Makó Város Önkormányzatának
35/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelete
a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló
28/1999.(VII.1.) Makó Ör. rendelet módositásáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási dij megállapitásának részletes szakmai szabályairól szóló 242/1999.(X.15.), a 45/1999.(XII.16.Ö Makó Ör. rendelettel módositott 28/1999.(VII.1.) Makó Ör. rendelet (a továbbiakban: Ör.) módositására az alábbi rendeletet alkotja.

Szabálysértési rendelkezések

1. §

Az Ör. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.)XII.28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott köztisztasági szabálysértésen túlmenőn szabálysértést követ el

a) aki az Ör. 2. § (1), a 3. §, az 5. § (1), a 7. § (2), a 8. § (2), a 9.§ (1), 9. § (4)-(5), 9. § (9) bekezdésében foglaltakat megsérti,

b) aki az Ör. 9. § (8) bekezdésében előirt tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget,

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője, a közterületfelügyelő helyszini birságot szabhat ki.

2. §

Az Ör. 10. § (1) bekezdése szerinti melléklet helyébe ezen rendelet melléklete lép.

Hatálybalépés

3. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 1. §-ába foglalt rendelkezések a kihirdetést követő 15. napjától, a 2. § szerinti mellékletben megállapitott hulladékkezelési közszolgáltatási dijtételek 2002. január 1. napjától kerülnek alkalmazásra.

 

Dr. Buzás Péter                                                                                      Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                          jegyző