Makó Város Önkormányzata

26/2003.(VI.26.) Makó ör. rendelete

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

45/1995. (XI. 30.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-a és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 45/1995. (XI.30.) Makó ör., (továbbiakban: Ör.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. §

Az Ör. 2.§ (2) bekezdése hatályát veszti.

  

2.§

 

Az ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„ (1) A lakásfenntartási támogatásra jogosultság további feltétele:

a)      kettő vagy több személy együttélése esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

b)      egyedülélő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét

ne haladja meg.”

 

 

3.§

 

Az Ör. 14.§ (3) bekezdése hatályát veszti, és az eddig (4)-(9) bekezdések számozása (3)-(8) bekezdésre változik.

 

4.§

 

Az Ör. 15/A . § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„ a) a munkanélküli járadék folyósítási időtartamát kimerítette és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül,"

 

5.§

 

Az Ör. 15/A. (5) bekezdése hatályát veszti, és az eddigi (6)-(14) bekezdések számozása (5)-(13) bekezdése változik.

 

6.§

 

Az Ör. 17.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Ápolási díjra jogosult –a jegyes kivételével- az a hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pont), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak és

a)      a család egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b)     egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét

nem haladja meg.”

 7.§

 

Az Ör 17.§ (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

 

„f) ha a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül.”

 

8.§

 

Az ör. 18. § (3) bekezdése hatályát veszti, és az eddig (4) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik.

 

9.§

 

Az ör. 19.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) Közgyógyellátásra jogosult, akinek havi gyógyszerköltsége az egy főre jutó jövedelemének 20%-át meghaladja, feltéve hogy

a)      családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,

b)     egyedülélő esetén két és félszeresét

nem haladja meg.” 

 

10.§

 

Az Ör. Gyógyszertámogatás cím alatt a következő 19/A. §-al egészül ki:

 

„Gyógyszertámogatás

 

19/A.§ (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az, akinek az orvos által közgyógyellátásra fel nem írható gyógyszerek költsége az egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át meghaladja, továbbá

a)      családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,

b)     egyedül élő esetén a kétszeresét

nem haladja meg.

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt gyógyszerekről az orvos által kiállított igazolást és a kérelem benyújtását megelőző legalább három havi gyógyszertári számlát kell bemutatni.

 

(3) Gyógyszerköltségként csak a kiváltott gyógyszerek költsége vehető figyelembe.

 

(4) A gyógyszertámogatás összege legfeljebb 15.000,-Ft.

 

(5)   A támogatás egy naptári éven belül csak egy alkalommal állapítható meg.”

 

 

 

11.§

 

Az Ör. Adósságkezelési szolgáltatás cím alatt a következő 20-24.§-al egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 20-22.§ -ok számozása 25 -27. § -ra módosul.

 

„Adósságkezelési szolgáltatás

 

20.§ Adósságkezelési szolgáltatásban részesül az, akinek a háztartásában együtt élő személyek a minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek, és lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek.

 

21.§ Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési tanácsadásból áll.

 

22.§ (1) Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a kérelmező és annak házastársa, akinek adóssága a Sztv. 55.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alsó határt ( 50. 000,-Ft) meghaladja, de legfeljebb 500.000,-Ft.

 

(2)Adósságcsökkentési támogatásnál figyelembe vehető bármilyen minőségű lakhatás céljára szolgáló helyiség.

 

(3)Makó város illetékességi területén az együttlakó személyek számától függően az adósságcsökkentési támogatás szempontjából figyelembe vehető lakás alapterülete:

 

Személyek                 Lakószobák               Tömbházban levő          Családi ház          

   száma                        száma                       lakás alapterülete         alapterülete (m2)

                                                                                    (m2)

      1-2                            1-2                                        60                                80

       3                             1,5-2,5                                   70                                100

       4                               2-3                                       75                                100

       5                             2,5-3,5                                   80                                100                   

       6                                3-4                                        -                                 100

       7                              3,5-4,5                                    -                                 100

       8                                4-5                                        -                                 120

       8-nál több                 4,5-                                       -                                 140     

 

(4) Ha a lakás alapterülete a háztartás létszáma szerinti lakásnagyságot egy kategóriával meghaladja, méltányosságra van lehetőség az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1/A.§ (2) bekezdése a) – f) pontjában meghatározott kedvezményezettek részére.

 

(5) Adósságcsökkentési támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a)      kettő vagy több személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

b)     egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét

nem haladja meg, továbbá vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (önrész) megfizetését.

 

(6)Az önrész megfizetése történhet

a)      egy összegben, vagy

b)     legfeljebb 18 havi részletben,

az adós vállalásától függően, amely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján egy alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható.

 

(7) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik a (6) bekezdés alapján vállalt önrész megfizetésének időtartamával.

 

(8) Az önrész egyösszegű megfizetése esetén a támogatás mértéke az adósság 75%-a, és összege legfeljebb kettőszázezer forint.

 

(9) A kérelemhez mellékelni kell a közüzemi szolgáltató igazolását az adósság összegéről és keletkezésének időszakáról.

 

 

(10) A támogatás a kérelembenyújtás hónapjának első napjától kerül megállapításra.

 (11) A támogatást megállapító határozatban rendelkezni kell a

a)      támogatás összegéről,

b)     részletfizetés idejéről,

c)      szolgáltatóval történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről,

d)     adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről,

e)     adósságkezelési tanácsadáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás megállapításáról.

 

(12) Az adós a részletfizetési megállapodás megkötéséről szóló dokumentumot a megállapodás megkötésétől számított 5 napon belül benyújtani köteles.

 

(13) Amennyiben az adós a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodást a meghatározott határidőig nem mutatja be, a támogatás nem kerül folyósításra és az adósságcsökkentési támogatást meg kell szüntetni.

 

(14) Az adósságcsökkentési támogatás részletfizetésének három hónapot meghaladó nem teljesítése esetén a támogatás visszafizetését és az új támogatás szabályait a Sztv. 55/B. §-a tartalmazza.

 

 

23.§ (1) Az adós az adósságkezelési tanácsadáson a megállapító határozatban foglaltak szerint köteles részt venni

 

(2) Az adósságkezelési tanácsadást Makó Város Önkormányzata az Egyesített Népjóléti Intézmény Pedagógiai Szakszolgálat Családsegítő Szolgálata útján biztosítja.

 

 

24.§ (1) Adósságcsökkentési támogatásra jogosult személynek lakásfenntartási támogatást is kell biztosítani. Az adósságcsökkentési támogatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás esetén, a támogatás havi összege megegyezik az adós által fizetett havi törlesztő részlettel, azonban legalább havi 1.000,-Ft, legfeljebb havi 3.000,-Ft. Az önrész egy összegben történő megfizetése esetén a lakásfenntartási támogatás összege havonta az önrész 1/12-ed része, azonban legalább havi 1.000,-Ft, legfeljebb 3.000,-Ft lehet.

 

(2) Az adósságcsökkentési támogatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás legalább 12 hónapra, de legfeljebb az adósságkezelés időtartamára állapítható meg.

 

(3) A támogatás a 22. § (10) bekezdésében meghatározott időponttól kerül megállapításra.

 

(4) A megállapított lakásfenntartási támogatás az adósságkövetelés jogosultjának kerül átutalásra.

 

12. §

 

E rendelet 2003. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 

 

 

Dr.Buzás Péter s.k.,                                                                  Dr.Bánfi Margit s. k.,

                polgármester                                                                                      jegyző