Makó Város Önkormányzata
5/2002.(II.28.) Makó Ör. rendelete
a rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztatásáról
szóló 14/2000.(IV.27.) Makó Ör. rendelet módositásáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módositott 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az eges munkaügyi és szociális törvények módositásáról szóló 1999. évi CXXII. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módositott 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 37/A-37/G §-ában kapott felhatalmazás alapján a rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztatásáról szóló 14/2000.(IV.27.) Makó Ör. rendeletet módositja:

 

1. §

 

Az Ör. 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Makó Város Önkormányzata és a Csongrád Megei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége által kötött mindenkori megállapodásban foglaltak szerint közhasznú foglalkoztatási formába elsődlegesen a rendszeres szociális segélyben részesülőket kell bevonni."

 

2. §

 

Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Aktiv korú nem foglalkoztatott szociálisan rászorult, rendszeres szociális segélyre jogosult munkanélküli személy a rendszeres szociális segély megállapitásának, folyósitásának feltételeként Makó Város Önkormányzatával és az általa kijelölt szervvel köteles együttműködni.

 

(2) Aktiv korú nem foglalkoztatott személy az a személy, akit az Sztv. 37/A. § (2) bekezdése meghatároz.

 

(3) Együttműködési kötelezettség

 

a) A segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában való együttműködés.

 

b) Makó Város Önkormányzata által meghatározott és felajánlott megfelelő munkahely elfogadása.

 

c) Együttműködési programban való részvétel.

 

(4) Megfelelő munkahely:

 

a) a munka a szakképzettségének illetőleg iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel,

 

b) egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas,

 

c) a munkahely és a lakóhely között naponta történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát, illetve tiz éven aluli gyermeket nevelő nő és tiz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a 2 órát nem haladja meg,

 

d) várható havi keresete eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, részmunkaidős foglalkoztatás esetén az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegét."

 

2. §

 

Az Ör. 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi b)-g) pontok c)-h) pontokra módosulnak:

"b) aki a felkinált munkát elvállalja, de egészségügyi, vagy egyéb önhibáján kivülálló okból a munkát felvenni nem tudja, arról köteles igazolást becsatolni. Az akadályozó körülmény megszűnésétől számitott 8 napon belül köteles azt bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni."

 

3. §

 

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Dr. Buzás Péter                                                                                  Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                       jegyző