Jogalkotó által szerkesztve


Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
4/2002.(II.28.) Makó Ör. rendelet
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 45/1995.(XI.30.) Makó Ör. rendelet módositása

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló többször módositott 1990. évi LXV. törvény 10. §-a és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módositott 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) alapján kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 26/2001.((IX.27.) Makó Ör., a 7/2001.(III.22.) Makó Ör., a 16/1998.(V.28.)Makó Ör., a 37/1997.)XII.17.) Makó Ör, a 12/1997.(V.5.) Makó Ör., az 5/1997.(III.6.) Makó Ör. rendeletekkel módositott 45/1995.(XI.30.) Makó Ör. (továbbiakban: Ör.) rendeletet az alábbiak szerint módositja:

1. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lakásfenntartási támogatásra jogosultság további feltétele:

a) kettő vagy több személy együttélése esetén a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

b)egyedülálló esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét ne haladja meg."

2. §

Az Ör. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Makó Város Önkormányzata rendszeres nevelési segélyt állapit meg annak a személynek, aki

a) a 18. életévét betöltötte és aktiv korú, továbbá

aa) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy

ab) vakok személyi járadékában részesül, illetőleg

ac) fogyatékossági támogatásban részesül,

b) aktiv korú nem foglalkoztatott

feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztositott."

3. §

Az Ör. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

'(1) a munkanélküli járadék folyósitási időtartamát kimeritette,

b) a jövedelempótló támogatás folyósitási időtartamát kimeritette,

c) akinek a munkanélküli járadék folyósitását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósitási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot,

kérelmét az a)-b) pontok esetében az ellátás kimeritésétől, valamint a c) pont esetében a keresőtevékenység megszűnésétől számitott 12 hónapon belül nyújthatja be."

4. §

Az Ör. 15/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszeres szociális segély egy napi összege a teljes havi ellátás 30-ad része."

5. §

Az Ör. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ápolt személy halála esetén az ápolási dij folyósitását a halál időpontját követő harmadik hónap első napjával kell megszüntetni, egyéb esetekben az ápolási dij a megszűnés napjáig folyósitható, amennyiben a megszűnésre okot adó tény tárgyhó 20. napjáig következik be. Tárgyhó 20. napja utáni megszűnés esetén egész hónapra kell a támogatást folyósitani."

6. §

Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az időskorúak járadékának napi összege az Sztv. 32/C. §-ában szabályozott ellátás 30-ad része."

7. §

Záró rendelkezés

(1) E rendelet 2002. március 1-én lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Buzás Péter                                                                      Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                           jegyző