Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete
35/2002.(XII.19.) Makó ör. rendelet
Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működés folyamatos biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76-78. §-ai szerint a 2003. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti viteléről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §.

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Makó Város Önkormányzata 2003. évi végleges költségvetés hatályba lépésének napjáig  a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásai az előző évi  időarányos kiadási előirányzatokon belül, kizárólag az üzemeltetéshez és a működéshez szükséges mértékben teljesíthetők.

(3) Az előző évben teljesített, de a 2003. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.

 

2. §.

 

Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat az új, végleges költségvetésbe be kell illeszteni.

 

3. §.

 

A Makó Város Kulturális - Közművelődési KHT, a Makói Kommunális és Közbeszerzési KHT és a Makói Városi Televízió KHT 2003. január 1-jétől március 31-éig terjedő időszakra részletes feladat ellátási szerződés alapján, az időarányos igénylése alapján kerül finanszírozásra.

 

4. §.

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetményalapot 2003. évre 33.000 Ft-ban állapítja meg.

 

5. §.

 

(1) A rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet Makó Város Önkormányzata 2003. évi végleges költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

 

 

 

                           dr. Buzás Péter sk.                                   dr. Bánfi Margit sk.

                                polgármester                                                jegyző

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2002. december 18-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. december 19-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2002. december 19.

 

                                                                                                  dr. Bánfi Margit

          jegyző