Makó Város Önkormányzatának

37/2002.(XII.19.) Makó ör. rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII.19.)Makó ör.

rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 

 

Makó Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII.19.)Makó ör. (továbbiakban: ör.) módosítására és kiegészítésére az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

Az ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1)      Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében.”

 

2.      §

 

Az ör. 3. § (2) bekezdés b.) pontja és a (4) bekezdés hatályát veszti és az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5)      Az önkormányzat által adott mentességek, kedvezmények igénybevételére 2007. december 31-ig az a vállalkozó jogosult, aki 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy legkésőbb a feltételek teljesítését 2003. december 31-ig megkezdte.”

3.      §

 

Az adó alapja

 

Az ör. 5. § (1) bekezdésében az „alvállalkozói teljesítések” helyébe a „közvetített szolgáltatások” kifejezés lép.

 

4.      §

 

Az ör. 5. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4)      Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adózó alapját  – az (1) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérően – az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.”

 

5.      §

 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

 

Az ör. 8. §-a az alábbi (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10)    Az adóalany az általa fizetendő tárgyévi helyi iparűzési adó 12%-át közvetlenül az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítására és önkormányzati útépítés támogatására fordíthatja. A függelék naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik.

 

(11)          A (10) bekezdésben meghatározott szervezetek részére megfizetett összeg a helyi iparűzési adóelőleg, illetve végleges adó befizetésével egy időben – 100 Ft-ra kerekítve – vehető figyelembe. A befizetett összeg levonása a támogatott fél igazolása alapján történik, melynek másolatát a levonás igénybevételével egy időben kell megküldeni Makó Város Önkormányzatának jegyzőjéhez.

 

6.      §

 

Az ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2)      Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából üzletszerűen végző

a.)   a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó

b.)   a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 400 ezer Ft-ot meghaladja,

c.)    a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll,

d.)   egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll.

 

7.      §

 

A rendelet  a 2. § (5) bekezdésének kivételével 2003. január 1-jén, a 2. § (5) bekezdés a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

                           Dr. Buzás Péter s. k.                                             Dr. Bánfi Margit s. k.

                             polgármester                                                               jegyző

 

 

ZÁRADÉK

 

A rendeletet a képviselő-testület 2002. december 18-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. december 19-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                   jegyző