Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének

25/2001. (IX.27.) MÖKT számú rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 23.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

 

(1)    A rendelet hatálya kiterjed Makó városában legalább kettő éve állandó lakóhellyel, vagy három éve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárságú egyedülállókra, házaspárokra és élettársi kapcsolatban élőkre. A lakóhely vonatkozásában házaspárok, élettársak esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel a fenti feltételnek.

 

(2)    A rendelet hatálya kiterjed Makó város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült, minimum tíz lakást tartalmazó lakóépületekre.

 

 

A rendelet célja

 

2.§

 

 

(1)     Az önkormányzat lakáscélú állami támogatások kiegészítéseként vagyoni és jövedelmi helyzetük alapján rangsorolt családok, vagy személyek számára anyagi támogatást (továbbiakban: támogatás) nyútjhat.

 

(2)     E rendelet célja, hogy Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a lakáscélú helyi támogatások formáját, mértékét, valamint a pályázati eljárás feltételeit.

 


 

 

A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

 

A támogatásban részesíthetők köre

 

3.§

 

 

(1)      Lakásépítéi, - vásárlási támogatásban elsősorban azok a fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, 35 év alatti egyedülállók részesülhetnek, akik háztartásukban legalább egy gyermek neveléséről gondoskodnak, és:

a./ akiknél az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a családban nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét,

b./ az igénylő és a vele együttköltöző családtagok együttesen legfeljebb 500 ezer Ft forgalmi értékű ingóvagyonnal, illetve vagyoni értékű joggal rendelkeznek,

c./ akik az építés vagy vásárlás összegének legalább 20 %-ban saját erővel rendelkeznek,

d./ amennyiben az igénylő és a vele közös háztartásban élők legalább olyan összegű letiltható jövedelemmel rendelkeznek, melynek 33 %-a nem kevesebb, mint a részére nyújtott támogatás és hitel egy havi törlesztőrészlete.

 

(2)      Támogatásban részesíthetők továbbá:

a)      a nem fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, 35 év feletti egyedülállók, ha legalább három gyermek neveléséről gondoskodnak,

b)     az egy gyermeket nevelő házaspárok, élettársi kapcsolatban élők

-         ha az egyik szülő 67 %-os rokkant

-         ha a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító, betegségben szenvedő gyermeket nevelnek

c)      az egy gyermeket nevelő egyedülálló

-         ha az egyik szülő 67 %-os rokkant

-         ha a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító, betegségben szenvedő gyermeket nevelnek,

d)     35 év alatti volt állami nevelt,

e)      elemi csapást elszenvedett, illetve más ok miatt életveszélyessé vált lakás tulajdonosa, amennyiben a károsult lakást nem lehet felújítani.

 

(4) A támogatást igénylő köteles kettő készfizető kezest állítani, ha:

            a./ egyedülálló,

            b./ házastársi, élettársi kapcsolatban él, de valamelyikőjüknek nincs letiltható jövedelme,

c./ nem rendelkezik az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemmel. Ebben az esetben a kezes jövedelmi viszonyaira az igénylőre meghatározott jövedelmi feltételek vonatkoznak.

 

(5) Lakásfelújítási támogatásban elsősorban azok a házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók részesülhetnek, akik háztartásukban legalább kettő gyermek neveléséről gondoskodnak.

 

(6) Lakásfelújítási támogatásban részesíthetők a 3.§ (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylők is.

 

(7) Az igénylőnek lakásfelújítás jogcímén támogatás csak egyszer nyújtható.

 

 

 

A támogatások formái

 

4.§

 

 

 

(1)   E rendelet alapján az alábbi támogatok nyújthatók:

-         lakásépítési- vásárlási támogatás

-         lakásfelújítási támogatás

-         iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítési, felújítási támogatása

 

 

A támogatások mértéke

 

5.§

 

 

(1)    A támogatás összegét a család szociális körülményeihez igazodva úgy kell megállapítani, hogy az állami támogatásokkal kiegészítve – figyelemmel a rendelkezésre álló saját erőre is – fedezetet nyújtson a kérelemben megjelölt cél elérésére.

 

(2)    A lakásépítési, vásárlási támogatás esetében a támogatás mértéke első lakástulajdon megszerzésekor:

a)      építés esetén 1 millió forintig

b)     új vagy használt lakás vásárlása esetén 500.000 forintig terjedhet.

 

(3)    Ha a család tagjai külön-külön, vagy együttesen beköltözhető lakástulajdonnal vagy lakásbérleti joggal rendelkeznek, illetve korábban már rendelkeztek ilyennel a támogatás mértéke:

a)      építés esetén 500.000 forintig

b)     új vagy használt lakás vásárlása esetén 250.000 forintig terjedhet.

 

(4)    A támogatás összege nem lehet több, mint az építés költségének illetve a lakás telek vételárának 20 %-a.

 

(5)    Lakásfelújítási támogatás esetén a támogatás mértéke családonként 200.000 forintig terjedhet. A támogatás összege nem lehet több, mint a lakásfelújítási, korszerűsítési, bővítési költségének 50 %-a.

 

 

A pályáztatás szabályai

 

6.§

 

 

(1)     A támogatásra irányuló pályázatot az önkormányzat által a helyben szokásos módon meghirdetett nyilvános pályázati kiírásnak megfelelően, a következő mellékletekkel kiegészítve kell a hivatalhoz benyújtani:

 

-         az igénylő és házastársa, valamint a velük közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagkeresetéről kiállított munkáltatói igazolás, vagy munkanélküli, illetőleg társadalombiztosítási, vagy egyéb ellátásról szóló igazolás, az igénylő és az itt megjelölt hozzátartozói büntetőjogi felelősség melletti nyilatkozata,

-         lakásépítés, felújítás és korszerűsítés esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,

-         16 éven felüli gyermek iskolalátogatási bizonyítványa,

-         két éves Makó városban lévő állandó lakhelyt igazoló személyi igazolvány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát,

-         három éves megszakítás nélküli itt tartózkodást igazoló személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát,

-         élettársi kapcsolat vonatkozásában büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot a kapcsolat fennállásáról,

-         telek-, lakásvásárlás esetén a vonatkozó – ügyvéd által ellenjegyzett – adásvételi szerződést vagy előszerződést, mely a kérelem benyújtásakor nem lehet 6 hónapnál régebbi, illetve a lakás, telek 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,

-         lakásépítés, felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén a költségvetés,

-         amennyiben az igénylőnek letiltható jövedelme nincs, két személy kezesi felelősségvállaló nyilatkozata és kereseti igazolása,

-         egyedülálló igénylő esetén kezesi felelősségvállaló nyilatkozat és kereseti igazolás

 

(2)     A kérelmet benyújtó pályázó a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények, adatok megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.

 

(3)     A hivatal ügyintézője és/vagy a Szociális Bizottság Lakásügyi Albizottságának tagja(i) az igénylőnél környezettanulmányt készít(enek). A környezettanulmány során vizsgálni kell a kérelemben foglalt adatok valódiságát.

 

 

Pályázatok elbírálása

 

7.§

 

(1)    A támogatás iránti pályázatot – a Szociális Bizottság Lakásügyi Albizottsága javaslatának figyelembevételével – a Képviselő-testület bírálja el, a pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján.

 

(2)    A támogatás elbírálása során figyelembe vett feltételeknek a kérelem elbírálásának időpontjában kell megfelelni.

 

(3)    A saját erő összegét adásvétel esetében a szerződésben kell dokumentálni, építési, felújítási, korszerűsítési, bővítési munkára vonatkozóan a már elvégzett építési munkában, készpénzben, hitelben kell felmutatni. Készpénz, pénzintézeti hitelígérvény meglétét büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal is lehet igazolni.

 

(4)    Az egy főre jutó egy havi nettó átlagjövedelem kiszámításánál a kérelem benyújtását megelőző 12 havi jövedelmet kell figyelembe venni.

 

(5)    A vagyoni helyzet megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni a beépítendő ingatlan értékét, melyre a támogatás iránti kérelem irányul, valamint azt a vagyont, készpénz, amely  a lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez szükséges saját megtakarítás fedezetéül szolgál.

 

(6)    A Képviselő-testület a Szociális Bizottság Lakásügyi Albizottsága véleményének figyelembevételével e rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárokat 10 %-kal túllépheti.

 

(7)    A Képviselő-testület döntése alapján a támogatásban részesített igénylővel (továbbiakban: kedvezményezett) megállapodást kell kötni, illetve az elutasításról külön íven szövegezett alakszerű államigazgatási határozattal az érdekelteket értesíteni kell.

 

A támogatás folyósítása

 

8.§

 

 

(1)     Az önkormányzat a támogatást a megállapodás aláírását követően az önkormányzat számláját vezető pénzintézet útján folyósítja, vásárlás esetén akkor, ha – eladó vagy ügyvéd által igazolva – a vételár és a támogatás különbözete már kiegyenlítésre került, építés, felújítás esetén a saját erő felhasználásának igazolása után.

 

A támogatás visszafizetése

 

9.§

 

 

(1)   A támogatás visszafizetésének határideje:

 

a)                  0-100.000 forintig                  5 év

b)                 100.001-500.000 forintig       10 év

c)                  500.001-1.000.000 forintig    15 év

 

Ez az időtartam a (2) bekezdés szerinti halasztás esetén meghosszabodhat.

 

(2)   Ha a támogatásban részesített család körülményeiben utólag lényeges változások következik be, (pl. hat hónapot meghaladó tartós betegség, sorkatonai szolgálat stb.) kérelmére legfeljebb 3 évre fizetési halasztás adható.

 

(3)   A halasztás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

 

(4)   A támogatást havonta egyenlő összegű részletekben kamatmentesen kell megfizetni, melynek fizetése mindig hónap 15. napján válik esedékessé. Az első törlesztőrészlet a megállapodás aláírásától számított 3 hónap elteltével válik esedékessé. Halasztás esetén a halasztást engedélyező határozatban megjelölt időponttól kell teljesíteni.

 

 

10.§

 

 

(1)    A támogatási megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali és kamatokkal növelt egyösszegben történő visszafizetését, ha a kedvezményezett:

a)      a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül az ingatlant a javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

b)     a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül az ingatlant úgy idegeníti el, hogy Makó városban másikat nem épít, nem vásárol,

c)      a részére nyújtott támogatás összegét nem rendeltetésszerűen használta fel.

 

(2)    A Képviselő-testület döntése alapján mellőzhető az egyösszegbeni visszafizetési kötelezettség különösen akkor, ha a kedvezményezett a lakást:

a)      egyeneságbeli rokona, illetőleg örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke, továbbá örökbefogadó, mostoha vagy nevelőszülője, illetve házastársa részére idegeníti el,

b)     házasság felbontása miatt a vagyonközösség megszüntetése érdekében, illetőleg hatósági vagy bírósági határozat alapján idegeníti el,

c)      azért idegenítette el, hogy építéssel, illetőleg adásvétellel újabb lakástulajdont szerezzen, mely lakás nem haladja az e rendelet szerint meghatározott méltányolható lakásigény mértékét,

d)     mellőzhető a támogatás egyösszegbeni visszafizetése a támogatásban részesített halála esetén a támogatásban részesített örököseivel szemben.

 

(3)    A támogatás teljes összegét kamatokkal növelten egyösszegben azonnal vissza kell fizetni, ha utólag megállapítást nyert, hogy a kedvezményezett valótlan adatok közlésével jutott a támogatáshoz.

 

(4)    A támogatás visszafizetésének idejére és a támogatás összegének erejéig az ingatlan-nyilvántartásba Makó Város Önkormányzata javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

 

(5)    Telekvásárlás esetén a telket beépítési kötelezettség terheli, mely kötelezettség az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre kerül. A beépítési kötelezettség időtartama a támogatás visszafizetésére rendelkezésre álló idő fele.

 

(6)    Ha a kedvezményezett a tulajdonában lévő ingatlant a Képviselő-testület hozzájárulásával idegeníti el, a támogatás visszafizetését biztosító jelzálogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat az újonnan megszerzett lakásra át kell vezetni.

 

(7)    Amennyiben kedvezményezettnek hátralékos tartozása van, kérelmére – figyelemmel szociális helyzetére és a hátralékos összeg nagyságára – legfeljebb egy évi részletfizetési kedvezmény engedélyezhető.

Részletfizetés engedélyezése esetén kedvezményezett az esedékesség napjától a teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamatot tartozik megfizetni.

 

(8)    A részletfizetés engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

 

(9)    Amennyiben a kedvezményezettnek legalább három havi törlesztőrészlet hátraléka van és halasztást, részletfizetési kedvezményt nem kért, illetve nem kapott, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) felszólítja az adóst fizetési kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a kedvezményezett a felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nem rendezi tartozását, úgy a megállapodás felmondásra kerül és a teljes fennmaradó támogatási összeg annak kamataival esedékessé válik.

 

A támogatások ellenőrzési rendszere

 

11.§

 

 

(1)   Lakás-, illetve telekvásárlás esetében a támogatási összeg pénzintézetnél történő felvételét követő 45 napon belül igazolni kell, hogy a Makói Körzeti Földhivatalnál a tulajdonjog a kedvezményezett nevére bejegyzésre került. Az igazolás határidőn belüli nemteljesítése esetén a támogatás teljes összegét kamatokkal növelten egyösszegben azonnal vissza kell fizetni.

 

(2)   Építés, bővítés, felújítás esetén a hivatal a használatbavételi engedély kiadásakor, illetőleg ésszerű határidőn belül vizsgálja, hogy a kedvezményezett eltért-e az építési engedélyben engedélyezett, illetőleg a csatolt költségvetésben foglaltaktól. Amennyiben ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a nyújtott támogatás nem rendeltetésszerűen került felhasználásra, úgy a támogatás teljes összegét kamatokkal növelten egyösszegben azonnal vissza kell fizetni.

 

A TÁMOGATÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

 

I.FEJEZET

 

Lakásépítési, - vásárlási támogatás

 

12.§

 

 

 

 

 

Támogatást lehet nyújtani:

a./ építési telek vásárlására,

b./ lakás építésére,

c./ új vagy használt lakás vásárlására.

 

 

A lakásépítési, - vásárlási támogatás formája

 

13.§

 

 

 

A támogatás formája: visszatérítendő kamatmentes kölcsön.

 

Lakásépítési, - vásárlási támogatás nyújtását kizáró okok

 

14.§

 

 

(1)   Nem részesülhet támogatásban az igénylő:

a)      aki önkormányzati bérlakás megvásárlásához kéri a támogatást,

b)     aki Makó városban önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogviszonyáról 5 éven belül térítés ellenében lemondott,

c)      aki már részesült helyi lakásépítési-, vásárlási támogatásban,

d)     aki már részesült lakáscélú helyi támogatásban, és a nyújtott támogatást teljes egészében még nem fizette vissza,

e)      akinek a kérelmében az építeni vagy vásárolni kívánt lakásingatlana meghaladja az e rendelet szerint meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, függetlenül attól, hogy a lakóház I. vagy II. ütemben épül,

f)       vásárlás esetében akinek a kérelmében feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba már a nevére bejegyezték,

g)      aki a Ptk. 685.§ b) pont szerinti közeli hozzátartozótól vásárol lakást,

h)      aki a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, mely számára jogtalan előnyt biztosítana,

i)        aki önkormányzati tulajdonú lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetőleg kiürítésétől számítottan 5 év még nem telt el, kivéve ha a végrehajtás foganatosítása előtt a lakást önként elhagyta és a végrehajtással kapcsolatban felmerülő költségeket, továbbá a lakáshasználati és közüzemi díjakat kifizette,

j)        aki Makó város közigazgatási határán kívül vásárol telket, új vagy használt lakást, illetve épít lakóházat.

 

(2)   A képviselő-testület a g) pont vonatkozásában egyedi kérelemre felmentést adhat.

 

 


 

II. fejezet

 

Lakásfelújítási támogatás

 

 

15.§

 

(1)   Támogatást lehet nyújtani:

a)      lakás felújításához,

b)     lakás bővítéséhez,

c)      lakás korszerűsítéséhez.

 

(2)   Lakásingatlan felújítása, korszerűsítése körében a következő célokra nyújtható támogatás:

 

a)      a lakások energia megtakarítását célzó felújítások:

-         lakásszigetelés,

-         nyílászárók cseréje,

-         fűtéskorszerűsítés,

 

b)     tetőfelújítás,

c)      utólagos falszigetelés,

d)     fürdőszoba kialakítás (komfortosítás),

e)      elemi csapás, illetve más ok miatti életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló lakásfelújítás.

 

(3)   Nem adható támogatás:

a)      nem lakás céljára szolgáló helyiség bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához,

b)     tömblakás felújításához, korszerűsítéséhez, kivéve a fűtéskorszerűsítést, amennyiben erre a gáz- és távhőszolgáltatásnak, valamint központi fűtésnek a szolgáltató által történő felmondása miatt egyedi fűtés kialakítása érdekében került sor.

 

 

A támogatás formája

 

16.§

 

 

A támogatás formája: visszatérítendő kamatmentes kölcsön.

 

Lakásfelújítási támogatás nyújtását kizáró okok

 

 

17.§

 

 

 

Nem adható támogatás annak a családnak:

a)      aki a bővíteni, felújítani, korszerűsíteni kívánt ingatlanon kívül más ingatlantulajdonnal, állandó használati joggal vagy lakásbérleti jogviszonnyal rendelkezik (ideértve házastársát, élettársát, eltartott gyermekét) kivéve a garázst, mezőgazdasági földterületet,

b)     aki Makó városban önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogviszonyáról 5 éven belül pénzbeli térítés ellenében lemondott,

c)      akinek a kérelmében a lakásingatlana meghaladja, illetve a bővítés következtében meg fogja haladni az e rendelet szerint meghatározott méltányolható lakásigény mértékét,

d)     aki öt éven belül már részesült lakáscélú helyi támogatásban,

e)      aki már részesült lakáscélú helyi támogatásban és a nyújtott támogatást teljes egészében még nem fizette vissza,

f)       aki a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatot közöl, mely számára jogtalan előnyt biztosítana,

g)      aki önkormányzati tulajdonú lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetőleg kiürítésétől számított 5 év még nem telt el, kivéve ha a végrehajtás foganatosítása előtt a lakást önként elhagyta és a végrehajtással kapcsolatban felmerülő költségeket, továbbá a lakáshasználati és közüzemi díjakat kifizette,

h)      aki Makó város közigazgatási határán kívül lévő ingatlant kíván bővíteni, felújítani, korszerűsíteni.

 

 

III. FEJEZET

 

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos

korszerűsítésének, felújításának támogatása

 

 

18.§

 

 

(1)   Támogatást lehet igényelni az iparosított technológiával (panel, blokk, alagútzsalu, öntött, vasbetonvázas és az egyéb előregyártott technológia felhasználásával ) épült – minimum 10 lakást tartalmazó – lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséhez, felújításához:

a)      utólagos hőszigetelési feladatokra,

b)     épületgépészeti rendszerek berendezéseinek korszerűsítésére, felújítására.

 

(2)   A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

 

 

A jogosultak köre

 

19.§

 

 

(1)   Támogatásért pályázhatnak:

a)      iparosított technológiával épült társasházi lakások tulajdonosai,

b)     lakásszövetkezeti lakóépületek tulajdonosai (lakóközössége).

 

(2)   A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerűsítésekre pályáznak:

1.      Utólagos hőszigetelési feladatok:

a)      épületek (homlokzatok, tetőterek, tető illetve pincefödémek) utólagos hőszigetelése,

b)     nyílászárók utólagos hőszigetelése, illetve cseréje.

2.      Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása:

a)      meglévő fűtési, illetve melegvíz ellátási berendezések korszerűsítése, energiatakarékos berendezésre történő cseréje,

b)     épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje,

c)      felvonó javítása, illetve cseréje energiamegtakarítás esetén,

d)     szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

 

Az épületgépészeti rendszer energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére csak akkor kerülhet sor, ha előzőleg a hőszigetelési feladatokat az épületen pályázat keretében már elvégezték, vagy ha korábbi beruházás révén az épület kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványokat.

 

(3)   Nem nyújtható támogatás: a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.

 

(4)   A lakástulajdonosok által biztosított saját erő mértéke: minimum a bekerülési költség 1/3-a. A tulajdonosok saját erejeként készpénz vehető figyelembe.

 

(5)   A lakóközösség a saját erő összegét egy újonnan nyitott, kizárólag erre a célra szolgáló bankszámlán köteles elhelyezni és azt elkülönítetten kezelni.

 

 

A támogatás formája és mértéke

 

20.§

 

 

(1)   A támogatás formája: egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

 

(2)   A támogatás mértéke: a bekerülési költség 1/3-a.

A támogatás összege lakásonként nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot és maximum az állami támogatás lakásonként megállapított összegéig terjedhet.

 

(3)   Ugyanazon beruházáshoz támogatás csak egy alkalommal adható.

 

(4)   A pályázónak a teljes felújítási költség megosztását – lakásonként – a pályázatban be kell mutatnia.

Teljes felújítási költség csak a lakásokra eső költség.

 

 

A pályázat benyújtásának módja

 

21.§

 

Támogatásra irányuló pályázatot az önkormányzat által helyben szokásos módon meghirdetett nyilvános pályázati kiírásnak megfelelően kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

 

 

IV. FEJEZET

 

Záró rendelkezések

 

Értelmező rendelkezések

 

22.§

 

 

E rendelet alkalmazásában

a)      nettó jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély és az alkalmanként adott átmeneti segély, valamint a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a mozgássérültek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,

 

b)     vagyon:  minden ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit,

 

c)      ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást, a házastársi pótlékot, a házastárs után járó jövedelempótlékot és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a saját jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt megállapították, illetve fizetik,

 

d)     gyermek:  aki a 16. életévét még nem töltötte be, aki a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, aki a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 

e)      fiatal házaspárnak, élettársi kapcsolatban élőnek kell tekinteni: a támogatás iránti pályázat benyújtásának időpontjában a házastársak, illetve az élettársak egyike sem töltötte be a 35. életévét.

 

f)       lakásingatlan: részben vagy teljesen saját tulajdonú társasházi lakás, családi ház.

 

g)      bővítés: a helyiség alapterületének növelésével járó átalakulási munkálatok

 

h)      első lakás megszerzése: ha az igénylőnek, valamint a vele együttköltöző családtagjának a kérelem benyújtásakor az ország területén sehol sincs és ezt megelőzően sem volt önálló beköltözhető lakástulajdona, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányada, beépíthető telke. Első lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet is, amikor az igénylőnek öröklés útján szerzett haszonélvezeti joggal terhelt ingatlantulajdona, ingatlanrésztulajdona van, amennyiben azt nem az igénylő örökös, hanem a haszonélvezeti jog jogosultja használja.

 

i)        letiltható jövedelem:  letiltható jövedelemnek minősül a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályokban meghatározott jövedelem.

 

j)        visszafizetés esetében felszámítandó kamat mértéke:  a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű kamat, melyet a támogatás folyósítása napjától kell felszámítani.

 

k)      méltányolható lakásigény:

Ha a lakás lakószobáinak száma az igénylő és a vele együttköltöző családtagok számától függően:

-         egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb kettő lakószoba

-         három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb két és fél lakószoba

-         négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb három lakószoba

 

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

 

A padlóburkolat jellegétől függetlenül:

-         a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert

-         a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

Ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg.

 

 

Hatálybalépés

 

23.§

 

 

(1)   E rendelet 2001. október hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépéskor még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/9995. (IV.27.) MÖKT rendelettel, 13/1996. (III.28.) MÖKT rendelettel, 9/1997. (IV.03.) MÖKT rendelettel, 39/1997. (XII.17.) MÖKT rendelettel, 13/1999. (IV.08.) MÖKT rendelettel, valamint a 6/2000. (III.30.) rendelettel módosított és kiegészített 5/1994. (II.24.) MÖKT számú rendelete.

 

(3)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

 

            Dr. Buzás Péter sk.                                                               Dr. Bánfi Margit s.k.

               polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2001. szeptember 26-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. szeptember 27-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2001. szeptember 27.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző