Makó Város Önkományzatának

22/2003. (V.29.) Makó ör. rendelete

a versenyeztetés rendjéről

 

Makó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat versenyeztetésének rendjéről a következő rendeletet alkotja:

 

 

I. Általános rendelkezések

 

1. §

 

E rendelet célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés általános szabályait, ennek keretében a pályázók számára azonos és egyenlő feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, a megalapozott szerződések létrejöttét.

 

2. §

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzatára és Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből megvalósuló fejlesztési célú árubeszerzésekre, építési beruházásokra és a szolgáltatásokra (a továbbiakban: beszerzések).

 

3. §

 

E rendelet alkalmazásában:

1. árubeszerzés: az a visszterhes szerződés alapján megvalósuló tevékenység, mely a forgalomképes és birtokba vehető dolog tulajdonjogának vagy pedig használatára, hasznosítására vonatkozó jognak határozott vagy határozatlan időre történő megszerzésére irányul., árubeszerzésnek minősül továbbá a dologgal együttjáró szolgáltatás igénybevétele is, ha a szolgáltatás értéke nem haladja meg a dolog értékét.

2. építési beruházás: az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, helyreállítása, lebontása, elmozdítása, rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatása, felújítása és a korszerűsítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szakipari, technológiai szerelési munkák.

3. szolgáltatás: az árubeszerzésnek és az építési beruházásnak nem minősülő, visszterhes szerződés alapján végzett tevékenység,

4. közbeszerzési értékhatár: a Kbt. 2. § (1) bekezdése szerinti, a mindenkori éves költségvetésben meghatározott értékhatár,

5. a beszerzés értéke: a beszerzés megkezdésének időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, legmagasabb összegű ellenszolgáltatás (becsült érték); határozatlan időre kötött dologbérleti, illetve haszonbérleti szerződés esetén a négy évre számított szerződéses bér összege; lízingszerződéssel történő beszerzés értéke a szerződés időtartama alatti teljes szerződéses díj és a dolog maradványértékének összege; a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetén a közbeszerzés értéke a teljes beruházás ellenértéke.

 

 

II. A versenyeztetés rendje

 

A versenyformák

 

4. §

 

(1) Az Önkormányzat a beszerzések  megrendelése során a következő versenyformákat érvényesíti: versenyző ajánlatkérés és pályázat.

(2) Nem kell – az e rendelet szerinti - versenyt tartani:

a) ha a beszerzés során a művészeti szempontok érvényesítése, speciális szakértelem érvényesítése a cél;

b) a Kbt. hatálya alá tartozó, és az ott meghatározott, illetve az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárok feletti árubeszerzésekre, építési beruházásokra és szolgáltatások igénybevételére;

c) a katasztrófa, állatok járványos megbetegedése, továbbá a jelentős ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, illetőleg védekezési készültség esetén a vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre;

d) a beszerzésre, ha az ezzel kapcsolatos szerződést kizárólag más törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján hozott egyéb jogszabályban meghatározott feltételek mellett vagy eljárás alapján lehet megkötni;

e) pénzügyi szolgáltatás - a pénzügyi lízing kivételével -, valamint kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételére;

f) befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevételére;

g) az 500.000,-Ft-ot meg nem haladó értékű beszerzésekre;

h) a tervezési tevékenység megrendelése esetén, ha az Önkormányzat azzal kapcsolatban külön jogszabályban előírt módon tervpályázatot folytat le.

(3) A versenyforma kiválasztása, a (2) bekezdés a) pontja szerinti minősítés, a versenyfelhívás (ajánlatkérés vagy pályázati felhívás) közzététele, a beérkező ajánlatok, pályázatok kiértékelése és elbírása:

a) a közbeszerzési értékhatár 10%-át el nem érő értékű beszerzések esetén a polgármester,

b) a közbeszerzési értékhatár 10%-át meghaladó, de 30% el nem érő értékű beszerzések esetén a beszerzés tárgya szerint illetékes bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság együttes ülésének, illetékes bizottság hiányában a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság,

c) a közbeszerzési értékhatár 30%-át meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a képviselő testület,

feladat és hatásköre.

(4) A 500.000,-Ft-ot meg nem haladó értékű beszerzések esetén a szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(5) Az Önkormányzat a versenyeztetés során biztosítja a Kbt. 24. § (1)-(3) bekezdésében foglalt elvek érvényesülését.

 

A versenyző ajánlatkérés

 

5. §

 

(1) Versenyző ajánlatkérési eljárást kell tartani a közbeszerzési értékhatár 20%-át el nem érő beszerzések esetén.

(2) Az ajánlati felhívást kell közzé kell tenni a Makói Hírekben és a www.mako.hu weblapon, egyúttal a felhívásról legalább három ajánlattevőt egyidejűleg és közvetlenül írásban kell értesíteni akként, hogy minden esetben – amennyiben van a beszerzés teljesítésére alkalmas – kell makói székhelyű (lakóhelyű) vállalkozástól is ajánlatot kérni. Az ajánlattevőnek az ajánlata megtételére – a Makói Hírekben történő közzétételtől számítva - legalább 7 napot kell biztosítani.

(3) A versenyző ajánlatkérés során kibocsátott ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét;

c) az ajánlat tárgyának megnevezését;

d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, a példányszámát és a szükséges mellékleteket;

e) az ajánlati kötöttség időtartamát;

f) az ajánlatkérésre vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés (konzultáció) helyének, idejének, ügyintéző személy megjelölését;

g) ha az az ajánlat jellegétől függően szükséges: a részletes pályázati kiírás, információs dokumentum rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helyét, módját, idejét és költségét.

(4) Az ajánlati felhívásban foglaltakon túlmenően a részletes kiírás szükség szerint az alábbi elemeket tartalmazhatja:

a) az ajánlatok elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai információt;

b) a mellékletként kitöltendő nyilatkozatmintákat;

c) az ajánlatok elbírálásának szempontrendszerét, a döntéshozatal során kiemelt jelentőséggel bíró elbírálási szempontokat;

d) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és módját, az eredményhirdetés helyét, határidejét és módját;

e) az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást;

f) a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó lehetőséget és annak feltételeit;

g) a beszerzésre irányuló szerződés tervezetét;

h) a pályázó fizetőképességének bizonyítékait és cégbírósági bejegyzésének igazolását és

i) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart.

 

6. §

 

(1) Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

(2) Az ajánlattevő az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább 30 napig kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

(3) Ajánlattevő ajánlatát nem módosíthatja és vissza sem vonhatja.

(4) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja, erről az ajánlattevőket haladéktalanul és egyidejűleg, írásban kell értesíteni.

 

7. §

 

(1) A pályázati kiírásban vagy dokumentációban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

(2) Érvénytelen az ajánlat, ha:

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;

d) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához köti;

(3) Érvényes az az ajánlat, amely mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

 

8. §

 

(1) Az eljárás nyertese az, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban (és a dokumentációban) meghatározott feltételek alapján meghatározott elbírálási szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén, ha azt az ajánlati felhívásban előírta - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kötheti meg a szerződést.

(2) Az ajánlatok elbírálása során legfeljebb tízszázalékos mértékű eltérés esetén azt az árra vonatkozó ajánlatot is egyenértékűnek kell tekinteni, amelyben a beszerzés értékének ötven százalékát meghaladja a makói székhelyű (lakóhelyű) vállalkozás által előállított érték, illetve, amelyben az alvállalkozói szerződések értékének ötven százalékát meghaladó mértékben kerül sor makói székhelyű (lakóhelyű) alvállalkozók igénybevételére.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott tartalmú ajánlatok közül azt az ajánlatot kell előnyben részesíteni, amely alapján a makói székhelyű (lakóhelyű) vállalkozások által előállított érték a legmagasabb.

(4) Az eljárást lezáró szerződés megkötésére a polgármester jogosult. Ha a polgármester a szerződés megkötését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, úgy egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását.

 

A pályázat

 

9. §

 

(1) Pályázati eljárást kell tartani a közbeszerzési értékhatár 20%-át meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén.

(2) A pályázatok minden esetben nyilvánosak.

(3) A pályázatot egy megyei napilapban,  a Makói Hírekben, a www.mako.hu weblapon, valamint a városi televízió képújságjában – a pályázatok benyújtására megállapított határidő kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően – kell meghirdetni.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét;

c) az ajánlat tárgyának megnevezését;

d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, a példányszámát és a szükséges mellékleteket;

e) az ajánlati kötöttség időtartamát;

f) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés (konzultáció) helyének, idejének, ügyintéző személy megjelölését;

g) a részletes pályázati kiírás, információs dokumentum rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helyét, módját, idejét és költségét.

(5) A pályázati felhívásban foglaltakon túlmenően a részletes pályázati kiírás szükség szerint az alábbi elemeket tartalmazhatja:

a) az ajánlatok elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai információt;

b) a mellékletként kitöltendő nyilatkozatmintákat;

c) az ajánlatok elbírálásának szempontrendszerét, a döntéshozatal során kiemelt jelentőséggel bíró elbírálási szempontokat;

d) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és módját, az eredményhirdetés helyét, határidejét és módját;

e) az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást;

f) a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó lehetőséget és annak feltételeit;

g) a beszerzésre irányuló szerződés tervezetét;

h) a pályázó fizetőképességének bizonyítékait és cégbírósági bejegyzésének igazolását és

i) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart.

 

10. §

 

(1) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, vagy a pályázati kiírásban megjelölt időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

(2) A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után vissza kell adni.

(3) Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. E rendelkezést kell alkalmazni a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

 

11. §

 

(1) A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

(2) A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább 30 napig kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

 

12. §

 

(1) A pályázó az ajánlatát csak akkor módosíthatja ha erre a pályázati kiírás kifejezetten lehetőséget biztosít;

(2) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. E döntést a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell az érintettek tudomására hozni.

(3) A pályázat visszavonása esetén a pályázati dokumentumok ellenértékét a pályázóknak vissza kell téríteni.

(4) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja ajánlatát a 10. § (3) bekezdésében meghatározott következmények mellett.

 

13. §

 

(1) A pályázati kiírásban vagy dokumentációban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

(2) Érvénytelen az ajánlat, ha:

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;

d) a biztosítékot nem, vagy nem megfelelően bocsátotta a pályázó rendelkezésre;

e) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához köti;

(3) Érvényes az az ajánlat, amely mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

 

14. §

 

(1) Az ajánlatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját a pályázati anyagot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni, személyesen benyújtott ajánlatok esetében az átvétel tényét és időpontját igazolni kell.

(2) A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázati felhívás kiírója által megbízott személyek jelenlétében.

(3) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.

(4) Az ajánlatok felbontásakor, illetve az ismertetéskor jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A jegyzőkönyvben külön fel kell tüntetni az érvénytelen ajánlatokat és meg kell jelölni az érvénytelenség okát.

(6) A szabályszerűen benyújtott és érvényes ajánlatokat a kiíró bírálja el.

(7) Amennyiben a kiíró a képviselő-testület, az ajánlatok a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság véleményezése után bírálhatók el.

 

15. §

 

(1) A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni, amely a tulajdonosi érdekeknek legmegfelelőbb ajánlatot tartalmazza. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén, ha azt a pályázati kiírásban előírta - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kötheti meg a szerződést.

(2) Az ajánlatok elbírálása során legfeljebb tízszázalékos mértékű eltérés esetén azt az árra vonatkozó ajánlatot is egyenértékűnek kell tekinteni, amelyben a beszerzés értékének ötven százalékát meghaladja a makói székhelyű (lakóhelyű) vállalkozás által előállított érték, illetve, amelyben az alvállalkozói szerződések értékének ötven százalékát meghaladó mértékben kerül sor makói székhelyű (lakóhelyű) alvállalkozók igénybevételére.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott tartalmú ajánlatok közül azt az ajánlatot kell előnyben részesíteni, amely alapján a makói székhelyű (lakóhelyű) vállalkozások által előállított érték a legmagasabb.

(4) Eredménytelen a pályázat, ha:

a) a kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett;

b) egyik ajánlattevő sem tett – a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel – megfelelő ajánlatot,

c) a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázat érvénytelensége mellett dönt.

(5) Ha nincs egyetlen pályázó sem, aki a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul teljesítette, a kiíró döntése alapján új pályázatot lehet kiírni.

 

16. §

 

Az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között nyílt árversenyt kell tartani.

 

17. §

 

(1) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a pályázati kiírásban meghatározott időpontban ki kell hirdetni. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban kell értesíteni.

(2) Versenyző ajánlattétel esetén a résztvevőket közvetlenül és egyidejűleg írásban kell tájékoztatni a döntésről.

(3) A szellemi terméket képviselő pályázatokat kérésre a kiíró visszaküldi.

 

III. Záró rendelkezések

 

18. §

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter s.k.                                    Dr. Bánfi Margit s.k.

                          polgármester                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. május 28-án fogadta el.

A rendelet 2003. május 29-étől hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. május 29.

 

 

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                 jegyző