Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

36/2000.(XI.30.)MÖKT rendelete

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

22/1999.(V.20.) MÖKT, 38/1999.(XI.4.) MÖKT, 41/1999.(XII.1.) MÖKT,

7/2000. (III.30.) MÖKT, a 25/2000. (IX.14.) MÖKT, 30/2000.(XI.21.)MÖKT rendelettel módosított és kiegészített

15/1999. (IV.8.) MÖKT rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/1999.(V.20.) MÖKT, 38/1999.(XI.4.) MÖKT, 41/1999.(XII.1.) MÖKT, 7/2000. (III.30.) MÖKT, a 25/2000. (IX.14.) MÖKT, 30/2000.(XI.21.)MÖKT rendelettel módosított 15/1999. (IV.8.) MÖKT rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

 

1.      §

 

A R 46.§ (3) bekezdése szerinti 5. számú melléklet II. fejezetében a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság feladat és hatáskörét érintő 2. pont az alábbiakkal egészül ki:

 

            A bizottság dönt:

·          

·          

 

-         közvetlen életveszély elhárítását szolgáló bárminemű közterület igénybevétele esetén a közterület használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat, valamint a közterület használati díj részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

 

2. §         

 

/1/ A R. 49.§ (2) bekezdés az alábbiakra módosul:

 

A Polgármesteri Hivatal, mint egységes hivatal, belső tagozódása osztályok és közvetlen irányítású csoportok szerint a következő:

 

            a./ Vállalkozásokat Segítő Innovációs Iroda

-         Mezőgazdasági Termelők Innovációs Irodája

b./ Jegyzői Iroda

c./ Pénzügyi Osztály

-         Tervezési és Ellenőrzési Csoport

-         Számviteli és Költségvetési Csoport

-         Vagyoncsoport

-         Beruházói Csoport

-         Városüzemelési Csoport

d./ Hatósági Osztály

-         Általános Igazgatási és Hatósági Csoport

-         Családi és Szociális Csoport

e./ Közoktatási Osztály

f./ Adócsoport

g./ Építésügyi Hatósági Csoport

h./ Gyámhivatal

i./  Polgármesteri Iroda

/2/ A R. 49.§ (3) bekezdés szerinti egységes Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 7. számú melléklet I. fejezet 2. pontjának a Polgármesteri Hivatal belső tagozódására vonatkozó rendelkezés az alábbiakra módosul:

 

a./ Vállalkozásokat Segítő Innovációs Iroda

-         Mezőgazdasági Termelők Innovációs Irodája

b./ Jegyzői Iroda

c./ Pénzügyi Osztály

-         Tervezési és Ellenőrzési Csoport

-         Számviteli és Költségvetési Csoport

-         Vagyoncsoport

-         Beruházói Csoport

-         Városüzemelési Csoport

d./ Hatósági Osztály

-         Általános Igazgatási és Hatósági Csoport

-         Családi és Szociális Csoport

e./ Közoktatási Osztály

f./ Adócsoport

g./ Építésügyi Hatósági Csoport

h./ Gyámhivatal

i./  Polgármesteri Iroda

 

Az alábbi szervezeti egységek név és feladat-meghatározása a következők szerint módosul:

 

            Vállalkozásokat Segítő Innovációs Iroda:

 

-         Területfejlesztési témakörökbe tartozó feladatellátás, pályázatok figyelemmel kísérésével pénzügyi források lehetőségeinek feltárása és azok elkészítése, vállalkozók, gazdasági társaságok és mezőgazdasági termelők pályázati lehetőségeinek feltárása és segítségnyújtás, szakmai kapcsolattartás az érintett felsőbb szintű szervezetekkel.

 

Közoktatási Osztály:

 

-         Közoktatási, testnevelési és sportfeladatok városi szintű rendezvények szervezésével összefüggő feladatellátás.

 

 

 

 

 

Polgármesteri Iroda:

 

-         Városi szintű rendezvények szervezésével összefüggő közművelődési feladatok, városi és önkormányzati PR-tevékenység, sajtókapcsolatok, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, szervezése, polgármester referensi feladatainak ellátása.

3. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba

 

 

 

 

Dr.Buzás Péter sk.                                                Dr.Bánfi Margit sk.

  polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Záradék:

 

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. november 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. november 30-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2000. november 30.                                                         

 

 

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző