Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

10/2001.(IV.19.)MÖKT rendelete

Makó Város Önkormányzata 2000. évi

költségvetési zárszámadásáról

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2000. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

 

(1)     A képviselőtestület Makó Város Önkormányzata 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 

 

3.759.325 eFt bevétellel

3.468.854 eFt kiadással

   189.739 eFt pénzmaradvánnyal

 

      jóváhagyja.

 

(2)     Az (1) bekezdésben elfogadott bevételek és kiadások főösszegét az alábbi mellékletek alapján fogadja el.

Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, a kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)     A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)     A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(5)     A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását, valamint összesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)     Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)     Az önkormányzat 2000. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján állapítja meg, a vagyonkimutatása terjedelme miatt a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán található meg.

(8)     A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek a kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9)     A képviselőtestület az önkormányzat 2000. évi egyszerűsített mérlegét a 8. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. számú, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

  

 

2. §

 

 

Makó Város Önkormányzat pénzmaradvány felhasználását a képviselőtestület a 11. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy

-        a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel,

-        a pénzmaradvány 2001. évi előirányzatokon való átvezetéséről gondoskodjon,

-        a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

 

3. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

         Dr.Buzás Péter                                      Dr.Bánfi Margit

         polgármester                                               jegyző

 

 

 

Z Á R A D É K:

 

A képviselőtestület a rendeletet 2001. április 18-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2001. április 19-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

M a k ó, 2001. április 19.

                                                                       Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                   jegyző