Makó Városi Önkormányzat …/2002.(…) Makó Ör. sz. rendelete

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/1999.(IV. 8.) Makó Ör. rendelet módosításáról

 

Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a)-b) pontjában kapott át nem ruházható hatáskörében eljárva a 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 35.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999.(IV. 8.) Makó Ör. rendeletet (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.

 

1.§

 

Az Ör. 5. sz. mellékletének II. fejezete „Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre” cím alatt következőkkel egészül ki:

„Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

5. pont. A bizottság dönt:

-          a Polgármesterti Hivatal, mint költségvetési szerv szervezeti és működési, valamint egyéb szabályzatainak a jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével.

 

Művelődési Bizottság

2. A bizottság dönt:

-          a közművelődési, közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési, valamint egyéb szabályzatainak a jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével.

 

Oktatási Bizottság

2. A bizottság dönt:

-          a közoktatási intézmények szervezeti és működési, valamint  egyéb szabályzatainak a jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével.

 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

2. A bizottság dönt:

-          a közszolgáltatási feladatokat ellátó költségvetési intézmények: a Városi Piac, a Városi Termál- és Gyógyfürdő, továbbá a Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szervezeti és működési, valamint egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével.”

 

2.§

 

Az Ör. 7. sz. melléklete helyébe „ A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje” címmel jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

3.§

 

Záró rendelkezések

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak szerint gondoskodik.

 

Dr. Buzás Péter                                                                      Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                               jegyző