Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
44/2000.(XII.14) MÖKT rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló,
a 3/1994. (I.27.) MÖKT rendelettel, a 9/1994. (III. 24.) MÖKT rendelettel,
a 22/1994. (VI. 23.) MÖKT rendelettel, a 27/1994. (VIII. 11.) MÖKT rendelettel,
a 33/1994. (IX. 22.) MÖKT rendelettel, a 7/1995. (III. 30.) MÖKT rendelettel,
a 33/1995. (VIII. 09.) MÖKT rendelettel, a 39/1995. (X. 26.) MÖKT rendelettel,

a 7/1996. (II. 22.). MÖKT rendelettel, a 20/1996. (V.30.) MÖKT rendelettel,
a 44/1996. (XI. 28.) MÖKT rendelettel, a 25/1997. (IX. 25.) MÖKT rendelettel, a

30/1997.  (XI.27.) MÖKT rendelettel a 27/1998. (XI. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1999. (I. 28.) MÖKT rendelettel, a 16/1999. (IV. 08.) MÖKT rendelettel, a 31/1999. (IX.02.) MÖKT rendelettel,  a 40/1999. (XI.04.) MÖKT, 50/1999. (XII.16.) MÖKT  rendelettel  valamint a 12/2000. (IV.27.) MÖKT rendelettel módosított és kiegészített 39/1993. (XII. 16.) MÖKT rendelet módosítására és kiegészítésére.

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ltv.) 54-58 §-aiban kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében foglaltakra - a 3/1994. (I. 27.) MÖKT rendelettel a 9/1994. (III. 24.) MÖKT rendelettel, a 22/1994. (VI. 23.) MÖKT rendelettel, a  27/1994. (VIII. 11.) MÖKT rendelettel, a 33/1994. (IX. 22.) MÖKT rendelettel, a 7/1995. (III. 30.) MÖKT rendelettel, a 33/1995. (VIII. 09.) MÖKT rendelettel, a 39/1995. (X. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1996. (II. 22.). MÖKT rendelettel, a 20/1996. (V. 30.) MÖKT rendelettel, a 44/1996. (XI. 28.) MÖKT rendelettel, a 25/1997. (IX. 25.) MÖKT rendelettel, a 30/1997. (XI.27.) MÖKT rendelettel a 27/1998. (XI. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1999. (I. 28.) MÖKT rendelettel, a 16/1999. (IV. 08.) MÖKT rendelettel, a 31/1999. (IX.02.) MÖKT rendelettel, valamint a 40/1999. (XI.04.) MÖKT rendelettel, az 50/1999. (XII.16.) MÖKT rendelettel továbbá a 12/2000. (IV.27.) MÖKT rendelettel módosított és kiegészített 39/1993. (XII. 16.) MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosítására és kiegészítésére a következő rendeletet alkotja meg:

 

 

1. §

 

A R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A korszerűsítés és felújítás fogalomkörbe tartozó munkák elvégzése esetében a megállapodás az érintett bizottságok együttes ülésének jóváhagyásával válik érvényessé.”

 

 

2. §

 

A R. 25. § első fordulata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján

 

 

            a., összkomfortos komfortfokozatú lakás esetében

                                                                                        panel:            106 Ft/m2

                                                                                nem panel:              117 Ft/m2

            b., komfortos komfortfokozatú lakás esetében:                    92 Ft/m2

            c., félkomfortos komfortfokozatú lakás esetében:                           44 Ft/m2

            d., komfort nélküli lakás esetében:                                                27 Ft/m2

 

 

3. §

 

A R. 31. § c., pontja helyébe a következő rendelkezés lép, illetve a következő g., ponttal egészül ki:

 

c., a pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell a havi bérleti díj legkisebb összegét és azt a figyelmeztetést, hogy a bérleti jogot az a pályázó szerzi meg, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

 

g., a pályázat kiírása, a pályázati tárgyalás lefolytatása valamint a pályázati tárgyalás eredményének megállapítása  az érintett bizottságok együttes ülésének feladata.”

 

 

4. §

 

A R. 34. § új (1) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (1) és (2) bekezdés számozása (2) és (3) bekezdésre változik:

 

 

(1) „a bérleti szerződéssel kapcsolatos megállapodások az érintett bizottságok együttes ülésének jóváhagyásával válnak érvényessé.”

 

 

5. §

 

A R. az alábbi 37/A §-al egészül ki:

 

37/A §

 

A felek a helyiségbérleti jogviszonyt közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek pénzbeli térítést fizet, melynek maximuma a bérlő által befizetett használatbavételi díj összege, határozott idejű szerződésnél pedig ennek a bérleti jogviszony el nem telt idejével arányos része.

 

 

6. §

 

 

(1) A R. 38. § új (1) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (1) (2) (3) (4) bekezdés számozása (2) (3) (4) (5) bekezdésre változik:

 

 

(1)    A bérlő a helyiséget köteles felajánlani a bérbeadó részére bérleti jog átruházása vagy cseréje esetén, az erről szóló megállapodás benyújtásával.

 

 

(2) A R. 38. § új (2) bekezdésének a., pontja helyébe a következő rendelkezés lép illetve az alábbi c., ponttal egészül ki:

 

a., az átvevő a gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel rendelkezik, és csatolja a tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát.

 

c., a bérlőnek az ellenérték fejében átadni kívánt helyiség vonatkozásában az önkormányzat felé tartozása nincs.

 

7. §

 

 

A R. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1)     a bérlő az általa bérelt helyiség vagy helyiségcsoport alapterületének legfeljebb 50 %-át –a bérbeadó hozzájárulásával- albérletbe adhatja. A bérlő köteles az albérletbe adott eladótérrel arányos részt albérletbe adni a kiszolgáló helyiségekből is (raktár, folyosó, mosdó, öltöző stb.), és a két rész együttesen nem haladhatja meg a helyiség alapterületének 50 %-át.

 

 

8. §

 

 

A R. az alábbi 38/B §-al egészül ki:

 

 

38/B §

 

 

(1) A bérlő részére más személynek a helyiségbe történő befogadásához akkor adható hozzájárulás, ha

a.) a bérlő által végzett és a befogadni kívánt személy tevékenysége együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja,

b.) a befogadott személy tevékenysége a bérlő tevékenységével összefüggő, azt kiegészítő tevékenység,

c.) a befogadott személy vállalja, hogy a bérlő szerződésének megszűnése esetén köteles elhagyni a helyiséget és cserehelyiségre nem tarthat igényt,

d.) a bérbeadó és a bérlő a bérleti díj megemelésében megállapodik, és vállalják, hogy a bérleti szerződést ennek megfelelően közös megegyezéssel módosítják,

e.) a befogadott személy vállalja, hogy a bérlő halála esetén a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, illetve cserehelyiségre való igény nélkül köteles a helyiséget elhagyni,

f.) a bérlő  vállalja, hogy a felemelt havi bérleti díj hatszorosát megfizeti az önkormányzat részére a szerződés módosításával egyidőben.

 

(2) A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni.

 

(3) A hozzájárulás kérdésében a polgármester dönt.

 

 

9. §

 

 

Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell.

 

 

 

 

 

  Dr. Buzás Péter                                                                                Dr. Bánfi Margit

     polgármester                                                                                           jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. december 13-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. december 14-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2000. december 14.                                                 

 

 

 

 

Dr. Bánfi Margit

       jegyző