Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete  11/2003. (III.26.) Makó ör. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001. (IX. 27.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 23.§-ának felhatalmazása alapján a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001.(IX.27.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) módosítására a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.§

Az Ör. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

                                                                                  

3.§ (1.)Lakásépítési, - vásárlási támogatásban részesülhetnek elsősorban azok a 35 év alatti fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók, akik háztartásukban legalább egy gyermek neveléséről gondoskodnak, támogatásban  részesíthetők továbbá:

 a./a nem fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, 35 év feletti egyedülállók, ha legalább három gyermek neveléséről gondoskodnak;

                       b./az egy gyermeket  nevelő házaspárok, élettársi kapcsolatban élők,

- ha az egyik szülő 67%-os rokkant,

- ha a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben szenvedő gyermeket nevelnek;

                     c./az egy gyermeket nevelő egyedülállók,

- ha a gyermeket nevelő szülő 67%-os rokkant,

- ha a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben szenvedő gyermeket nevelnek;

  d./35 év alatti volt állami nevelt;

  e./elemi csapást elszenvedett, illetve más ok miatt életveszélyessé vált lakás tulajdonosa, ha a károsult lakást nem lehet felújítani;

amennyiben megfelelnek a rendelet 3.§. (3)bekezdésében meghatározott feltételeknek.

 

(2)Lakásfelújítási támogatásban elsősorban azok a házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók részesülhetnek, akik háztartásukban legalább kettő gyermek neveléséről gondoskodnak, támogatásban  részesíthetők továbbá:

a./a nem fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, 35 év feletti egyedülállók, ha legalább három gyermek neveléséről gondoskodnak;

b./az egy gyermeket  nevelő házaspárok, élettársi kapcsolatban élők,

                           - ha az egyik szülő 67%-os rokkant,

-  ha a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott magasabb összegű

családi pótlékra jogosító betegségben szenvedő gyermeket nevelnek;

  c./az egy gyermeket nevelő egyedülállók,

   - ha a gyermeket nevelő szülő 67%-os rokkant,

   - ha a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott magasabb összegű családi  pótlékra jogosító betegségben szenvedő gyermeket nevelnek;

d./35 év alatti volt állami nevelt;

  e./elemi csapást elszenvedett, illetve más ok miatt életveszélyessé vált lakás tulajdonosa;

amennyiben megfelelnek a rendelet 3.§. (3)bekezdésében meghatározott feltételeknek.

 

(3)Lakásépítési, - vásárlási támogatásban illetve lakásfelújítási támogatásban azok a pályázók részesülhetnek

a./-  akiknél az egy főre jutó havi átlagos jövedelem a családban nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét;

b./-  az igénylő és a vele együttköltöző családtagok együttesen legfeljebb 500.000,-Ft forgalmi értékű ingóvagyonnal, illetve vagyoni értékű joggal rendelkeznek;

c./-  akik az építés vagy vásárlás összegének legalább 20%-ának megfelelő saját erővel rendelkeznek;

d./-  amennyiben az igénylő és a vele közös háztartásban élők legalább olyan összegű letiltható jövedelemmel rendelkeznek, amelynek 33%-a nem kevesebb, mint a részére nyújtott támogatás és hitel egy havi törlesztőrészlete.

 

(4) A támogatást igénylő köteles kettő készfizető kezest állítani, ha:

     a./ egyedülálló;

     b./ házastársi, élettársi kapcsolatban él, de valamelyiküknek nincsen letiltható jövedelme;

  c./ nem rendelkezik a (3) bekezdés d. pontjában meghatározott jövedelemmel. Ebben az esetben a kezes jövedelmi viszonyaira az igénylőre meghatározott jövedelmi feltételek vonatkoznak.

 

2.§

Az Ör. 10.§ (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

 

A támogatási megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali és kamatokkal növelt egyösszegben történő visszafizetését, ha a kedvezményezett a jelzálogjog valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatot nem teszi meg.

 

3.§

Az Ör. 10.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(7)Amennyiben a kedvezményezettnek hátralékos tartozása van, kérelmére – figyelemmel szociális helyzetére és a hátralékos összeg nagyságára – legfeljebb egy évi részletfizetési kedvezmény engedélyezhető.

Részletfizetés  engedélyezése  esetén  kedvezményezett az esedékesség napjától a teljesítés napjáig 10 % kamatot tartozik megfizetni.

 

4.§

Az Ör. 12.§ a következő d./ ponttal egészül ki :

 

d./ olyan építési munkákra, amelynek eredményeképp a lakás az épület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül.(bővítés)

 

 

5.§

Az Ör. 14.§ (1) bekezdésének c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

c./ aki 5 éven belül már részesült helyi lakáscélú támogatásban

 

Az Ör. 14.§ (1) bekezdése a következő e./ ponttal egészül ki és az eredeti e./  -  j./  pont számozása f./ - k./ pontra változik:

 

e./ aki már részesült lakáscélú helyi támogatásban, és a támogatás visszafizetésének időtartama alatt legalább 2 havi  törlesztőrészlet hátraléka keletkezett

 

6.§

Az Ör. 15.§ (1) bekezdésének b./  pontja hatályon kívül helyezve.

 

 

7.§

Az Ör. 17.§ (1)  bekezdése a következő f./ ponttal egészül ki és az eredeti f./ - h./  pont számozása g./ - i./ pontra változik:

 

f./ aki már részesült lakáscélú helyi támogatásban, és a támogatás visszafizetésének időtartama alatt legalább 2 havi  törlesztőrészlet hátraléka keletkezett

 

8.§

Az Ör. V. fejezet 22.§ számozása 26.§-ra változik és j./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

j./  visszafizetés esetében felszámítandó kamat mértéke: a kamat 20%, amelyet a késedelembe esés napjától kell felszámítani

 

9.§

Az Ör. 26.§ k./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

k./ méltányolható lakásigény:

Ha a lakás lakószobáinak száma az igénylő és a vele együtt költöző családtagok számától függően:

- egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

- három  személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

- négy  személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

 Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

 

 

                                          10.§

                                          Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

Dr. Buzás Péter s. k.,                                                Dr. Bánfi Margit s. k.,

  polgármester                                                                     jegyző                                                                                                                                                                                                   

 

                    

 

Záradék:

 

A  rendeletet a képviselő-testület 2003. március 25-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. március 26-ától – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. március 26.

 

 

 

                                                                                                        Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                jegyző