Makó Város Önkormányzatának

7/2002. (II.28.) Makó ör. rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló

25/2001. (IX.27.) Makó ör. rendelet módosítására

és kiegészítésére

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 23.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001.(IX.27.) Makó ör. rendelet (továbbiakban: ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§

 

Az ör. 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Általános rendelkezések

 

A rendelet hatálya

 

(1)   A rendelet személyi hatálya kiterjed:

Makó városában legalább kettő éve állandó lakóhellyel, vagy három éve bejelentett tartózkodási engedéllyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárságú egyedülállókra, házaspárokra és élettársi kapcsolatban élőkre. A lakóhely vonatkozásában házaspárok, élettársak esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel a fenti feltételeknek.

 

(1)   A rendelet hatálya kiterjed:

a)      Makó város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült, minimum tíz lakást tartalmazó lakóépületekre.

b)     Makó város közigazgatási területén lévő nem iparosított technológiával épült társas lakóépületekre.

 

2.§

 

Az ör. 4.§ (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

 

-         nem iparosított technológiával épült társasházak felújítási támogatása

 

3.§

 

Az ör. IV. fejezet V. fejezetre változik és helyébe az alábbi IV. fejezet lép:


 

IV.FEJEZET

 

Nem iparosított technológiával épült társasházak felújítási támogatása

 

 

22.§

 

(1)     Támogatást lehet igényelni a nem iparosított technológiával épült társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek műszaki felújításához.

 

(2)     A támogatás olyan épület műszaki felújításához nyújtható, amely ingatlanon belül a magántulajdoni hányad a tulajdonközösségen belül meghaladja az 50 %-ot.

 

 

A jogosultak köre

 

23.§

 

 

(1)   Támogatásért pályázhat:

a nem iparosított technológiával épült társasház tulajdonostársainak közössége (továbbiakban: közösség)

 

(2)   A támogatás az alábbi felújítási célokra vehető igénybe:

-         az épület fő tartószerkezetének felújítása

-         homlokzatfelújítás

-         tetőfelújítás

-         utólagos vízszigetelési, hőszigetelési munkák

-         kéményfelújítás

-         épületgépészeti berendezések felújítása

 

(3)   Nem nyújtható támogatás: a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz

 

(4)   A társasház tulajdonostársi közössége által biztosított saját forrás feltételei:

a)      a saját erő mértéke a bekerülési összeg 2/3-a

b)     saját erőként készpénz vehető figyelembe

 

(5)   A közösség a saját erő összegét egy újonnan nyitott, kizárólag erre a célra szolgáló bankszámlán köteles elhelyezni és azt elkülönítetten kezelni.

 

 

A támogatás formája és mértéke

 

24.§

 

 

(1)   A támogatás formája: visszatérítendő kamatmentes támogatás

 

(2)   A támogatás mértéke:

a)      a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a teljes kivitelezési költség 1/3-át, de nem lehet több a lakásszám alapján megállapított kulcs szerint számított felső értékhatárnál.

 

Lakásszám

Támogatás mértéke (Ft/lakás)

2-12

50.000

13-20

30.000

20 fölött

20.000

 

(3)   Ugyanazon beruházáshoz támogatás csak egy alkalommal adható.

 

(4)   Támogatás csak annak a társasház tulajdonostársi közösségnek adható, amelyben az egyes társaknak nincs köz- ill. az önkormányzat felé fennálló tartozása.

 

(5)   A kamatmentes támogatás önkormányzat részére visszatérített összege a következő évi támogatás alapját képezi, mely a tárgyévi költségvetésben meghatározott keretösszegig kiegészítésre kerül.

 

A pályázati eljárás rendje

 

25.§

 

 

(1)   A pályázatot évente egyszer – az éves költségvetés jóváhagyását követően – a polgármester írja ki.

 

(2)   A támogatásra irányuló pályázatot az önkormányzat által helyben szokásos módon meghirdetett nyilvános pályázati kiírásnak megfelelően kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

 

4.§

 

(1)   E rendelet 2002. március 1-jén lép hatályba.

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Dr. Buzás Péter s. k.                                                                  Dr. Bánfi Margit s. k.

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. február 27-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. február 28-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                    Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                jegyző