Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

6/2001.(III. 22.) MÖKT rendelete

A gyermek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 38/1997.(XII. 17.) MÖKT rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §. és 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján felülvizsgálta a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 38/1997. (XII. 17.) MÖKT (továbbiakban: R.) rendeletet, amelyet az alábbiak szerint módosít és egészít ki:

 

Általános rendelkezések

 

1. § A helyi rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.

 

A rendelet hatálya

 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleire.

(2) E rendelet szerint kell eljárni akkor is, ha Makó város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelme érdekében az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetésével vagy elháríthatatlan kárral járna.

 

Kiegészítő családi pótlék

 

1. § (1) Makó Város Önkormányzata kiegészítő családi pótlékot folyósít a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatására, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítésére, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése céljából, amennyiben a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, és a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

(2) Méltányosságból akkor is megállapítható kiegészítő családi pótlék az egyedülálló, a három vagy több gyermeket, illetve

egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő részére, ha az igazolt jövedelem (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított egy főre jutó havi jövedelem összegét legfeljebb 20 %-kal meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben alkalmazott méltányosság esetén a Szociális Bizottság véleményét ki kell kérni, és azt a határozatban rögzíteni kell.

 

1. § (1) A kiegészítő családi pótlék összege gyermekenként és havonta 2001. évben 4.000,-Ft, 2002. évben 4.200,-Ft.

(2) A kiegészítő családi pótlék elsősorban természetbeni ellátás formájában nyújtható, így különösen vásárlási utalvány, tankönyv- és tanszerellátás támogatásaként, tandíj, egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díj átvállalásaként, étkezési térítések díjaként.

(3) A kiegészítő családi pótlék a kérelem benyújtásától esedékes, időtartama a feltételek fennállásáig tart. Hó közben benyújtott kérelem esetén is teljes összegű támogatást kell biztosítani.

 

4. § (1) A kiegészítő családi pótlék összegének felvételére a gyámhatóság engedélyével a 16. életévét betöltött kiskorú is jogosult lehet.

(2) A jogosultság megléte esetén – ha a szülő magatartása miatt a támogatás rendeltetésszerű felhasználása nem biztosított – a kiskorú gondozója, pártfogója, nevelési oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, pedagógusa és a családdal kapcsolatban álló védőnő is jogosult a kiegészítő családi pótlék felvételére.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

1. § (1) Makó Város Önkormányzata rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket gondozó családot, mely időszakosan létfenntartási gondokkal küszködik, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket kell támogatásban részesíteni, akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

7. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben fizetendő tandíj költsége is folyósítható.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet kevesebb a kiegészítő családi pótlék havi összegénél, felső határa: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosa.

(4) Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2-szeresét meghaladó támogatás megállapítása esetén az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság javaslatát figyelembe kell venni.

 

Eljárási rendelkezések

 

8. § (1) A kiegészítő családi pótlék és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjeszthető elő.

(2) A kiegészítő családi pótlék, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját maga, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait tanúsító hivatalos igazolás benyújtására a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozaton.

(3) A kiegészítő családi pótlék folyósítására irányuló kérelem elbírálása során a jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hat hónap havi nettó átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás vélelmezhető.

(4) Nem rendszeresen mérhető jövedelem esetén az előző év jövedelmét kell igazolni a kiegészítő családi pótlék folyósítására irányuló kérelem elbírálása során.

(5) Elvált vagy különélő szülők esetében a kérelemhez csatolni kell a gyermek végleges, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott határozatot, bírói ítéletet, illetve a szülői felügyeleti jogok gyakorlását bizonyító gyámhivatali jegyzőkönyvet.

(6) Korhatárra tekintet nélkül csatolni kell a közös háztartásban élő tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolást.

(7) Ha a támogatásban részesülő középfokú-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, ezt a kérelemhez csatolt iskolalátogatási bizonyítvánnyal kell igazolni.

(8) Határozathozatal előtt – ha a tényállás nem tisztázott – a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt kell készíteni. Ha az egyéb eljárásból ismert és 6 hónapnál nem régebbi nem szükséges újat készíteni.

(9) A helyszínen történő környezettanulmányozás megtagadása esetén – az együttműködés hiánya miatt – az eljárást meg kell szüntetni.

(10) A kérelem és a csatolt jövedelemigazolás adatainak valódisága környezettanulmány készítésével ellenőrizhető, és ha a kérelemben foglaltak ellentétesek a környezettanulmány tapasztalataival, valamint a lakókörnyezet és a támogatandó személy, vagy a család életvitele más jövedelemforrást is feltételez, és a kérelmező a valóságnak megfelelő tényállás feltárásában nem működik együtt a kérelmet el kell utasítani.

(11) Jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében a szociális hatáskört gyakorló szerv megkeresést intézhet a Csongrád Megyei Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatalhoz a támogatást igénylő személy jövedelemadójának közlése végett.

(12) A támogatás megállapításáról, a folyósítás időtartamáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, határozatban kell rendelkezni. A határozatban az államigazgatási eljárás szabályain túlmenően a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan is, hogy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tényeket 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a támogatást megállapító hatóságnál.

(13) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelemösszegének számításánál – a kérelem benyújtása időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni.

a./ a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát,

b./ a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket

c./ a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeket

d./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermeket,

e./ az a./ - d./ pontokba nem tartozó Csjt. alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott rokont.

(14) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.

(15) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint ha 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

(16) Amennyiben (10) bekezdés szerinti környezettanulmány megállapításai, vagy az önkormányzat hivatalos tudomása alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, akkor a család vagyoni helyzetét vizsgálni kell.

(17) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (13) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

 

A kiegészítő családi pótlék és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörök átruházása

 

8. § Makó Város Önkormányzata a kiegészítő családi pótlék és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

 

Záró rendelkezések

 

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államigazgatási eljárások szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. törvény szabályai és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 

(2) E rendelet 2001. április 01. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

Dr. Buzás Péter sk.

polgármester

 

Dr. Bánfi Margit sk.

jegyző