Makó Város Önkormányzatának

33/2001.(XI.22.) rendelete

az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

1/2001. (II.15.) Makó ör. módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.)  számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 28/2001. (IX.27.) Makó ör., 23/2001. (VIII.28.) Makó ör., 22/2001. (VIII.28.) Makó ör., 21/2001. (VIII.17.) Makó ör., 20/2001. (VII.31.) Makó ör., 16/2001. (VI.28.) Makó ör., 14/2001. (V.31.) Makó ör., 13/2001. (V.28.) Makó ör., 12/2001. (IV.19.) Makó ör., 5/2001. (III.22.) Makó ör., módosított 1/2001. (II.15.) Makó ör., (továbbakban: „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

(1)   A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

(2)   A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

(3)   A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

(4)   A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

(5)   A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

 

2.§

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

              polgármester                                                                                  jegyző

 

 

Záradék:

A rendelete a Képviselő-testület 2001. november 21-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. november 22-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2001. november 22.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző


 

 

 

1.      számú melléklet

33/2001.(XI.22.) Makó ör.

 

 

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata

2001.évre

 

                                                                                                          adatok ezer forintban

Cím    Alcím Megnevezés                                                            B  E  V  É  T  E  L

      száma                                                                         M ó d o s í t o t t  e l ő i r á n y z a t

                                                                                              volt                 változott        így

 

 

                        …

                        …

                        …

I.          25.       Beruházási célú hitel                                      0                      44 769             44 769

                        Felhalmozási bevételek összesen 1 379 852        44 769        1 424 621

 

                        …

                        …

                        …

            Önkormányzat összes bevétele                            3 813 212        44 769        3 857 981 

2. számú melléklet a

                                                                      33/2001. (XI.22.) Makó ör.

 

Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata

2001. évre

                                                                                                                                                       adatok ezer forintban

Cím     Alcím             Megnevezés              Módosított     Személyi        Járulék           Dologi            Felhal-            Átad    Tartalék         Kiadás

      száma                                                     előirányzat     juttatás                                  kiadás            pe.tám.            pe                               összesen

 

 

                                  

                                   …

                                   …

VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások          volt                                                                            1 314 845                                               1 314 845

                                                                                  változott                                                                        44 769                                                   44 769

                                                                                  így                                                                             1 359 614                                               1 359 614

 

  Önkormányzat összes kiadása:                             volt     1 126 318        417 369           656 266           1 344 154            133 299           8 000   3 813 212

                                                                                  változott         0          0                     0                           44 769            0                      0               44 769

                                                                                  így       1 126 318        417 369           656 266           1 388 923            133 299           8 000   3 857 981

           


 

 

 

 

 

3.számú melléklet

33/2001.(XI.22.) Makó ör.

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzta

2001.év

 

 

 

                                                                                                          adatok ezer forintban

Megnevezés                                                            B  E  V  É  T  E  L

                                                                               M ó d o s í t o t t  e l ő i r á n y z a t

                                                                                              volt                 változott        így

 

Termálfürdő fejlesztése         sajáteerő                                 47 796             44 769             92 565

 

Felhalmozási kiadás összesen:                                     1 314 845            44 769        1 359 614

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                              4. számú melléklet a

                                                                                              33/2001. (XI.22.) Makó ör.

 

 

 

Makó Város Önkormányzat

hosszú lejáratú kötelezettságei

 

 

 

 

Kötelezettség fajta                           K ö t e l e z e t t s é g  e l ő i r á n y z a t a

 

                                                                       2002.               2003.               2004.   Összesen:

 

Termálfürdő fejlesztési önerő volt                 17 905             8 700                          26 605

                                               változott         16 870             8 176                          25 046

                                               így                   34 775           16 876                          51 651

 

 

Összesen:                             volt                158 729           36 073                        220 770

                                               változott         16 870             8 176                           25 046

                                               így                  175 599                      44 249                        245 816

 


 

 

 

                                                                                                          5. számú melléklet a

                                                                                                          33/2001. (XI.22.) Makó ör.

 

 

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

előirányzata mérleg rendszerben 2001. évre

 

 

Működési kiadások                Előirányzat                 Működési bevételek               Előirányzat

 

Személyi juttatások                    1 126 318                     Saját bevétel                              345 774

Munkaadót terhelő járulékok          417 369                    SZJA bevétel                            351 361

Dologi kiadások                                       656 266                    Állami hozzájárulás                  1 217 190

Ellátottak pénzbeni juttatásai             14 407                    Helyi adó                                 264 720

Pénzeszköz átadás                          133 299                   Átvett pénzeszköz                       86 974

Társadalom és szoc.pol.juttatások    113 399                   Működési hitel felvétel               136 690

Tartalék                                                       8 000                   Pénzmaradvány                           30 651

 

 

 

 

Működési kiadás összesen:     2 469 058                     Működési bevétel összesen: 2 433 360

 

 

Felhalmozási kiadások                                                   Felhalmozási bevételek

Önkormányzati beruházások      1 383 923                     Kommunális adó                      55 000

Felhalmozásra átadott pénzeszköz     5 000                     Helyi iparűzési adó 18 %-a         40 680

                                                                                  Fiatal házasok törlesztése              3 600

                                                                                  Beruházási hitel                         44 769

                                                                                  Átvett pénzeszköz                     626 531

                                                                                  CÉDA                                     11 751

                                                                                  TERKI                                    94 330

                                                                                  Céltámogatás                            526 470

                                                                                  Pénzmaradvány                           21 490

Felhalmozási kiadás összesen: 1 388 923                    Felhalmozási bevétel össz:    1 424 621

 

M i n d ö s s z e s e n:             3 857 981                    M i n d ö s s z e s e n:            3 857 981