Makó Város Önkormányzatának

21/2003. (V.29.)  Makó ör. rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. § és 27. §, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben és a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. Általános rendelkezések

 

1. §

 

(1) A rendelet célja a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával és igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok megteremtése révén a város lakossága egészségének védelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a folyékony hulladék által okozott terhelések minimalizálása.

(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi, a folyékony hulladék keletkezésével, tárolásával, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával összefüggő tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az Makó város környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje.

(3) Tilos a folyékony hulladékot elhagyni, a rendeletben meghatározott módtól eltérően tárolni, gyűjteni, szállítani, elhelyezni és kezelni.

 

2. §

 

(1) Makó Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a Hgt.—ben rögzített elveket érvényesítse, továbbá, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési folyékony hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybeveendő hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn. A hulladékkezelési közszolgáltatás célja a településtisztasággal, a közegészségüggyel, valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás Makó város közigazgatási területére terjed ki.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Makó város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező települési folyékony hulladékra.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a termelési, technológiai szennyvizek azon részére, amelyek összetételül alapján a közcsatorna hálózatba nem vezethetők be,

b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására,

c) az űrgödrök tartalmára.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt esetekben az ingatlantulajdonosoknak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia akként, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása során köteles megfelelő gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét, a környezetet, az állat- és növényvilágot, valamint az épített környezetet ne veszélyeztesse és károsítsa. A gyűjtés, tárolás, szállítás során keletkező szennyeződés eltakarításáról, ártalmatlanításáról, az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 

3. §

 

E rendelet alkalmazásában:

1. települési folyékony hulladék: települési hulladékká vált szennyvíz, valamint az ahhoz hasonló minőségű folyékony hulladék, amelyet nem vezetnek el és/vagy nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

2. közműpótló létesítmény: közműcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett (vízzáróan vagy anélkül kialakított) műtárgy vagy akna,

3. begyűjtés: a települési folyékony hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtése a begyűjtő telephelyén,

4. szállítás: a települési folyékony hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is,

5. folyékony hulladék ártalmatlanítása: a települési hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása érdekében a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó - közegészségügyi, vízügyi és környezetvédelmi előírások szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett - kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel,

6. közszolgáltató: Makó város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett – a rendelet 5. § (1) bekezdésében nevesített – vállalkozás,

7. közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, mely tartalmazza a 4. §-ban foglalt teljes tevékenység ellenértékét.

 

II. A folyékony hulladék kezelése

 

4. §

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: hulladékkezelés) – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanon gyűjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására;

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési folyékony hulladék ártalmatlanítása körében a települési folyékony hulladék Makó Város Önkormányzata által kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére és ártalmatlanítására.

 

 

 

5. §

 

 (1) Makó város teljes közigazgatási területén, mint közszolgáltató, a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Makó-Térségi Víziközmű Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) kizárólagosan látja el a hulladékkezelési közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A hulladékkezelést a közszolgáltató eseti megrendelés alapján, az 1. sz. mellékletben meghatározott díj ellenében végzi el.

 

A közszolgáltató feladatai

 

6. §

 

(1) A Közszolgáltató a hulladékkezelést teljes körűen (gyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, ártalmatlanítás) látja el.

(2) Megrendeléstől számított 3 munkanapon belül 7 és 16 óra között köteles a folyékony hulladékot elszállítani, akként, hogy a közszolgáltató köteles a megrendeléskor a megrendelő számára szállítás napját és várható időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni.

(3) A folyékony települési hulladék szállítása csak e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban (szippantós autó) történhet a közutak és a magáningatlanok szennyezése nélkül.

(4) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során jogosult közreműködő és teljesítési segéd (a továbbiakban: közreműködő) igénybevételére. A közszolgáltató (és a közszolgáltatás ellátásában résztvevő közreműködői) a közszolgáltatást csak akkor láthatja el, ha:

a) igazolja a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét,

b) biztosítani és igazolni tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;

c) Makó Város Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést köt.

(6) A Közszolgáltató jogosult rendkívüli műszaki vagy időjárási körülmények fennállása esetén a szolgáltatást az alábbi sorrend szerint korlátozni:

a) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő vállalkozások,

b) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő magántulajdonosok,

c) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő intézmények,

d) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő vállalkozások,

e) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő magántulajdonosok,

f) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő intézmények.

 

7. §

 

(1) A folyékony települési hulladék a Makó, 4513/2 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telepen az erre kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.

(2) A Közszolgáltató a beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék:

a) mennyiségét,

b) minőségét (lakossági, egyéb kommunális),

c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).

(3) A Közszolgáltató köteles Makó Város Önkormányzata számára közszolgáltatói tevékenységének éves értékeléséhez részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási díj felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg.

 

 

 

 

Az ingatlantulajdonos feladatai és kötelességei

 

8. §

 

(1) A közműcsatorna hálózatba be nem kötött, beépített ingatlanok tulajdonosai részére a közszolgáltatás rendszeres igénybevétele kötelező.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó folyékony hulladékot a közműpótló létesítményben gyűjteni, tárolni és kellő időben a közszolgáltatást megrendelni. A folyékony hulladék gyűjtése, tárolása során köteles megfelelő gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét, a környezetet, az állat- és növényvilágot, valamint az épített környezetet ne veszélyeztesse és károsítsa.

(3) A települési folyékony hulladék elszállítását a tulajdonosnak kell a Közszolgáltatónál  megrendelni. A Közszolgáltató és a tulajdonos között a közszolgáltatás keretében a szerződés jogviszony a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

(4) Tilos a folyékony települési hulladékoknak a közterületen vízfolyásokba, árkokba, termőföldeken, szennyvíz- és csapadékcsatornák aknáiba, vagy bármely olyan területen történő leürítése és elhelyezése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak hozzájárulást. Tilos továbbá a települési folyékony hulladék járdára, úttestre, közterületre való kivezetése.

(5) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.

(6) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(7) Az ingatlantulajdonos nem terhelik az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol sem, ő sem más nem tartózkodik és ott települési folyékony hulladék egyébként sem keletkezik.

(8) Azon ingatlanok esetében, ahol települési folyékony hulladék keletkezik, de egyúttal a 2. § (4) bekezdés szerinti hulladék is keletkezik, köteles a hulladékok elkülönített gyűjtésére és a települési folyékony hulladék tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni.

 

A közszolgáltatási díj

 

9. §

 

(1) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék m3-ében kerül kifejezésre. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb, általános forgalmi adót nem tartalmazó egységnyi díját a jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg, akként, hogy a fizetendő díj megállapításakor a Közszolgáltató által – díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján – készített és minden év szeptember 30. napjáig Makó Város Önkormányzatához eljuttatott díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek ellentételezésére kapott költségvetési támogatást.

(2) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a Közszolgáltató állapítja meg, az egységnyi díjtétel és az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján kibocsátott számla alapján magánszemélyek esetében a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben; intézmények és vállalkozások esetén a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a Közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

 

III. Vegyes és záró rendelkezések

 

10. §

 

Általános jogi felelősség

 

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg környezetkárosítást abbahagyni;

b) az általa okozott károkért helytállni;

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták.

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.

 

11. §

 

A hulladékkezeléssel összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

 

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes intézete végzi.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését - a magasabb szintű jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján – a jegyző végzi.

(3) A környezetvédelmi hatóságok, illetve a vízügyi igazgatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben rendelkeznek ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal.

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban meghatározott körben - szabálysértési bírságot, illetve hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki.

 

12. §

 

Szabálysértési rendelkezések

 

(1) A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe [8.§ (2) és (5)],

b) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez [5.§ (1)],

c) a települési folyékony hulladék tekintetében nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének [7.§ (2)],

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben 10.000 forintig terjedő  helyszíni bírság is kiszabható.

 

13. §

 

Ezen rendelet 2003. június 15. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter                                             Dr. Bánfi Margit

                          polgármester                                               jegyző

 

 

 

1. sz. melléklet

 

 

Folyékony települési hulladék közszolgáltatás díja 2003 június 15-étől

 

 

 1.) Települési folyékony hulladék ürítési és szállítási díja

585,- Ft/m3 + 12 %  áfa

 2.) Települési folyékony hulladék elhelyezési és ártalmatlanítási díja

660,- Ft/m3 + 12 %  áfa