Makó város Önkormányzati Képviselőtestülete

27/2003.(VI.26.)Makó ör. rendelete

A gyermek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló

38/1997.(XII.17.)Makó ör. rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § és 16.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján felülvizsgálta a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 27/2002.(VIII.15.)Makó ör., a 6/2001.(III.22.) Makó ör. rendeletekkel módosított 38/1997.(XII.17.) Makó ör. (továbbiakban: ör.) rendeletet, amelyet az alábbiak szerint módosítja és egészít ki:

 

 1. §

 

A ör. 3.§-a címében és (1) bekezdésében a „kiegészítő családi pótlék” szövegrész helyébe a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész kerül.

 

„Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 

(1) Makó Város Önkormányzata rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósít a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatására, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítésére, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése céljából, amennyiben a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, és a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”

 

2. §

 

A ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege – gyermekenként –  2003. évben 4.600 forint. 2003. évet követően a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-ával, kivéve a Gyvt. 19. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén folyósított emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatást.”

  

3.§

 

A ör. 4.§ (2)-(3) bekezdésében a „kiegészítő családi pótlék” szövegrész helyébe a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész kerül.

 

„(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában nyújtható, így különösen vásárlási utalvány, tankönyv- és tanszerellátás támogatásaként, tandíj, egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díj átvállalásaként, étkezési térítések díjaként.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a kérelem benyújtásától esedékes, időtartama a feltételek fennállásáig tart. Hó közben benyújtott kérelem esetén is teljes összegű támogatást kell biztosítani.”

 

4. §

A ör. 4.§-a  a következő új (4) bekezdése egészül ki.

 

„(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás hó közi megszüntetése esetén is teljes összegű támogatást kell biztosítani.”  

5. §

 

A ör. 5.§ (1)-(2) bekezdésében a „kiegészítő családi pótlék” szövegrész helyébe a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész kerül.

 

„(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének felvételére a gyámhatóság engedélyével a 16. életévét betöltött kiskorú is jogosult lehet.

(2) A jogosultság megléte esetén – ha a szülő magatartása miatt a támogatás rendeltetésszerű felhasználása nem biztosított – a kiskorú gondozója, pártfogója, nevelési oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, pedagógusa és a családdal kapcsolatban álló védőnő is jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatás felvételére.”

  

6. §

 

A ör. 8.§ (1)-(2) bekezdésében a „kiegészítő családi pótlék” szövegrész helyébe a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész kerül.

 

„(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjeszthető elő.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját maga, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait tanúsító hivatalos igazolás benyújtására a 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozaton.”

  

7.§

 

A ör. 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására irányuló kérelem elbírálása során a jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi nettó átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás vélelmezhető.”

 

8.§

 

A ör. 8.§ (4) bekezdésében a „kiegészítő családi pótlék” szövegrész helyébe a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész kerül.

 

„(4) Nem rendszeresen mérhető jövedelem esetén az előző év jövedelmét kell igazolni a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására irányuló kérelem elbírálása során.”

 

9.§

A ör. 8.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„(12) A támogatás megállapításáról, a folyósítás időtartamáról, összegének - kivéve, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg változik - és formájának, jogosultjának megváltoztatásáról, valamint a támogatás felülvizsgálatáról, megszüntetésről, határozatban kell rendelkezni. A határozatban az államigazgatási eljárás szabályain túlmenően a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan is, hogy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tényeket 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a támogatást megállapító hatóságnál.”

  

10. §

 

A ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„Makó Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, az egyszeri támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.”  

Záró rendelkezések

 

11. §

 

(1)       E rendelet 2003. július 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

(2)       E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.

 

 

 

            Dr.Buzás Péter                                                                   Dr.Bánfi Margit                                   polgármester                                                                               jegyző        

 

                                                                                                                  jegyző