Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1/2001.(II.15.) MÖKT egységes rendelete

az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. És 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó:

a.)    önállóan, továbbá részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények)

b.)    önkormányzat hivatala

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatásának támogatásaira.

2. §.

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2001. évre a következők szerint határozza meg:

Cím Alcím 

száma száma Megnevezése

==============================================================

I. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

l.                         Polgármesteri Hivatal

2.                      Képviselők

3.                      Önkormányzat elszámolásai

4.                      Helyi Védelmi Bizottság

5.                      Társadalmi és családi ünnepek

6.                      Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás,

7.                      Növény védelmi védekezés, permetezés

8.                      Szakmai tevékenységet irányító szolgálat

9.                      Utak, hidak, dűlőutak

10.                  Vízrendezés

11.                  Települési vízellátás

12.                  Közvilágítás

13.                  Köztisztaság

14.                  Közhasznú foglalkoztatás

15.                  Mezőgazdasági feladatok, mezei őrszolgálat

16.                  Oktatási feladatok

Cím Alcím 

száma száma Megnevezése

==============================================================

17.                  Közművelődési és egyéb feladatok

18.                  Nemzetközi kapcsolatok

19.                  Piac

20.                  Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás

21.                  Kistérségi feladatok

22.                  Innovációs iroda

23.                  Intézményi karbantartás

24.                  Önkormányzat egyéb elszámolásai

25.                  Pénzmaradvány elszámolás, egyéb befizetések, hitelek

II.                                                      Részben önálló költségvetési szervek

1.                        Belvárosi Általános Iskola

2.                        Kertvárosi Általános Iskola

3.                        Almási Utcai Általános Iskola

4.                        Belvárosi Óvoda

5.                        Újvárosi Óvoda

6.                        Erdei Ferenc Szakközép Iskola és Kollégium

7.                        Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola

8.                        József Attila Gimnázium és Kollégium

9.                          Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium

10.                      József Attila Könyvtár

11.                      Termál és Gyógyfürdő

12.                      Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szolgálat

(ENIPSZ)

III. Tűzoltóság

IV. Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai 

1.                        Alapítványok támogatása

2.                        Egyházi és civil szervezetek támogatása

3.                        KHT támogatása

4.                        Közbiztonság támogatása

5.                        Sportszervek támogatása

6.                        Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7.                        Egyéb szervezetek támogatása

V. Szociális segélyek

VI. Lakosságnak adott támogatás

VII.                                                Felhalmozással kapcsolatos kiadások

VIII.                                              Tartalékok

3. §.

(1) Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetésének eredeti

 bevételi főösszegét: 3.466.610 e Ft-ban,

 költségvetési hiányt: 99.026 e Ft-ban,

 kiadási főösszegét: 3.565.636 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/1. számú melléklet mutatja.

(4) A részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezését az 1/2. számú melléklet mutatja. 

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) A kiadási főösszegben a VII. címrendben kimutatott felhalmozási kiadások előirányzatainak részletezése a 3. számú mellékletben található.

(7) A hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban az 4. számú mellékletben található.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg rendszerben a 5. számú mellékletben vannak kimutatva.

(9) A 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 6. számú melléklet mutatja.

(10) A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a 7. számú mellékletben találhatók.

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.

(12) A vagyongazdálkodás szempontjai a 9. számú mellékletben találhatók.

4. §.

(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) A gazdálkodás részletes szabályozását az "Ügyrend a polgármesteri hivatal gazdálkodással összefüggő feladataira" tartalmazza.

(4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

5. §.

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, utólag a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást kizárólag a Képviselő-testület engedélyezhet.

6. §.

(1) Makó Város Önkormányzat és a hozzá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT Makó Városi fióknál vezeti.

(2) A hitelműveletekkel és a portfolió kezeléssel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §.

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti illetményalapot 2001. évre 27.540 Ft-ban állapítja meg.

(2) Makó Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv főállású dolgozóját havonta 1.400 Ft értékű, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlásra feljogosító ingyenes utalvány illeti meg.

8. §.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gazdálkodás átmeneti viteléről szóló 30/2000.(XII.14.) MÖKT rendelet hatályát veszti.

 Dr. Buzás Péter sk. Dr. Bánfi Margit sk. 

 polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2001. február 14-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. február 15-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

Makó, 2001. február 15.

 Dr. Bánfi Margit

 jegyző

1/2001.(II.15.)MÖKT. rendelet tervezet

 9. számú melléklet

A VAGYONGAZDÁLKODÁS

SZEMPONTJAI 2001.

Zártkertek:

A meglévő állomány értékesítése a továbbiakban is javasolt, tekintettel arra, hogy a bérletezésből befolyó bevétel minimális, kincsképző funkciót nem lát el, hasznosításra más mód nem kínálkozik.

Lakások:

Makó Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló, módosított 1993. évi LXXVII. törvény alapján folyamatosan a törvény szellemének és akaratának megfelelően - folytatja a lakásértékesítést.

E mellett a kidolgozásra kerül a koncepció, a lakások még kedvezőbb értékesítési lehetőség megteremtéséhez.

Ugyancsak ezt a szemléletet kell véghezvinni az egyéb osztatlan közös tulajdonok rendezése során is.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:

A helyiségek 5 csoportba sorolhatók: irodák, üzlethelyiségek, garázs, raktár, pince.

A legtöbb helyiség állapota nem a legmegfelelőbb, ezért itt is egy koncepciót kell kidolgozni az állagmegóvás, illetve némely esetben korszerűsítés területén, ennek elérése érdekében a bérleti díj megállapításánál figyelembe kell venni: a hely – az állapot – a használhatóság – a piacorientáltság feltételeit.

Értékesítésre azokat a helyiségeket javasoljuk, melyek állapotuknál fogva, kihasználhatatlanságuk miatt bevételhez nem vagy csak alig juttatják az önkormányzatot, bérlet útján való hasznosításuk nehézkes, költségráfordításuk nagy.

Honvédi telkek:

Hasznosításuk továbbra is két formában történik, egyrészt bérleti úton hasznosítjuk az ingatlanokat, másrészt az ingatlanokat használók részére értékesítjük.

Maros-parti telkek:

A Maros-part régi fényének visszaállítása után lehetne a még megmaradt telkeket tovább, kedvezően értékesíteni.

Összegezve:

Az önkormányzat vagyonának kezelése korlátozódik a meglévő ingatlanvagyonra, mivel előre láthatóan nem jut az önkormányzat olyan vagyonhoz, amely az azzal való gazdálkodásból lényeges haszonnal járna. (privatizációs bevétel)

Ennek megfelelően a meglévő vagyon „gyarapítását” csak gondos odafigyeléssel és koncepció kialakításával lehet megteremteni.