Makó Város Önkormányzatának

34/2001. (XI.29.) rendelete

az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

1/2001. (II.15.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.)  számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 33/2001. (XI.22.) Makó ör., 28/2001. (IX.27.) Makó ör., 23/2001. (VIII.28.) Makó ör., 22/2001. (VIII.28.) Makó ör., 21/2001. (VIII.17.) Makó ör., 20/2001. (VII.31.) Makó ör., 16/2001. (VI.28.) Makó ör., 14/2001. (V.31.) Makó ör., 13/2001. (V.28.) Makó ör., 12/2001. (IV.19.) Makó ör., 5/2001. (III.22.) Makó ör., módosított 1/2001. (II.15.) Makó ör., (továbbakban: „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

(1)   A „R” 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

(2)   A „R” 4. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

(3)   A „R” 5. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

 

 

2..§

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

              polgármester                                                                                  jegyző

 

 

Záradék:

A rendelete a Képviselő-testület 2001. november 28-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. november 29-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2001. november 29.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző


 

 

 

 


1. számú melléklet a

                                                                      34/2001. (XI.22.) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata

2001. évre

                                                                                                                                                       adatok ezer forintban

Cím     Alcím  Megnevezés                         Módosított                 Személyi        Járulék           Dologi                        Elát.pe     Felhal-      Átad    Tartalék         Kiadás

      száma                                                     előirányzat                juttatás                                  kiadás             pe.tám.    mozás       pe                             összesen

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

I.     1. Polgármesteri Hivatal, takarítók        volt                             186 783           69 655             132 566                                              1 500                          390 504

                                                                       változott                    - 14 200           - 4 920            0                                  0          0                0         0                 -19 120

                                                                       így                               172 583           64 735             132 566                                              1 500                          371 384

Önkormányzat igazg.tev. összesen                      volt                             262 696           91 048             301 379                        0          0          4 665        0                 659 788

                                                                       változott                     - 14 200           -4 920             0                                 0          0                0         0                 -19 120

                                                                       így                              248 496           86 128             301 379                       0           0         4 665                          640 688

            …

IV. Alapítványok, civil és társadalmi szervek támogatásai

1.  Makó Műv.Életért Alapítvány Maros TE volt                                                                                                                                       1 200                              1 200

                                                                       változott                                                                                                                                  150                                  150

                                                                       így                                                                                                                                        1 350                              1 350

3.  Makói Komm. és Közb. KHT                  volt                                                                                                                                      55 000                            55 000

                                                                       változott                                                                                                                              3 000                             3 000

                                                                       így                                                                                                                                      58 000                           58 000

3. Makói Közművelődési KHT                   volt                                                                                                                                    32 500                           32 500

                                                                       változott                                                                                                                              1 200                             2 100

                                                                       így                                                                                                                                       34 600                           34 600

3. Makói Városi Televízió KHT                  volt                                                                                                                                    15 200                           15 200

                                                                       változott                                                                                                                              4 614                             4 614

                                                                       így                                                                                                                                     19 814                            19 814

5. Sportszervek támogatása                          volt                                                                                                                                      8 500                              8 500

                                                                       változott                                                                                                                              2 850                             2 850

                                                                       így                                                                                                                                       11 350                            11350

3. Dr. Diósszilágyi Kórház                           volt                                                                                                                                      0                                    0

                                                                       változott                                                                                                                              6 406                             6 406

Alapítványok, civil és társ.szerv.tám.össz. volt                                                                                                                    128 634                          128 634

                                                                            változott                                                                                                                        19 120                             19 120

                                                                             így                                                                                                                             147 754                        147 754

Önkormányzat összes kiadása:                volt                 1.126 318        417 369           656 266           127 806  1 388 923                   133 299           8000    3 857 981

                                                                       változott           -14 200           -4 920          0                      0                      0                    19 120           0              0

                                                                       így                  1 112 118         412 449           565 266           127 806   1 388 923           152 419          8 000   3 857 981


 

 

 

                                                                                              2. számú melléklet a

                                                                                              34/2001. (XI.29.) Makó ör.

 

 

 

Makó Város Önkormányzat

hosszú lejáratú kötelezettségei

 

 

 

 

Kötelezettség fajta               Módosított

                                               előirányzat                            2002.               2003.               2004.   Összesen:

 

 

Erdei F.Szakk.tetőtér beépítés           volt                                                                                                    0                                                                     változott                                 5 000                                                 5 000

                                               így                                           5 000                                                 5 000

 

 

Összesen:                             volt                                         175 599           44 249             25 968 245 816                                                          változott                                    5 000                                                              5 000

                                               így                                          180 599           44 249             25 968 250 816

 


 

 

 

                                                                                                          3. számú melléklet a

                                                                                                          34/2001. (XI.29.) Makó ör.

 

 

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

előirányzata mérleg rendszerben 2001. évre

 

 

Kiadások                                 Módosított                  Bevételek                                Módosított

                                               előirányzat                                                                 előirányzat

 

Működési juttatások                                                      Működési bevételek

Személyi juttatások                    1 112 118                     Saját bevétel                              345 774

Munkaadót terhelő járulékok         412 449                     SZJA bevétel                            351 361

Dologi kiadások                                      656 266                     Állami hozzájárulás                  1 217 190

Ellátottak pénzbeni juttatásai            14 407                     Helyi adó                                 264 720

Pénzeszköz átadás                         152 419                    Átvett pénzeszköz                       86 974

Társadalom és szoc.pol.juttatások   113 399                    Működési hitel felvétel               136 690

Tartalék                                                       8 000                   Pénzmaradvány                           30 651

 

 

 

 

Működési kiadás összesen:     2 469 058                     Működési bevétel összesen: 2 433 360

 

 

Felhalmozási kiadások                                                   Felhalmozási bevételek

Önkormányzati beruházások      1 383 923                     Kommunális adó                      55 000

Felhalmozásra átadott pénzeszköz     5 000                     Helyi iparűzési adó 18 %-a         40 680

                                                                                  Fiatal házasok törlesztése              3 600

                                                                                  Átvett pénzeszköz                     626 531

                                                                                  CÉDA                                     11 751

                                                                                  TERKI                                    94 330

                                                                                  Céltámogatás                            526 470

                                                                                  Beruházási célú hitel                   44 769                                   

Pénzmaradvány                           21 490

Felhalmozási kiadás összesen: 1 388 923                    Felhalmozási bevétel össz:    1 424 621

M i n d ö s s z e s e n:        3 857 981                     M i n d ö s s z e s e n:     3 857 981