Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete 29/2003. (VI.26.) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. § - a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47. § - ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

 

1.      §

 

 

A R. 8. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

8.§ (2) A fogyasztó és a szolgáltató között létrejött megállapodás szerint:

a) a fűtési hődíjat és a használati melegvíz díját a lakossági és a közületi fogyasztónak  tárgyhót követő hónapban a számla benyújtásakor, havonta kell megfizetnie, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig vagy,

b) a fűtési hődíjat a  lakossági és közületi fogyasztónak a mindenkori fűtési idényt megelőző július 1. napjától kezdődően a fűtési idényt követő június 30. napjáig havi egyenlő összegű díjfizetési előlegként, úgyszintén a használati melegvíz díját a tárgyhót követő hónapban a számla benyújtásakor, havonta kell megfizetnie. A fűtési hődíj havi összegének kiszámlázása a tárgyévet megelőző kettő fűtési idényben felhasznált energiamennyiség átlaga és a mindenkori érvényes egységárral felszorzott érték egytizenketted része.

 

 

2. §

 

Ezen rendelet 2003. július 1. napján lép hatályba.

 

 

 

                           Dr. Buzás Péter                                               Dr. Bánfi Margit

                              polgármester                                                          jegyző