Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
3/2002.(II.28.) Makó Ör. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó téritési dijakról szóló 3/1998.(II.2.) Makó Ör. rendelet módositásáról

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módositott 1990. évi LXV. törvény 10. § a) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ábankapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó dijakról szóló 33/2000.(XI.30.) Makó Ör. el, a 47/1999.(XII.16.) Makó Ör. , 5/1999.(I.28.) Makó Ör., 3/1998.(II.2.) Makó Ör. rendelettel (továbbiakban: Ör.) rendeletet módositja:

1. §

Az Ör. 6. § 11. § egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi 6. § számozása 12. §-ra módosul:

"Családok átmeneti otthona"

6. §

(1) Családok átmeneti otthonában történő elhelyezésre jogosultak azok:

- akiknek az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztositott és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől,

- akik maguk is a kiegyensúlyozott családi élet minél előbbi helyreállitását akarják,

- akik vállalják az otthonnal való együttműködést problémájuk megoldásában.

7. §

Makó Város Önkormányzata az ellátását az Egyesitett Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat űtján biztositja.

8. §

(1) Az igénybevétel önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő.

(3) Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, inditványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

(4) Az ellátást igénybevevőt a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárás menetéről tájékoztatni kell.

9. §

(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztályához, vagy az Egyesitett Népjóléti Intézmény és  Pedagógiai Szolgálathoz lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a téritési dij megállapitásához szükséges jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat.

Téritési dij alapjául szolgáló jövedelem számitásánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző teljes 3 hónap, egyéb jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző 1 év. Ha a jogosult jövedelmi, vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl az ellátást biztositó szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az intézményi téritési dij teljes összegének megfizetésére.

(3) A családok átmeneti otthona esetén a személyi téritési dij nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 25 §-át.

(4) Az igénybevétel időtartama legfeljebb 6 hónap, mely időszak még egyszer legfeljebb három hónappal meghosszabbitható.

A családok átmeneti elhelyezés megszűnésének esetei

A családok átmeneti otthonában az elhelyezés megszűnik, ha

- a beutaló határozatban az elhelyezés megszűnik, ha

- a a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,

- jogosult kérelmére

- jogosultsági feltételek megszűnésével.

A családok átmeneti otthonával kapcsolatos hatáskör átruházása

11. §

Makó Város Önkormányzata a családok átmeneti otthonával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át."

2. §

Az Ör. rendelet melléklete helyébe e rendelet szerinti melléklet lép.

3. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Buzás Péter                                                                                              Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                                  jegyző