Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének

24/2003. (V.29.) Makó ör. rendelete

az önkormányzati oktatási-nevelési intézményekben szedhető

térítési díjakról és tandíjakról szóló

32/1994.(IX.22.) MÖKT rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 117.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

 

A 32/1994.(IX.22.) MÖKT rendelet 2. számú melléklete helyébe a következő lép:

 

„2. számú melléklet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 32/1994.(IX.22.) MÖKT rendeletéhez.”

 

A 2003-2004. tanévben a térítési díjak és tandíjak meghatározásához a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada szakmai feladatonként:

 

801115            Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés                                 274 000 Ft/fő

 

801214            Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás         209 000 Ft/fő

 

801236                       Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás                48 000 Ft/fő

 

801313            Alapfokú művészet-oktatás                                                               54 000 Ft/fő

 

802211            Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás   118 000 Ft/fő

 

551315            Kollégiumi ellátási díj                                                                      223 000 Ft/fő

 

805113            Napköziotthonos és tanulószobai ellátás                                        48 000 Ft/fő

 

2.§

Ez a rendelet 2003. június 1-jén lép hatályba.

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

             polgármester                                                                       jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. május 28-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. május 29-étől hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. május 29.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző