Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

34/2000.(XI.30.)Mökt rendelete a vásárokról és piacokról szóló,

48/1999. ( XII. 16.) Mökt rendelettel, a 36/1998. (XII.17) Mökt rendelettel, a 29/1997.(XI.27) Mökt rendelettel, a 27/1997( X.22.) Mökt rendelettel, a 27/1996. (VIII. 15.) Mökt rendelettel, valamint a 38/1995. (X.26.) Mökt rendelettel

módosított és kiegészített

a 25/1995. (VI.22.) Mökt rendelet módosítására

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló 48/1999. (XII.16.)Mökt rendelettel, a 36/1998.(XII.17)Mökt rendelettel, 29/1997. (XI.27.) Mökt rendelettel, a 27/1997.(X.22.)Mökt rendelettel, a 27/1996. (VIII.25.)Mökt rendelettel valamint a 38/1995. (X.26.) Mökt rendelettel módosított és kiegészített 25/1995.(VI.22.)Mökt rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következő rendeletet alkotja meg:

 

1. §

 

A R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható

         forgalomba:

a)       nemesfém és abból készült ékszer, drágakő,

b)      gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény,

c)      kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék,

d)      mérgező és veszélyes anyag,

e)      látást-javító szemüveg, kontaktlencse,

f)        polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz-és riasztófegyver, légfegyver, robban és robbantószer ( ide értve a petárdát is), gázspray,

g)      „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

h)      kulturális javak,

i)        védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,

j)        olyan termék vagy hulladékok amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy ennek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

 

 (2) Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

a)      fűszerpaprika-őrlemény,

b)      jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék,

c)      növény-védőszer,

d)      barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány,

e)      gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék ( berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei ( villamos csatlakozások és áramvezető részek).”

 

2. §

 

A R. 5.§. (2) bekezdése helyébe a az alábbi rendelkezés lép:

 

„ A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag

a)      a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,

b)      saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított terméket,

c)      mézet (lépesmézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt árusíthat, az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.”

3. §

 

A R. 12. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és további (2) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1) A piacon állandó árusítóhellyel rendelkezők a pavilon által elfoglalt helyért havonta

 helyhasználati díjat kötelesek fizetni. Az üzletek térelhatároló falától ( homlokzatától)  számított 1 m-en túli, kirakodás céljára igénybevett terület után naponta m2-enként helypénzt kötelesek fizetni. Kivételt képeznek az  „ árkádos üzletek”, ahol kirakodni csak az árkád alatti területre lehet.

(2) Padon történő árusítás esetén a fizetendő minimum helypénzdíj a mindenkori pad helypénzdíj 1/4-e.”

4. §

 

A R. 13. §. (2) bekezdése szerinti 2. számú melléklete  helyébe a rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §

 

A R. 17.§. (6) bekezdése hatályát veszti, a  (7) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik.

6. §

 

A R. 19. §. további ( 4 ) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A főút melletti sátrakat csak a sátorsor felé lehet kinyitni.”

 

 

 

7. §

 

A R. 24. §. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Aki e rendeletben meghatározott rendelkezéseket megszegi, szabálysértés követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

 

8. §

 

E rendelet 2001. január 01. napján lép hatályba.

 

 

 

 

          Dr.Buzás Péter sk.                                                   Dr.Bánfi Margit sk.

            polgármester                                                                       jegyző

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. november 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. november 30-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2000. november 30.                                                

 

 

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző