Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

16/2003. (IV.24.) Makó ör.

Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 20002. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. §

 

(1) A Képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 

4.562.555 eFt bevétellel

4.473.154 eFt kiadással

525.669 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

 

(2) Az (1) bekezdésben elfogadott bevételek és kiadások főösszegét az alábbi mellékletek alapján fogadja el.

Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 1. számú, az állami támogatások elszámolását a 2. számú, a részben önálló költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. számú, a kiadásait jogcímenként a 5. számú és a kiadási eredeti, módosított előirányzatot és teljesítést a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását, valamint összesítését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2002. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján állapítja meg, a vagyonkimutatása terjedelme miatt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán található meg.

(8) A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 11., mígy a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2002. évi egyszerűsített mérlegét a 12. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. számú, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

 

2. §

 

Makó Város Önkormányzat Pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület a 8. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy

- a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel,

- a pénzmaradvány 2003. évi előirányzatokon való átvezetéséről gondoskodjon,

- a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

 

 

3. §

 

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

               Dr. Buzás Péter sk.                                                      Dr. Bánfi Margit sk.

                    polgármester                                                                    jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet a Képviselő-testület 2003. április 23-ai ülésén fogadja el.

A rendelet 2003. április 24-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2003. április 24.

 

 

                                                                                                   Dr. Bánfi Margit

                                                                                                            jegyző