Makó Város Önkormányzatának
30/2001.(X.18.) Makó Ör. rendelete
a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásról

Makó Város Önkormányzata - a köztisztviselők jogállásáról szóló 2001. évi XXXVI. törvénnyel módositott 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 4. §-ában és a 106. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőinek adható szcoiális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat és kegyeleti támogatásokat az alábbiak szerint szabályozza.

1. §

(1) A rendelet hatálya a Hivatal köztisztviselőire terjed ki.

(2) A rendelet előirásait a Hivatal munkaviszonyban álló dolgozóira is alkalmazni kell.

(3) A rendelet 2. §-ában foglaltakat Makó Város Önkormányzatával foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőkre is alkalmazni kell.

2. §

A köztisztviselőket megillető juttatások:

a) lakhatási-, lakásépitési-, - vásárlási támogatás,

b) illetményelőleg,

c) képzési-, továbbképzési-, nyelvtanulási támogatás.

3. §

(1) A köztisztviselőt a 2. §-ban felsorolt jutatások és támogatások a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon és mértékben illetik meg.

4. §

(1) A köztisztviselőt - amennyiben nyugállományba vonulását megelőzően, vagy élete utolsó 10 évében a Hivatalnál folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezett - elhunytakor a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálat halottjává nyilvánithatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elhunytak igazolt temetési költségeit egészében a Hivatal viseli.

5. §

A nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására a képviselő-testület szociális keretet biztosit. A szociális keret elsősorban eseti szociális segély, - jövedelem -kiegészités, kedvezményes étkeztetés, egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele és temetési segély céljára használható fel.

6. §

A rendeletben meghatározott juttatások és támogatások forrását az önkormányzat költségvetésében kell biztositani.

7. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejúleg hatályát veszti a - többször módositott - Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala köztisztviselőin közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/1996.(III.28.) Makó Ör.

 

Dr. Buzás Péter                                                                             Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                  jegyző