Makó Városi Önkormányzat

2/2003.(I.30.) Makó ör. számú rendelete

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló

15/1999.(IV.8.) Makó ör. számú rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a)-b) pontjában kapott át nem ruházható hatáskörében eljárva a 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 35.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999.(IV.8.) Makó ör. számú rendeletet (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

 

Az Ör. 5. sz. mellékletének II. fejezete „Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre” cím alatt következőkkel egészül ki:

„Szociális Bizottság

2. A bizottság dönt:

-         az Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, mint költségvetési szerv szervezeti és működési, valamint egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályozatok kivételével.”

 

2.§

 

Az Ör. 5. sz. melléklete II. fejezete „Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre” cím alatt Oktatási Bizottság 1. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol cím alatti szövegrészből az „és SZMSZ-éről” szövegezés hatályát veszti.

 

Záró rendelkezések

 

(1)   Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak szerint gondoskodik.

 

Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

   polgármester                                                                                 jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. január 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. január 30-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző