezés befejezését és a műszaki átadást követően az elkészült út/járda* – mint helyi közút – Makó Város Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe kerül. 

 

7.) A műszaki átadást követő 60 napon belül a Polgármesteri Hivatal köteles az egyéni választókerületi képviselőn keresztül a befizetett összeg felhasználásáról az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.

 

8.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 73/1999. (V. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint, ingatlantulajdonos/bérlő/használó által - az Önkormányzat jegyzőjéhez – a rendeletben meghatározott időtartamon belül (befizetéstől számított 1 év) benyújtott igénylés alapján, a befizetett közműfejlesztési hozzájárulás 15 % - át a központi költségvetésből leigényli, majd annak beérkezését követően igénylő részére azt kifizeti.

9.) Az önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében, valamint a helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról szóló ………./2003. (…..) Makó ör. sz. rendeletében foglaltak alapján az építési közösségben részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyeket, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi, egyidejűleg ezt az összeget az út/járda* megépülése érdekében az éves költségvetés terhére megelőlegezi.

 

 

Makó, 200………………………..

 

 

építési közösség képviseletében                    Makó Város Önkormányzata

                                                                                       képviseletében

 

 

               ……………………………                            ………………………………..

         egyéni választókerületi képviselő                                  Dr. Buzás Péter

                                                                                                      polgármester