Makó Város Önkormányzatának
36/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
4/2000.(III.30.) Makó Ör. rendelet módositására

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módositott 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló modositott 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 115. §. (1) bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló32/2000.(XI.30.) MÖKT, a 20/2000.(VI.15.) Makó Ör. rendelettel módositott, 4/2000.(III.30.) Makó Ör. rendelet (a továbbaikban: Ör.) módositására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Ör. 8. § (3) bekezdés szerinti melléklet helyébe e rendelet szerinti 1.számú melléklet lép.

Hatálybalépés

2. §

E rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter

Dr. Bánfi Margit

polgármester

jegyző

 

1. sz. melléklet a 36/2001.(XI.21.) Makó Ör. rendelethez

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

intézményi téritési dijáról

 

1./ Szociális étkeztetés - ebéd

264 Ft/adag

2./ Házi segitségnyújtás

407 Ft-óra

3./ Nappali ellátást nyűjtó intézmény

 

Idősek Klubja - ebéd

264 Ft/adag

4./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

 

Időskorúak Gondozóháza - ebéd

264 Ft-adag

       1 ellátottra jutó önköltség

5./ Családok Átmeneti Otthona

 

felnőtt lakhatás

150 Ft/nap/fő

 

gyermek lakhatás (50 %)

75 Ft/nap/fő