Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

44/2002(XII.19.) Makó Ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló

4/2000. (III.30.) Makó Ör. rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10.§ a) pontja és 16.§ (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2002. (II.28.) Makó Ör. rendelettel, a 32/2000. (XI.30.) Makó Ör. , az 20/2000. (VI.15.) Makó Ör. rendelettel módosított 4/2000. (III.30.) Makó Ör. rendeletet (továbbiakban: Ör. ) rendeletet módosítja:

 

1.§

 

Ör. rendelet melléklete helyébe e rendelet szerinti melléklet lép.

 

2.§

 

Záró rendelkezések

 

(1)   E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Dr. Buzás Péter s.k.                                                                               Dr.Bánfi Margit s.k.

   polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. december 18-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002.december 19-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

                                                                                                                      Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                                 jegyző

 


 

 

 

                                                                                                                      Melléklet

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

44/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló

32/200.(XI.30.) Ör. rendelet módosításáról

 

a személyes gondoskodást nyújtó

szociális ellátások

intézményi térítési díjai

 

 

 

1./       Szociális étkezés

            ebéd                                                                          317 Ft/fő/nap

 

2./       Házi segítségnyújtás                                                  570 Ft/óra

 

3./       Nappali ellátást nyújtó intézmény

 

            Idősek Klubja

            csak ebéd                                                                  317 Ft/fő/nap

 

4./      Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

 

            Időskorúak gondozóháza: ebéd                               317 Ft/fő/nap

            egy ellátottra jutó önköltség                                     770 Ft/fő/nap