Makó Város Önkormányzatának

40/2001.(XII.20.) rendelete

az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. §.

 

 

A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó:

a.)    önállóan, továbbá részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények)

b.)    önkormányzat hivatala

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatásának támogatásaira.

 

 

2. §.

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2002. évre a következők szerint határozza meg:

 

Cím        Alcím        

száma     száma      Megnevezése

==============================================================

I.                            Önkormányzat igazgatási tevékenysége

l.                         Polgármesteri Hivatal

2.                      Képviselők

3.                      Önkormányzat elszámolásai

4.                      Társadalmi és családi ünnepek

5.                      Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás,

6.                      Növény védelmi védekezés, permetezés

7.                      Szakmai tevékenységet irányító szolgálat

8.                      Utak, hidak, dűlőutak

9.                      Vízrendezés

10.                  Települési vízellátás

11.                  Közvilágítás

12.                  Köztisztaság

13.                  Közhasznú foglalkoztatás

 

Cím        Alcím        

száma     száma      Megnevezése

==============================================================

14.                  Mezőgazdasági feladatok, mezei őrszolgálat

15.                  Oktatási feladatok

16.                  Közművelődési és egyéb feladatok

17.                  Nemzetközi kapcsolatok

18.                  Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás

19.                  Kistérségi feladatok

20.                  Intézményi karbantartás

21.                  Önkormányzat egyéb elszámolásai

22.                  Pénzmaradvány elszámolás, egyéb befizetések, hitelek

II.                                                      Részben önálló költségvetési szervek

1.                        Belvárosi Általános  Iskola

2.                        Kertvárosi Általános Iskola

3.                        Almási Utcai Általános Iskola

4.                        Belvárosi Óvoda

5.                        Újvárosi Óvoda

6.                        Erdei Ferenc Szakközép Iskola és Kollégium

7.                        Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

8.                        József Attila Gimnázium és Kollégium

9.                          Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium

10.                      József Attila Könyvtár

11.                      Termál és Gyógyfürdő

12.                      Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szolgálat

(ENIPSZ)

13.                      Városi Piac

III.                          Tűzoltóság

IV.                          Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai

1.                        Alapítványok támogatása

2.                        Egyházi és civil szervezetek támogatása

3.                        KHT támogatása

4.                        Közbiztonság támogatása

5.                        Sportszervek támogatása

6.                        Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7.                        Egyéb szervezetek támogatása

V.                           Szociális segélyek

VI.                          Lakosságnak adott támogatás

VII.                                                Felhalmozással kapcsolatos kiadások

VIII.                                              Tartalékok

 

 

3. §.

 

 

(1) Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetésének eredeti

                                  bevételi főösszegét:                   3.886.268 e Ft-ban,

                                  költségvetési hiányt:                      171.000 e Ft-ban,

                                  kiadási  főösszegét:                   4.057.268 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/1. számú melléklet mutatja.

(4) A részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezését az 1/2. számú melléklet részletezi.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) A kiadási főösszegben a VII. címrendben kimutatott felhalmozási kiadások előirányzatainak részletezése a 3. számú mellékletben található.

(7) A hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban az 4. számú mellékletben található.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg rendszerben a 5. számú mellékletben vannak kimutatva.

(9) A 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 6. számú melléklet taglalja.

(10) A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a 7. számú mellékletben találhatók.

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.

 

 

4. §.

 

 

(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) A gazdálkodás részletes szabályozásait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

 

 

5. §.

 

 

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, utólag a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást kizárólag a Képviselő-testület engedélyezhet.

 

 

 

 

 

6. §.

 

 

(1) Makó Város Önkormányzat és a hozzá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT Makó Városi fióknál vezeti.

(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

 

 

7. §.

 

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetményalapot 2002. évre 33.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Makó Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv főállású dolgozóját havonta 1.400 Ft értékű, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlásra feljogosító ingyenes utalvány illeti meg.

 

 

8. §.

 

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2002. január 1-től kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

                      Dr. Buzás Péter sk                                               Dr. Bánfi Margit sk

                        polgármester                                                          jegyző

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2001. december 19-ei ülésen fogadta el.

A rendelet 2001. december 20-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

 

Makó, 2001. december 20.

 

 

 

 

                                                                                              Dr Bánfi Margit

                                                                                                       jegyző