Makó Város Önkormányzata

33/2002. (XI.5.) Makó ör. rendelete

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/1999. (IV.8.) Makó ör. módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 18.§ (1) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999. (IV.8.) Makó ör. rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.

 

1.§

 

 

Az Ör. 12.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testületi ülés meghívóját és az írásos anyagot – kivéve a rendkívüli ülés esetét – az ülést megelőzően 4 nappal kell a képviselőkhöz és a meghívottakhoz eljuttatni.

 

 

 

Az Ör. 36.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az alábbi önkormányzati feladatkörök felügyeletére tanácsnokokat választ:

-         egészségügyi-,

-         területfejlesztési-,

-         EU integrációs és munkahelyteremtési-.

 

3.§

 

 

 

Az Ör. 46.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a következő elnevezéssel hozza létre állandó bizottságait:

-         Ügyrendi és Igazgatási Bizottság,

-         Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság,

-         Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság,

-         Vállalkozásfejlesztési Bizottság,

-         Szociális Bizottság,

-         Tulajdonosi Bizottság,

-         Lakás Bizottság,

-         Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság,

-         Művelődési Bizottság,

-         Oktatási Bizottság,

-         Sport Bizottság.

(2) A képviselő-testület a következő elnevezéssel hozza létre az Oktatási Bizottság albizottságát:

-         Informatikai Albizottság

 

4.§

 

Az Ör. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép, az Ör. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép, az Ör. 6.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

 

5.§

 

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

                polgármester                                                                                jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. november 4-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. november 5-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző


 

 

1.      sz. melléklet

 

 

Makó Város Önkormányzatának

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 15/1999. (IV.8.) Makó ör. rendeletének

 

 

4. sz. melléklete

 

A tanácsnok feladatkörei

 

 

Egészségügyi tanácsnok feladatköre:

-         felügyeli az önkormányzat részéről az alapellátást – háziorvosi szolgálat -, valamint a felnőtt és gyermekügyeletet,

-         kapcsolatot tart a Városi Tisztiorvosi Szolgálattal,

-         az önkormányzat területén működő területi ellátást biztosító kórház működési feltételeinek fejlesztésére és az egészségügyi szolgálat színvonalának javítását érintő kérdésekben kapcsolattartás és információcsere a kórház igazgatójával,

-         kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal az egészségügy Makót érintő kérdéseiben,

-         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az önkormányzat egészségügyi, egészséges életmódot érintő feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében és a végrehajtás folyamatában.

 

Területfejlesztési tanácsnok feladatköre:

-         felügyeli és elősegíti a város és térsége fejlesztési stratégiájának kialakítását és fejlesztési programjainak megvalósítását,

-         elősegíti a kistérség önkormányzatainak, és más – a terület fejlesztésében érdekelt – szervezetekkel történő együttműködést, érdekérvényesítő képességének erősítését,

-         részt vesz a vállalkozási övezet kialakítására vonatkozó program meghatározásában és elősegíti az övezet hatékony működését, versenyképességének növelését és a többi övezettel történő együttműködését,

-         közreműködik a vállalkozási övezetben létesülő ipari park létrehozását és eredményes működését elősegítő döntések előkészítésében, segíti a célkitűzések megvalósítását és a vállalkozói tőke bevonását.

 

EU integrációs és munkahelyteremtési tanácsnok feladatköre:

-         részt vesz és közreműködik Magyarország Európai Uniós (felkészülési és) csatlakozási folyamatához kapcsolódó és az önkormányzatot érintő feladatok kialakításában és összehangolásában,

-         részt vesz Makó város nemzetközi kapcsolatainak alakításában, ápolásában, fejlesztésében, különös tekintettel a Magyarországgal egy ütemben társuló országokra.

 


 

 

 

2.      sz. melléklet

 

 

Makó Város Önkormányzatának

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 15/1999. (IV.8.) Makó ör. rendeletének

 

5. számú melléklete

 

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET

BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

 

I.

 

Valamennyi bizottság feladat- és hatásköre

 

 

 

1./ A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

 

-         Makó Város Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló rendelettervezetekről,

-         a bizottság feladatkörét érintő valamennyi képviselőtestületi előterjesztésről,

-         a képviselőtestület programjáról,

-         a képviselőtestület éves munkatervéről,

-         a bizottság feladatkörébe tartozó területen a felterjesztési ügyekben,

-         a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló előterjesztésekről,

-         a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatáról, módosításáról.

 

2./ A bizottság dönt:

 

-         ügyrendjének megállapításáról,

-         munkatervének megállapításáról,

-         a képviselőtestület által átruházott hatáskörökben.

 

3./ A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő képviselőtestületi rendeleteknek és határozatoknak a végrehajtását.

 

4./ A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel.


oldal hiányzik


 

-         rendelettervezetek 15 napos kifüggesztése alóli felmentés megadásáról

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

 

1./  A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

 

-         az önkormányzat költségvetési koncepciójáról,

-         az önkormányzat éves költségvetésének megállapításáról, évközi módosításáról,

-         az önkormányzat zárszámadásának megállapításáról,

-         önkormányzati hitelfelvételekről és kötvénykibocsátásról,

-         közalapítvány létrehozásáról,

-         helyi adó megállapításáról, módosításáról,

-         önkormányzati intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről,

-         javaslatot tesz a polgármester bérének megállapítására, bérfejlesztésére, jutalmazására,

-         javaslatot tesz az alpolgármester(ek) tiszteletdíja emelésére, jutalmazására.

 

2./ A bizottság figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodását a polgármesteri hivatal pénzügyi revizorainak segítségével.

 

3./ A bizottság dönt:

 

-         a közbeszerzések és közös beszerzések elbírálásáról,

-         a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat bírálja el, kialakítja a támogatott pályázatok rangsorát (A és B típusú pályázat),

-         dönt arról, hogy a megítélt ösztöndíj megvonása esetén más jogcímen folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem (A és B típusú pályázat),

-         határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik a városi önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú pályázat),

-         a megítélt támogatást visszavonja, amennyiben az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn (A és B típusú pályázat),

-         az ösztöndíjas szociális rászorultságát évente egyszer kötelezően felülvizsgálja (A és B típusú pályázat).

 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

 

1./ A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

 

-         az általános és részletes rendezési tervek jóváhagyásáról, módosításáról,

-         a város közmű- és közúthálózatának fejlesztésére tett javaslatokról,

 


oldal hiányzik


 

működésével kapcsolatos ügyekben véleményt nyilvánít.

 

-         a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek támogatásáról,

-         méltányosságból indokolt esetben a lakásfenntartási támogatás megállapításánál arról, hogy a többször módosított 45/1995. (XI.30.) MÖKT rendelet (továbbiakban: R) 4.§ (1) bekezdésében foglaltakról – lakószobáknál legfeljebb 0,5 szobával, alapterületnél legfeljebb 20 %-kal el lehet térni,

-         méltányosságból indokolt esetben lakásfenntartási támogatási jogosultság további feltételeiről – a R. 5.§ (3) bekezdése alapján – arról, hogy amennyiben a kérelmező, illetve a vele – az (1) bekezdés szerinti – egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme a felső határt legfeljebb 20 %-kal meghaladja, a bizottság javasolhatja a támogatás megállapítását,

-         méltányosságból indokolt esetben arról, hogy amennyiben a lakásfenntartási támogatást kérő – a R. 6.§ (7) bekezdés – kérelem benyújtásakor bizonyíthatóan önhibáján kívül vált hátralékossá vagy a folyósítás alatt válik hátralékossá, és a hátralék mértéke a (4) bekezdésben foglalt mértéket meghaladja – a támogatás megállapításáról, illetve továbbfolyósításáról,

-         méltányosságból indokolt esetben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapításánál arról, hogy a 38/1997. (XII.16.) MÖKT rendelet (továbbiakban: R) 3.§ (2) bekezdés alapján az egyedülálló, a három vagy több gyermeket, illetve egészségileg károsodott gyermekét nevelő szülő részére történő támogatás megállapításánál az igazolt jövedelem a R. 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapított egy főre jutó havi jövedelem összegét legfeljebb 20 %-kal meghaladja,

-         méltányosságból indokolt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál a 38/1997.(II.16.) MÖKT rendelet 8.§ (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a megállapítandó támogatás az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meghaladja.

 

 

Tulajdonosi Bizottság

 

1./ A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

 

-         a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos koncepciókról, irányelvekről és ezek módosításáról,

-         gazdasági társaság alapításáról, meglévő társaság üzletrészének, részvényének megvásárlásáról vagy eladásáról,

-         önkormányzati vagyon apportálásáról,

-         mindazokban az ügyekben, melyek a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a közgyűlés, a taggyűlés ill. az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak,

-         működő önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről,

-         önkormányzati tulajdonban álló ingatlan eladására, bérbeadására, egyéb

 


oldal hiányzik


 

vadásztársaságokkal,

-         kapcsolatot tart az önkormányzat közigazgatási területét érintő erdőgazdaságokkal és természetvédelmi szervezetekkel.

 

Művelődési Bizottság

 

1./ A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

 

-         a város közművelődési, ifjúsági, tömegkommunikációs helyzetéről szóló koncepcióról, programokról, beszámolókról,

-         a közművelődést, ifjúságot és tömegkommunikációt érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi koncepciókról, tervekről, közalapítvány létrehozásáról, előterjesztésekről,

-         a közművelődési önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezéséről, megbízásáról,

-         közterületen elhelyezésre kerülő művészeti alkotások, emléktáblák, valamint a várost képviselő művészeti, idegenforgalmi és egyéb kiadványok előzetes terveiről,

-         egyes önkormányzati kitüntetések, elismerő címek odaítéléséről, adományozásáról,

-         Makó város területén utcák, terek elnevezéséről,

-         városi kulturális és egyéb nemzeti, állami ünnepek programjáról,

-         közművelődési pályázatokról, pályaművekről.

 

2./ A bizottság dönt:

 

-         különböző illetékességi területéhez tartozó (közművelődés, könyvkiadás, ifjúság stb.) pályázatok kiírásában, a pályázati pénzek felosztásában és azt tájékoztatásul a képviselőtestület elé terjeszti.

 

Oktatási Bizottság

 

1./ A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

 

-         oktatási, nevelési, közművelődési önkormányzati intézmények alapításáról,

-         átszervezéséről, megszüntetéséről, névváltoztatásáról,

-         a város oktatási és ifjúsági helyzetéről szóló koncepcióról, programokról, beszámolókról,

-         az oktatást, nevelést, ifjúságot érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi koncepciókról, tervekről, közalapítvány létrehozásáról, előterjesztésekről,

-         az oktatási, nevelési önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezéséről, megbízásáról,

-         egyes önkormányzati kitüntetések, elismerő címek odaítéléséről, adományozásáról,

-         az oktatási, nevelési intézmények pedagógiai programjáról és SZMSZ-éről,

 


oldal hiányzik


 

 

3.      sz. melléklet

 

A Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 15/1999. (IV.8.) Makó ör. rendeletének

 

6. számú melléklete

 

 

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, TANÁCSNOKAI

TAGJAINAK NÉVSORA ÉS LÉTSZÁMA

 

 

 

Állandó Bizottságok

 

Ügyrendi és Igazgatási Bizottság (4 fő)

 

Elnök:                        dr. Halmágyi Pál

 

Tagok:                                    Nagy Lajos

                                   dr. Nagy Lajos

                                   Hajdu Gábor

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság (11 fő)

 

Elnök:                        Hajdu Gábor

 

Tagok:                                    dr. Nagy Lajos

                                   Szekeres Ferencné

                                   Oravecz Károly

                                   Mágori Józsefné

                                   Bodzsár Erzsébet

 

Kültagok:                   Dancsó Jánosné

                                   Dani Margit

                                   Vargáné Nagy Éva

                                   Kotormán Antalné

                                   Szabó Sámuel

 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság (11 fő)

 

Elnök:                        Nagy Lajos

 

Tagok:                                    Gáspár Sándor

                                   Szekeres Ferencné

                                   Martinusz László

                                   Kiss Béláné

                                   dr. Halmágyi Pál

 

Kültagok:                   Fehér Attila

                                   Kiss Péter Pál

                                   Szőnyi Ferenc

                                   Benkő Béla

                                   Puszta János

 

 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság (11 fő)

 

Elnök:                        Szekeres Ferencné

 

Tagok:                                    Oravecz Károly

                                   Molnár László

                                   Baranyi Sándor

                                   Kiss Béláné

                                   Szabó Sándor

 

Kültagok:                   Tóth István

                                   Kelemen Ferenc

                                   dr. Széll Sára

                                   Kovács Sándor

                                   Weszely Tamás

 

 

Szociális Bizottság (11 fő)

 

Elnök:                        Kiss Imréné

 

Tagok:                                    Gáspár Sándor

                                   Guvat László

                                   dr. Bakos Gáborné

                                   Baranyi Sándor

                                   Bodzsár Erzsébet

 

Kültagok:                   Hermann Kálmánné

                                   Takácsné Igaz Piroska

                                   Igazné Koczkás Judit

                                   Katona Pál

                                   Orosné Spáh Hedvig

 

 

Tulajdonosi Bizottság (11 fő)

 

Elnök:                        dr. Nagy Lajos

 

Tagok:                                    Nagy-György József

                                   Nagy Lajos

                                   Guvat László

                                   Szabó Sándor

                                   Mágori Józsefné

 

Kültagok:                   Kardos Sándor

                                   Kis Tibor

                                   Lakatos Gyula

                                   Domokos László

                                   Kómárné dr. Nagyfalusi Mária

 

Lakás Bizottság  (11 fő)

 

Elnök:                        Gáspár Sándor

 

Tagok:                                    Nagy Lajos

                                   Guvat László

                                   dr. Bakos Gáborné

                                   Kiss Imréné

                                   Bodzsár Erzsébet

 

Kültagok:                   Fátyol Ida

                                   Janka György

                                   Kúsz Tiborné

                                   Fazekas Ferenc

                                   Olasz Sándor

 

 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (13 fő)

 

Elnök:                        Nagy-György József

 

Tagok:                                    Molnár László

                                   Hajdu Gábor

                                   Kiss Mihály

                                   Mágori Józsefné

                                    Szabó Sándor

                                   dr. Orbán Imre

 

Kültagok:                   Batik Árpád

                                   dr. Kiss Imre

                                   Papp Imre

                                   Márton Károly

                                   Toldi János

                                   Kiss Géza

 

 

Művelődési Bizottság (12 fő)

 

Elnök:                        Bodzsár Erzsébet

 

Tagok:                                    Martinusz László

                                   Szekeres Ferencné

                                   Baranyi Sándor

                                   Kiss Mihály

                                   dr. Orbán Imre

                                   dr. Halmágyi Pál

 

Kültagok:                   Nagy Csaba

                                   Víghné Szabó Zsuzsanna

                                   dr. Simon János

                                   Szentpéteri János

                                   Vígh Zoltán

 

 

Oktatási Bizottság (9 fő)

 

Elnök:                        Martinusz László

 

Tagok:                                    Hajdu Gábor

                                   Molnár László

                                   dr. Orbán Imre

                                   Kiss Imréné

 

Kültagok:                   Láncz Jánosné

                                   Kocsisné Maráczi Margit

                                   Várkonyi János

                                   Héjja Margit Aliz

 

 

Sport Bizottság (11 fő)

 

Elnök:                        Molnár László

 

Tagok:                                    Kiss Mihály

                                   Nagy-György József

                                   Baranyi Sándor

                                   Kiss Imréné

                                   Kiss Béláné

 

Kültagok:                   Vígh Attila

                                   Kolozsvári János

                                   Árgyelán György

                                   Kozák István

                                   Márton Imre

 

 

Albizottság

 

Informatikai Albizottság

 

Elnök:                        Martinusz László

 

Tag:                            dr. Orbán Imre

 

Kültagok:                   Almási Pál

 

Tanácsnokok

 

Egészségügyi -                                                          Dr. Bakos Gáborné

 

Területfejlesztési                                                       Marosvári Attila

 

EU integrációs és munkahelyteremtési                    Kiss Mihály


 

 

 

Makó Város Önkormányzatának

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 15/1999. (IV.8.) Makó ör. rendeletének

 

 

4.      számú függeléke

 

Képviselők névsora

 

 

dr. Buzás Péter polgármester                                                          Makó, Szentháromság u. 47.

dr. Bakos Gáborné                                                                          Makó, Hold u. 12.

Baranyi Sándor                                                                                 Makó, Wekerle u. 33.

Bodzsár Erzsébet                                                                             Makó, Teleki B. u. 12.

Gáspár Sándor                                                                                 Makó, Temesvári u. 2.

Gilicze János                                                                                     Makó, Bajcsy Zs. ltp. A/2. B/3.

Guvat László                                                                                    Makó, Dembinszky u. 2.

Hajdu Gábor                                                                                    Makó, Szirbik M. u. 14.

dr. Halmágyi Pál                                                                              Makó, József Attila u. 26.

Kiss Béláné                                                                                       Makó, Deák F. u. 19/b

Kiss Imréné                                                                                      Makó, Dugonics u. 1.

Kiss Mihály                                                                                       Makó, Dobsa L. u. 2/a

Mágori Józsefné                                                                               Makó, József Attila u. 52.

Marosvári Attila                                                                               Makó, Szép u. 33.

Martinusz László                                                                              Makó, Ószegedi u. 2.

Molnár László                                                                                  Makó, Csanád vezér tér 3.

Dr. Nagy Lajos                                                                                Makó, Kelemen L.u. 30.

Nagy Lajos                                                                                       Makó, Kálvin u. 36.

Nagy-György József                                                                         Makó, Eszperantó u. 16.

Oravecz Károly                                                                                Makó, Toldi u. 23.

dr. Orbán Imre                                                                                 Makó, József Attila u. 38.

dr. Siket István                                                                                 Makó, Hunyadi u. 14.

Szabó Sándor                                                                                   Makó, Batthyány u. 22.

Szekeres Ferencné                                                                            Makó, József Attila u. 35.