Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

7/2001. (III. 22.) MÖKT rendelete

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló a 13/2000.(IV. 27.) MÖKT r., a 19/1999.(V. 20.) MÖKT. r. 25/1998.(XI. 26.) MÖKT r., a 16/1998. (V. 28.) MÖKT r, a 37/1997.(XII. 17.) MÖKT r., a 12/1997.(V..5.) MÖKT r., a 5/1997.(III. 6.) MÖKT rendeletekkel többször módosított 45/1995.(XI. 30.) MÖKT rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. §-a és 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban SZtv) alapján kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV. 27.) MÖKT r., a 19/1999. (V. 20.) MÖKT. r., 25/1998. (XI. 26.) MÖKT r., a 16/1998. (V. 28.) MÖKT r., a 37/1997. (XII. 17.) MÖKT r., a 12/1997. (V. 5.) MÖKT r., a 5/1997. (III. 6.) MÖKT rendeletekkel módosított 45/1995.(XI. 30.) MÖKT (továbbiakban: R.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

 

1. § A R. 14.§. rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“14.§. (1) Makó Város Önkormányzata temetési segélyt nyújt annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott, bár arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Létfenntartását veszélyetető helyzetnek kell tekinteni, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a./ kettő, vagy több személy együttélése esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegét

b./ egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét.

(3) A segély Makó város illetékességi területén lakóhellyel rendelkezett elhunyt személy Makó városban történő hagyományos, illetve hamvasztásos eltemettetésére állapítható meg.

(4) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződést kötött.

(5) A temetési segély nyújtásának további feltétele, hogy a temetési költség a helyben szokásos átlagos színvonalú temetés költségeit ne haladja meg.

(6) A helyben szokásos átlagos színvonalú temetés költsége azonos a városban működő temetési tevékenységet ellátó szervezetek és egyházak által írásban közölt összeghatárral.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott összeghatárt évente január 15.-éig felül kell vizsgálni.

(8) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(9) A temetési segély az eltemettetést követő 30 napon belül kérelemre állapítható meg.”

 

2. § A R. 15/A.§. (4) bekezdése törlésre kerül.

 

3. § (1) A R. 17§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“17. §. (1) Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk.685.§.b)pont), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását végzik.”

(2) A R. 17.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“17. §. (5) Az ápolási díj legalacsonyabb összege az önmaga ellátására képtelen állandó és tartós felügyeletre gondozásra szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.”

 

4. § (1) E rendelet 2001. április 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter

polgármester

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző