Makó Város Önkormányzatának

12/2003. (III.26.) Makó ör. rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII.19.) Makó ör.

rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében és a 6.§ d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII.19.) Makó ör. (továbbiakban: ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

Az ör. 3.§ (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(2) Az önkormányzat döntése alapján kedvezmények:

„a) Beruházási adókedvezmény: a tevékenység megkezdésének napjától vagy a beruházás befejezésének napjától számítottan adókedvezményt kaphat az a vállalkozó,  aki Makó város illetékességi területen munkahelyteremtő vállalkozást hoz létre, vagy meglévő vállalkozását jelentős beruházással bővíti, és ezáltal a tárgyév átlagos statisztikai állományi létszámában az adóévet megelőző év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva létszámemelkedést ért el, és ezt a létszámemelkedést szinten tartja.

 

A beruházási adókedvezmény mértéke:

a,a/ 30 fő alatti létszámemelkedés esetén – egy évig – 3.000 Ft/fő/év, de maximum az éves fizetendő adó 30 %-a,

a,b/ 30-50 fő közötti létszámemelkedés esetén 3 évig az éves fizetendő adó 20 %-a,

a,c/ 50-100 fő közötti létszámemelkedés esetén 3 évig az éves fizetendő adó 30 %-a,

a,d/ 100 főt meghaladó létszámemelkedés esetén 4 évig az éves fizetendő adó 50 %-a,

a,e/ 200 főt meghaladó létszámemelkedés esetén a képviselő-testület egyedi döntésétől függő adókedvezmény,

a,f/ Az a,a,  a,b,  és a,c  a,d szerinti kedvezmény igénybevétele esetén a fizetendő adó összege nem lehet kevesebb az előző évben fizetett adónál.”

 

2.§

 

Az ör. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft adóátalány.”

 

3.§

 

A rendelet a kihirdetés napját követő 15.napon lép hatályba. Az 1.§ a,b) pontjában foglaltakat első alkalommal 2002. év bevallásában kell alkalmazni.

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                   Dr. Bánfi Margit s.k.

               polgármester                                                                                  jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. március 25-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. március 26-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. március 26.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző