Makó Város Önkormányzatának
47/2001.(XII.20.) Makó Ör. rendelete
Makó város környezetvédelméről szóló
18/2001.(VI.28.) Makó Ör. rendelet módositásáról

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában biztositott át nem ruházható hatáskörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 48. § (1) bekezdésben, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM. együttes rendeletben foglaltakra Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001.(VI.28.) Makó Ör. rendelet (továbbiakban: Ör.) módositásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az Ör. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Tilos az önkormányzat tulajdonában lévő közhasznú zöldterületek, valamint azok elemeinek, tartozékainak, felszerelési, berendezési tárgyainak, a növényzetnek (fák, cserjék, pázsitok, virágos felületek) a rongálása, pusztitása, kárositása - különösen gépjárművel - , továbbá olyan szakszerűtlen kezelése, amely állagsérelmet, értékcsökkenést okoz."

2. §

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban az 1. § rendelkezéseit 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

Dr. Buzás Péter                                                                                  Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                      jegyző